Eesti Haigekassa siseaudit

Eesti Haigekassa juhtiv siseaudiitor
23.11.2015 - 10:16

Eesti Haigekassa (EHK) on avalik-õiguslik organisatsioon, mis korraldab riiklikku ravikindlustust. Haigekassa ülesandeks on tagada ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus ning inimestele tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus.

Üleriigiline keskne haigekassa ja ka haigekassa siseauditi funktsioon loodi 2001. aastal

Alguses ei osanud ilmselt keegi arvata, kuhu ja kuidas asjad liikuma hakkavad, kuid tänaseks on haigekassa siseaudit välise kvaliteedihindamise edukalt läbinud juba kolmel korral - 2005, 2010, 2015. Kuigi haigekassa on regulatiivsel tasandil hästi korrastatud ning toimiv organisatsioon, on ta siiski pidevas arengus ja ootab sama ka oma siseaudiitoritelt. Tervishoiusüsteemi valdkonna keerukus ja nüansirohkus teeb siseaudiitori töö haigekassas ühelt poolt huvitavaks, teiselt poolt pidevat enesearendamist eeldavaks.

Haigekassa siseauditi osakond on kolmeliikmeline

Praegu töötavad siseauditi osakonnas Reet Kambla, kes on osakonda juhtinud alates 2001. aastast; Erly Feld, kes liitus osakonnaga 2009. aastal ning Tõnis Toome, kes asus tööle aastal 2013. Funktsionaalselt allub siseaudit haigekassas auditikomiteele, administratiivselt juhatuse esimehele. See tagab sõltumatuse, samas aitab sulanduda organisatsiooni kui ühtsesse tervikusse.

Siseauditeerimisel on osakonnas aluseks siseauditi pikaajaline strateegia, Haigekassa arengukava ja riskimaatriks ning osakonna iga-aastane tegevusplaan. Vajadusel on olemas valmisolek nõuandvate töövõttude operatiivseks läbiviimiseks. Auditeid tehakse lähtudes haigekassa siseauditi käsiraamatust, mida ajas pidevalt arendatakse. Valdavalt on siseauditid kõik nö kompleksauditid, mis ühendavad erinevate auditiliikide elemente. Aeg-ajalt tuleb siiski ette ka ainult ühte või teist liiki siseauditeid, näiteks tulemusauditeid.

Kuna Haigekassas järgitakse kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit ISO 9001:2008 ning siseauditi üksuses on olemas juhtimissüsteemide siseaudiitori kompetents, on audititesse integreeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise kontrollitoiminguid

Siseauditeid viiakse läbi peamiselt üksinda ja iseseisvalt, kuid taustajõuna ollakse alati üksteisele meeskonnana abiks ning toeks. Välja on kujunenud ka mõningane spetsialiseerumine, ent üldine suund oskuste arendamisel on siseaudiitorite piisav pädevus ja laiahaardelisus.

Haigekassa põhiväärtusteks on Edumeelsus, Hoolivus ning Koostöö (kokkuvõttes EHK). Haigekassa logol on kujutatud kilpkonna, mis on paljudes kultuurides pikaealisuse ja eesmärkide poole püüdlemise sümboliks.

Haigekassa siseauditi osakond soovib kõigile järjekindlust eesmärkide poole püüdlemisel, hoolivust ning edumeelset koostööd igas eluvaldkonnas!