ESAÜ osales ECIIA üldkoosolekul Madriidis

juhatuse liige
21.10.2018 - 13:30

ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing üldkoosolek toimus Madriidis 6. oktoobril 2018. ECIIA-s on 33 liikmesorganisatsiooni Euroopa riikidest ning mõned riigid ka väljaspool Euroopa geograafilisi piire, kokku on umbes 47 000 liiget. ECIIA president on Farid Aractingi.

ESAÜ on ECIIA liige alates 2007. aastast. Üldkoosolekul osalesid ESAÜ juhatuse liikmed Mariliis ja Piret.

ECIIA president alustas üldkoosolekut ECIIA visiooni meeldetuletamisega: Furthering the development of good Corporate Governance and Internal Audit at the European level, through knowledge sharing, developing key relationships, and impacting the regulatory environment

43325184_755682088107418_2614408977475174400_n_2.jpg

ECIIA peamised tegevused 2017. ja 2018. aastal

Kohalike ühingute tegevusjuhtidega ühised kohtumised, tugi kohalikelt ühingutelt majandusharude eriteadmiste kohta, tugev koostöö Euroopa Uuringute töörühmaga (EIRG – European Research Group), uued teenused kohalike ühingute liikmetele, ECIIA strateegia edendamine Euroopas, koostöö kohalike ühingutega.

Aktiivne osalemine IIA tegevustes - IR komitee ja Glocal Advocacy Committee. Tugev side ECIIA panganduskomitee ja IIA Global Financial Services Advocacy Group vahel. Proaktiivne koostööleping IIA Global’iga. Regulaarne suhtlus ja advocacy alaste tegevuste osas heade praktikate jagamine.

ECIIA tugevdab tegevusi Euroopa organisatsioonidega

Mõjutamine (EBA, ESMA, EIOPA, Euroopa Keskpank, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon). Eesmärgiks on edendada hea valitsemise tava ja siseauditi tunnustamist Euroopa regulatiivsetes dokumentides ja valitsemise-alastes koodeksites.

Koostöö (ecoDa, EUROSAI, European Issuers, Business Europe, jt). Eesmärgiks on koostöö peamiste institutsioonidega, kes on huvitatud heast valitsemisest Euroopa tasemel.

ECIIA komiteede tegevused 

Thierry Thouvenot, ECIIA asepresident, kes on ühtlasi PACC komitee (avalike suhete ja koordineerimise komitee) esimees, tutvustas ECIIA komiteede tegevusi. ECIIA alla on koondatud järgmised komiteed, nende liikmed on ECIIA liikmesorganisatsioonidest: PACC, Auditikomitee, nomineerimise komitee, panganduse komitee, kindlustuse komitee, avaliku sektori komitee, EUROSAI avaliku sektori alamkomitee. 

Panganduse komitee. 2018. aastal anti välja 5 aruannet: Audit Planning Approach, Follow-up monitoring, Internal audit Oversight of External Outsourcing, Internal Audit Within A Group, Internal Audit’s Role in Good Governance (kättesaadavad ECIIA kodulehelt). Panganduse komitee pidas kohtumisi Euroopa Keskpangaga ning korraldas Euroopa Panganduse Foorumi.

Kindlustuse Komitee. On koostamas aruannet siseauditi eriala kohta kindlustuse sektoris, dokument valmib 2018. aasta detsembris. Samuti peab komitee kohtumisi EIOPA-ga.

Avalike suhete ja koordineerimise komitee, PACC. Peamised eesmärgid on avalikud suhted ja advocacy ning koordineerimine kohalike ühingutega ja teiste komiteedega (panganduse komitee, kindlustuse komitee ja avaliku sektori komitee).

Avaliku sektori komitee. Tegevusi tutvustas Melvin Neate (IIA UK & Ireland). Komitee on oma tegevuse algusstaadiumis. Seni on uuring tehtud auditikomiteedest avalikus sektoris, mille tulemusena koostatakse aruanne avaliku sektori auditikomiteede hetkeseisust, headest praktikatest ning ECIIA vaadetest teemadele. Planeerimisel on projekt siseauditi standarditest Euroopa avaliku sektoris. 19.09.2018 toimus koostöös ecoDa, DG Fisma ja CEAOB-ga töötuba „Implementation of the audit reform by audit commitees“.

ECIIA sotsiaalmeedias ja digitaalsed protsessid: Twitter: @ECIIAInfo, blogid, erinevad väljaanded, uudised, Workplace’i kasutamine töökeskkonnana, kodulehe struktuuri ülevaatamine.

ECIIA majandusaasta aruanne

Tutvustas ECIIA finantsjuht Gabrielle Rudolf van Rohr. Majandusaasta aruande kohta ei olnud välisaudiitorite aruandes märkusi. Hans Nieuwlands, ECIIA auditikomitee esimees, tutvustas ECIIA auditikomitee aruannet ECIIA majandusaasta aruande kohta. Üldine hinnang: olukord on märkimisväärselt paranenud võrreldes eelmise aastaga. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande.

ECIIA juhatus

Juhatuses on kümme liiget - viis neist esindavad viite Euroopa suurriiki (Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia & Iirimaa). Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks ning maksimaalselt võib valida kolmeks korraks. Üldkoosoleku otsuse kohaselt on 2019. aastal ECIIA juhatuse koosseis järgmine: Gabrielle Rudolf von Rohr (IIA Šveits), Verra Marmalidou (IIA Kreeka), Tomáš Pivoňka (IIA Tšehhi), Gianfranco Cariola (IIA Itaalia), Farid Aractingi (IIA Prantsusmaa), Thierry Thouvenot (IIA Luksemburg), Kristiina Lagerstedt (IIA Soome), Manuel de Alzua (IIA Hispaania), Melvyn Neate (IIA Suurbritannia & Iirimaa) ja Jens Motel (IIA Saksamaa).

ECIIA auditikomitee

Valiti liikmed järgmiseks kaheks aastaks Linda Lundin (IIA Rootsi) ja Norbert Wagner (IIA Austria). ECIIA Nominatsiooni komitee liikmeteks valiti Farid Aractingi (IIA Prantsusmaa) ja Ellen Bratas (IIA Norra). ECIIA välisaudiitoriks valiti Regis Cazin.

ECIIA 2019. aasta plaanid

ECIIA ja PACC vastutavad ECIIA konverentsi ja foorumite korraldamise eest. Foorumid toimuvad sektoripõhiselt (pangandus, kindlustus ja avalik sektor).

Panganduse komitee ülesanne on ECA ja ECB-ga koostöö jätkamine, viie uue seisukoha juhendi (position paper) väljaandmine, 3nda panganduse foorumi korraldamine ja kohalike panganduskomiteedega parema koostöö saavutamine.

Kindlustuse komitee – ametliku koostöö tegemine kohalike ühingute kindlustuse komiteedega. EIOPAga regulaarse suhtluse loomine. Uue positsioonipaberi väljaandmine „hot topics“ regulaatori ja erinevate sektorite jaoks. Esimene Euroopa kindlustuse valdkonna foorumi korraldamine.

Avaliku sektori komitee – avalikus sektoris siseauditi standardite defineerimine. Mitte-finantsaruandluse aruandluse kohta dokumendi koostamine koos EUROSAI-ga. Advocacy ja võrdlusandmetega aruannete väljaandmine, et abistada siseaudiitoreid avalikus sektoris.

GDPR-i töörühma loomine, regulaatoriga suhtlemine andmekaitse teemadel, uuringu tegemine ja tulemuste avaldamine.

Valitsemise töörühm: DG Fisma-ga koostöö tegemine, kohalike ühingute projektide tuvastamine, ecoDa-ga koostöö tegemine projekti elluviimiseks siseauditi ja auditikomiteede suhete parandamiseks.

Advocacy ja avalikud suhted: mõjutada Euroopa Komisjoni välja andma avaliku aruandluse (public reporting) kohta juhend.

Siseauditi elukutse areng: defineerida Euroopa tasandil siseaudiitori elukutse arengu võimalused ning tulevased suhted erinevate huvirühmadega.

ECIIA brändi loomine üle-Euroopalistele teenustele ja väljaannetele.