Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2016 tulemused

siseauditi juht
01.12.2016 - 00:00

Arvestusalaste uurimustööde 2016. aasta konkurss on lõppenud ning võitjad on välja kuulutatud.

Konkurss toimus juba neljandat korda, selle eestvedajateks on Audiitorkogu, Rahandusministeerium, Raamatupidajate Kogu ning Eesti Siseaudiitorite Ühing.

Konkursile esitati rohkem uurimustöid, kui kunagi varem: kokku 54 tööd, nende hulgas üks doktoritöö, 26 magistritööd, 25 bakalaureusetööd ning 2 rakenduskõrgkooli lõputööd. Õppeasutustest olid esindatud Tartu Ülikool (16 tööd), Tallinna Tehnikaülikool (34 tööd), Eesti Maaülikool (2 tööd) ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (2 tööd). Konkursile esitatud uurimistööde jagunemine õppeasutuste ja õppetasemete lõikes annab pildi haridusasutustest, kus õpetatakse arvestusalaga seotud õppeaineid ning õppurite aktiivsusest koolide ja õppetasemete lõikes. 

Konkursi eel välja pakutud soovituslike teemade ring uurimustöödeks oli lai, kattes nii finantsarvestuse, välisauditi kui siseauditi valdkondi. Siseauditi valdkonna soovituslikud teemad olid järgmised: a) Siseaudiitori kutsetegevuse standardite roll Eesti õigusruumis; b) Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile; c) Tulemusauditi regulatsioon Eesti õigusruumis; d) Tulemusauditi metoodika; e) Siseaudiitori koondarvamuse metoodika ja kvaliteet; f) Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises; g) Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus; h) Auditikomitee rolli võimalused kohalikus omavalitsuses; i) Erinevate kindlustunnet pakkuvate ja kontrollifunktsioonide koostöö ning rollijaotus organisatsioonis; j) Siseauditi üksuse kvaliteedihindamine väikeses üksuses.

Kahetsusega tuleb tõdeda, et siseauditi teemadel ei esitatud konkursile ühtegi uurimistööd.

Välisauditiauditi teemadel esitati konkursile 5 tööd: a) Auditivälised teenused ja audiitori sõltuvusrisk; b) Auditeerimistarkvara e-dok kasutamisega seotud mõjud vandeaudiitori kutsetegevusele; c) Audiitorettevõtjate hinnangud kvaliteedikontrolli süsteemile Eestis; d) Huvigruppide seisukohad vandeaudiitori ja audiitorettevõtja kohustusliku rotatsiooni rakendamise kohta avaliku huvi üksuses; e) Eesti audiitorfirmade tegevuse finantstulemuslikkuse hindamine.

Konkursitööde hindamine

Uurimustöid hindasid Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu spetsialistid, lähtudes konkursi reglemendist. Siseaudiitorite ühingut esindasid hindamiskomisjonis juhatuse liikmed Roman Laidinen ja Piret Lantin.

Töid hinnati 5 kriteeriumi alusel:

  • Teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus – päevakohasus, valdkonna tulipunktid
  • Uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse – rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule
  • Järelduste kvaliteet – uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus
  • Teemakäsitluse sügavus – teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik
  • Keelekasutus – lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine

2016. aasta konkursi võidutööd

Konkursi võitjad kuulutati välja 25.11.2016 Eesti Raamatupidajate Kogu juubelikonverentsil. Konkursi  auhinnafond oli 2170 eurot.

Parim arvestusalane uurimustöö kategoorias magistri- ja doktoritööd:
Liis Talpas doktoritööThe Theoretical Bases for the Preparation of Financial Statements for SMEs: the Case of Estonia“ , juhendaja Lehte Alver;

Parim arvestusalane uurimustöö kategoorias lõpu- ja bakalaureusetööd:
Käthy Laar bakalaureusetöö „Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi järgimisest mikroettevõtetes“, juhendaja: Natalja Gurvitš;

EriauhindParim finantsarvestust käsitlev uurimustöö“:
Elisabeth Niinepuu
magistritöö „USA üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted ja nende ühildamise võimalikkus rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega“, juhendaja Lehte Alver;

EriauhindUudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus“:
Sirli Heinsoo
magistritöö „E-arvetele üleminekut mõjutavad tegurid Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete näitel“, juhendaja Kertu Lääts;

EriauhindParim audiitortegevuse alane uurimustöö“:
Kätlin Soon
magistritöö „Audiitorettevõtjate hinnangud kvaliteedikontrolli süsteemile Eestis“, juhendaja Margus Tinits.

Komisjoni liikmena olen väga rahul, et just need tööd pälvisid tunnustuse. Kõik auhinnatud tööd olid sisukad ja väärivad igati saadud tunnustust – need tööd jäid silma väga kõrge taseme ja huvitava teemakäsitlusega. Eraldi tahaksin ära märkida konkursi parimaks tunnistatud Liis Talpase doktoritööd „The Theoretical Bases for the Preparation of Financial Statements for SMEs: the Case of Estonia“. Töös on autor põhjaliku teoreetilise analüüsi oskuslikult seostanud praktilise teemakäsitlusega, uurides, kas ja kuidas kehtivad raamatupidamisstandardid rahuldavad mikro-, väike- ja keskettevõtete (VKE) finantsaruannete kasutajaid ning millised on VKEdele sobivad finantsaruanded.

Väga uudne ja huvitava teemakäsitlusega oli eripreemiaga pärjatud Sirli Hinsoo magistritöö „E-arvetele üleminekut mõjutavad tegurid Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete näitel“. Uurimistöös selgitas autor välja ja analüüsis erinevaid e-arvetele üleminekut mõjutavaid ohte ja võimalusi ning tegi nende põhjal mitmeid järeldusi ja ettepanekuid eesmärgiga muuta e-arvetele üleminek ettevõtjate jaoks kiiremaks ja edukamaks.

Õnnitlused kõikidele auhinnasaajatele Siseaudiitorite ühingu poolt ning loodame, et järgmistel konkurssidel on osavõtt veelgi suurem ning arvestusala uurimistööde konkursile esitatakse uurimustöid ka siseauditi teemadel.

Vaata siit konkursi ametlikku kodulehte ja ole asjadega kursis, sest konkurss tuleb ka 2017. aastal!

Arvestusala arengutest 2004-2014 soovitame lugeda ESAÜ liikme Evelin Pungase artiklist.