Siseaudiitori enesetäiendamise nõuded

CPE nõudeid käsitleb IIA poliitika "Continuing Professional Education Policy: Requirements for Certification and Qualification Programs". Ingliskeelse kõige värskema kehtiva versiooni saad SIIT. Eestikeelse dokumendi saad SIIT.

1. IIA kutsesertifikaatide haldamine

IIA sertifikaatide CIA, CGAP, CCSA, CRMA jm omanikud on kohustatud järgima pideva enesetäiendamise nõudeid (CPE - Continuing Professional Education). Nõue tuleneb siseauditeerimise kutsetegevuse standarditest (IIA standardid).

IIA nõuab sertifitseeritud isikutelt iga-aastaselt tõendamist, et nad on täitnud oma sertifikaadile/sertifikaatidele vastavad CPE nõuded. Iga-aastase aruandluse nõuded sõltuvad isiku staatusest ehk kas isik on praktiseeriv, mittepraktiseeriv või pensionil (isikud staatusega "pensionil" on vabastatud kõikidest aruandluse kohustustest).

2. Nõuete täitmiseks vajalikud tegevused

Nii praktiseerivad kui mittepraktiseerivad sertifitseeritud siseaudiitorid peavad IIA sertifikaadi või kvalifikatsiooni aktiivse staatuse säilitamiseks:

 • Läbima ja kinnitama nõutud aastase CPE tundide arvu. Nõutav tundide arv oleneb isiku sertifikaadist/kvalifikatsioonist ja sellest, kas isik on praktiseeriv või mittepraktiseeriv
 • Läbima ja kinnitama kalendriaastas vähemalt 2 CPE tundi eetika valdkonnas
 • Kinnitama vastavust IIA Standarditele
 • Järgima IIA eetikoodeksit ja kinnitama vastavust eetikakoodeksile

3. Nõutud CPE tundide arv

Kalendriaastas nõutav CPE tundide arv oleneb isiku sertifikaadist/kvalifikatsioonist ja sellest, kas sertifikaadiomanik on praktiseeriv või mittepraktiseeriv.

- praktiseeriv sertifitseeritud isik: CIA sertifikaadiga 40 CPE ning CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadiga 20 CPE

- mittepraktiseeriv sertifitseeritud isik: CIA sertifikaadiga 20 CPE ning CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadiga 10 CPE

Need, kellel on mitu sertifikaati/kvalifikatsiooni, võivad CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadi jaoks teenitud CPE tunde arvestada ka CIA sertifikaadi jaoks nõutavate CPE tundide hulka.

4. Nõuetekohane pidev enesetäiendamine

Kõigil sertifikaadiomanikel on kohustus end igal aastal eetika valdkonnas täiendada vähemalt 2 CPE tunni ulatuses. 

IIA eeldab, et sertifikaadiomanikud järgivad rangelt kutsealaseid standardeid, valides CPE nõuete täitmiseks kvaliteetseid koolitusprogramme. Sertifikaadiomanikul on kohustus tagada, et tema CPE tunnid vastaksid IIA Kutsealase Sertifitseerimise Nõukogu (PCB) kehtestatud juhistele.

Koolitusprogrammi läbimine. Sertifikaadiomanikel on CPE tundide täitmiseks kõige levinumaks viisiks asjakohaste koolituste või koolitusprogrammide läbimine. Koolitustega võivad sertifikaadiomanikud koguda kõik aastas nõutud CPE tunnid. Koolituste kvaliteedi osas on PCB kehtestanud oma kriteeriumid.

Muud asjakohased tegevused tõendamaks pidevat enesetäiendamist: eksami tegemine (va sertifikaadi omandamiseks), publikatsioonide avaldamine või kaastöö publikatsioonidele, publikatsioonide tõlkimine, ettekannete tegemine, vabatahtlik töö, väliste kvaliteedihindamiste läbiviimine jms.

Kõik muud tegevused, kus suudetakse tõendada asjakohasust ja osavõttu. CPE punkte on võimalik sertifikaadiomanikul deklareerida mistahes tegevuste eest, mis on asjakohased ja neist osavõtt on tegelik. 

Koolitusprogrammidele ja muudele tegevustele kehtestatud nõuetest ja maksimaalselt lubatud tundide arvust loe täpsemalt CPE poliitika dokumendist!

5. CPE tundide mõõtmine

CPE programmis osalemise ajaks arvestatakse programmi sisulise osa aega selliselt, et üks 50-minutiline koolituse osa on võrdne 1 CPE tunniga. Kui koolitusprogramm on lühem kui 50 minutit, võivad osalejad teenida ja raporteerida CPE punkte 10- või 25-minutilise sammuga. CPE tegevustes, mille üksikute osade kestus on vähem kui 50 minutit, võib osad summeerida üheks programmiks. Näiteks viie 25-minutilise koolitusprogrammi osad on summeeritult kokku 125 minutit ning arvestatakse 2,5 CPE tunnina.

6. Aruandlus IIA-le

Sertifitseeritud isikud raporteerivad oma CPE tunnid iga-aastaselt IIA-le esitatava CPE aruandega, millega ühtlasi kinnitatakse, et kõik temale kohalduvad CPE nõuded on täidetud. Iga sertifikaadi kohta tuleb esitada eraldi aruanne. Tõendusmaterjale (nt tunnistused koolituse läbimise kohta) aruandele lisama ei pea.

CPE aruanne tuleb esitada IIA kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemis – Certification Candidate Management System (CCMS). 

Pane tähele! Pideva enesetäiendamise nõuete täitmist ei saa raporteerida ESAÜ vahendusel.

CPE-aruanne jooksval aastal läbitud CPE tundide kohta tuleb esitada sama aasta 31. detsembriks

Kes ei esita oma CPE aruannet hiljemalt 31. detsembriks, nende staatus „sertifitseeritud“ muutub automaatselt staatuseks „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega). Kes on staatuses „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) kauem kui 12 kuud, muudetakse automaatselt mitteaktiivseks.

Mitteaktiivne staatus (koos tähtaja pikendamisega) isikud, kellele on omandatud staatus „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega), ei tohi viidata oma sertifikaadile. Et muuta staatus „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) tagasi staatuseks „sertifitseeritud“, peab isik esitama eelmise aasta CPE aruande iga staatusega „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) sertifikaadi või kvalifikatsiooni kohta. Kui isik ei kogunud raporteerimise perioodil piisavalt CPE tunde, võib ta kasutada järgmisel kalendriaastal kogutud tunde, et kompenseerida puuduolevad tunnid. Neid CPE tunde, mida on kasutatud staatuse „sertifitseeritud“ ennistamiseks, ei ole lubatud arvesse võtta jooksva aasta aruandlusnõude täitmiseks.

Mitteaktiivne staatus isikud staatusega „mitteaktiivne“ ei tohi viidata oma sertifikaadile. Et muuta staatus „mitteaktiivne“ tagasi staatuseks „sertifitseeritud“, peab isik täitma ühe raporteerimise perioodi CPE nõuded, täitma staatuse ennistamise vormi iga „mitteaktiivne“ staatusega sertifikaadi või kvalifikatsiooni kohta ning maksma staatuse ennistamise tasu (kehtivad tasumäärad on IIA kodulehel SIIN). Staatuse ennistamiseks kasutatud CPE tunde ei ole lubatud kasutada jooksva aasta aruandlusnõuete täitmiseks.

7. CPE raporteerimise tasu

Iga sertifikaadi osas arvestab IIA tasu eraldi.

IIA liikmetele on CIA ja QIAL sertifikaadi puhul tasu 30 USD ning 20 USD teiste sertifikaatide puhul.

Mitteliikmele on tasu 120 USD kõikide nimetatud sertifikaatide puhul.

Pane tähele! Kui jätad aruande 31. detsembriks esitamata, muutub sinu sertifikaat / kvalifikatsioon mitteaktiivseks. IIA liikmed, kes jäävad 12-kuuks või pikemaks perioodiks mitteaktiivseks, peavad tasuma 100 USD sertifikaadi taastamiseks, mitteliikmed 250 USD.

8. CPE tõendusmaterjalide säilitamine

Nagu eelpool öeldud, ei pea esitama tõendusmaterjale koos aastase CPE aruandega. Samas peavad sertifikaadiomanikud säilitama koopiad kõikidest oma tõendusmaterjalidest ning kinnitatud CPE aruannete vormid vähemalt kolm aastat. IIA nõudmisel tuleb tõendusdokumendid esitada IIA-le või IIA määratud isikule. Säilitatud tõendusmaterjalid peavad sisaldama:

 • Programmi nimetus ja/või sisu kirjeldus
 • Osalemise kuupäev(ad)
 • Kursuse või programmi toimumise asukoht
 • Korraldav organisatsioon
 • Kursuse või programmi korraldaja poolt arvestatud CPE tundide maht
 • Kiri, sertifikaat või muu kirjalik tõend kursuse läbimise kohta
 • Dokumendid, mis tõendavad publikatsioone, suulisi ettekandeid ning osalemist komiteedes või mujal

9. CPE aruannete auditid

IIA (või tema poolt määratud isik) viib igal aastal läbi CPE aruannete auditeid. Auditisse valitud isikud peavad esitama tõendusmaterjalid oma kogutud CPE tundide kohta. Isikud, kes ei esita ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente, muudetakse automaatselt staatusesse „mitteaktiivne“ (koos tähtaja pikendamisega) ja nad ei või viidata oma sertifikaadile. Kui CPE audit tuvastab, et isikul ei ole piisavalt CPE tunde, antakse isikule võimalus 6 kuu jooksul koguda puuduolevad CPE tunnid ja esitada IIA-le tõendusmaterjalid kogutud tundide kohta.

Ka ESAÜ liikmed on sattunud CPE aruande auditisse. Loe siit ühe ESAÜ liikme artiklit CPE aruande auditis osalemise kogemusest.

10. Sertifikaatide register

IIA avas 2019. aastal sertifikaatide registri, kus kajastub sertifikaadiomaniku ees- ja perekonnanimi, sertifikaadi ID number, sertifikaadi staatus ja asukohariik. Registrisse info lisamine on vabatahtlik.

Loe uudist sertifikaatide registri kohta SIIT.

Jaga sotsiaalmeedias