ECIIA konverents ja liikmesriikide ühingute juhtide kohtumine Luksemburgis

Luksemburgis toimus ECIIA konverents „Embrace, Change and Innovation in Internal Audit“ ja ECIIA liikmesriikide ühingute juhtide üldkoosolek.

ECIIA (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) liikmesriikide esindajate üldkoosolek toimus Luksemburgis 21. septembril 2019. ECIIA on siseaudiitoreid esindav eestkõneleja Euroopas. ECIIA-s on 34 liikmesorganisatsiooni Euroopa riikidest ning mõned riigid ka väljaspool Euroopa geograafilisi piire. ECIIA president on viimased kaks aastat olnud Farid Aractingi, uueks presidendiks valiti Thierry Thouvenot.

ESAÜ on ECIIA liige alates 2007. aastast. ECIIA üldkoosolekul osales seekord ESAÜ juhatuse liige ja väliskoostöö eest vastutaja Janika Veermäe.

ECIIA KONVERENTS „Embrace, Change and Innovation in Internal Audit".

Konverentsil oli enam kui 700 külalist ning esinejaid oli üle 50. Konverentsil osalejad said eelnevalt valida endale huvipakkuvad sessioonid.

Konverentsist võtsid osa ka ESAÜ liige Kristi Vinkel - Tallinna Sadama siseauditi juht, Piret Lantin - RMK siseauditi talituse juhataja ja ESAÜ juhatuse liige ning Janika Veermäe - EAS-i siseaudiitor ning ESAÜ juhatuse liige (Pildil vasakult Kristi, Piret ja Janika).

eciia_konverents_2019.jpg

Konverentsi läbivateks teemadeks oli siseauditi tulevik ja innovatsioon.

Kuna keskkond on pidevas kiires muutuses, organisatsioonid muutuvad üha enam tehnoloogiakeskseteks ja on innovatsioonile orienteeritud, siis paratamatult peavad ka siseaudiitorid endalt küsima, kas nad on muutustes nö järele-, kaasa- või eesjooksjateks. Et rahuldada meie sidusrühmade kasvavaid vajadusi, peavad siseadiitorid leidma uusi lähenemisviise, kuidas olla kaasaegne, efektiivne ja kiire.

Konverentsi läbivateks märksõnadeks oli agiilne auditeerimine, andmeanalüütika, reaalajas auditid ja automaatsed kontrollid, automatiseeritud audititööriistad ja riskihindamised, paindlik auditiplaan, küberturvalisuse riskide auditeerimine jne.

Läbiv sõnum: iseaudiitori roll on muutunud või muutumas - oleme eelkõige nõuandjad (trusted advisor, strategic and valued advisor).

Erinevates ettekannetes toodi välja, et siseaudiitorid peaksid andma oma tööga lisaväärtust nii kiiresti kui võimalik. Et olla proaktiivne mitte reaktiivne, siis peaksid siseaudiitorid olema aktiivselt kaasatud organisatsiooni strateegiliste küsimuste ja probleemide lahendamisse ja muudesse taolistesse olulisematesse projektidesse – see võimaldab efektiivsemalt kasutada siseaudiitorite unikaalset rolli organisatsioonis.

ECIIA ÜLDKOOSOLEK

ECIIA missioon: The Association intends to be the consolidated voice for the profession of internal auditing in Europe and to promote the role of internal audit and good corporate governance by dealing with the European Union, its Parliament and Commission and any other European regulators and associations representing key stakeholders. It has a non-profit making purpose.

ECIIA olulisemad tegevused perioodil 2018-2019. a

ECIIA peamised tegevused on: 1) ühised kohtumised liikmesriikide ühingute tegevusjuhtidega (CEO-d), 2) tugev koostöö Euroopa Uuringute töörühmaga (EIRG – European Research Group), 3) uued teenused kohalike ühingute liikmetele (nt GDPR projekt), 4) ECIIA strateegia edendamine Euroopas, 5) koostöö kohalike ühingutega, 5) aktiivne osalemine IIA tegevustes - IR komitee ja Glocal Advocacy Committee, 6) tugev side ECIIA panganduskomitee ja IIA Global Financial Services Advocacy Group vahel. Regulaarne suhtlus ja advocacy alaste tegevuste osas heade praktikate jagamine, 7) ECIIA uuendatud koduleht – uus visuaal, komiteede ja töögruppide parem nähtavus, kergem ligipääs dokumentidele.

Üldkoosolekul kinnitati ECIIA majandusaasta aruanne 2018-2019.a

ECIIA jätkab tegevusi Euroopa organisatsioonidega

Mõjutamine: EBA, ESMA, EIOPA, Euroopa Keskpank, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon. Eesmärgiks on edendada hea valitsemise tava ja siseauditi tunnustamist Euroopa regulatiivsetes dokumentides ja valitsemise-alastes koodeksites.

Koostöö: ecoDa, EUROSAI, European Issuers, Business Europe jt. Eesmärgiks on koostöö peamiste institutsioonidega, kes on huvitatud heast valitsemisest Euroopa tasemel.

ECIIA komiteede tegevused

ECIIA alla on koondatud järgmised komiteed, mille liikmed on ECIIA liikmesorganisatsioonidest: 1) PACC (Avalike suhete ja koordineerimise komitee), 2) auditikomitee, 3) panganduse komitee, 4) kindlustuse komitee, 5) avaliku sektori komitee, 6) EUROSAI avaliku sektori alamkomitee. Lisaks on digitaalsete küberandmete töögrupp, kes tegeleb GDPR projektidega.

lux2.png

Pildil on ECIIA juhtimisstruktuur 2019

ECIIA juhatus

Juhatuses on kümme liiget - viis neist esindavad viite Euroopa suurriiki (Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia & Iirimaa). Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks ning maksimaalselt võib valida kaheks korraks.

Üldkoosoleku otsuse kohaselt on 2020. aastal ECIIA juhatuse koosseis järgmine: Thierry Thouvenot, (president, IIA Luksemburg), Gabrielle Rudolf von Rohr (IIA Šveits), Gianfranco Cariola (IIA Itaalia), Manuel de Alzua (IIA Hispaania), Kristiina Lagerstedt (IIA Soome), Verra Marmalidou (IIA Kreeka), Jens Motel (IIA Saksamaa), Tomáš Pivoňka (IIA Tšehhi), Herve Gloaguen (Prantsusmaa), Paul Manning (IIA Suurbritannia, Iirimaa).

ECIIA strateegia

Plaanis on üle vaadata ECIIA strateegia 2019-2020. Põhjust selleks annavad: ECIIA tegevuste laiendamine piiratud ressurssidega, Brexiti mõju, liikmete vajaduste/soovide mitmekesisus jne. Üle vaadatakse: ECIIA visioon ja missioon, ECIIA teenused ning juhtimine. Muudatuste elluviimiseks viidi ECIIA liikmete seas suveö läbi ka rahulolu-uuring.

Järgmine ECIIA konverents toimub 21.-23. oktoobril 2020 Lissabonis ning ECIIA järgmine üldkoosolek toimub 24. oktoobril 2020.