Liikmeküsitlus 2015 tulemused

Eesti Rahvusringhäälingu siseauditi juht
28.12.2015 - 00:00

ESAÜ liikmete küsitlus 2015 on selleks korraks tehtud, hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ja tulemused läbi analüüsitud. Küsitluses osales 64 liiget. Suur tänu teile kõigile, kes te aega leidsite, kaasa mõtlesite ja oma hinnanguid ning mõtteid jagasite.

Küsitluse fookus oli järgmistel teemadel:

  1. Kaasamine - liikmete kaasamine ühingu tegemistesse, rahulolu ja tagasiside;
  2. Koolitus- ja arendustegevus - soovidootused järgmiseks aastaks;
  3. Aastakonverents - rahulolu, tagasiside ja soovitused järgmiseks aastaks;
  4. Juhtimine ja kommunikatsioon - rahulolu juhatuse tegevusega, ühingu arendamise ja eesmärkide täitmisega, tagasiside;
  5. Tunnustamine - aasta jooksul silma paistnud inimesed ja ettevõtmised ühingus.

Liikmete kaasamise teemas oli suur rõõm tõdeda, et ühingus on suur hulk aktiivseid inimesi, kes soovivad edaspidi panustada nt eetikakomisjoni ning koolitus- ja arenduskomisjoni töösse. Lisaks on paljud teist valmis korraldama infohommikuid või Kolleegile külla üritusi ning osalema ühingu aastakonverentsi korraldusmeeskonnas.

Ka Infokirja artiklite, uudisnupukeste ja üritustest kokkuvõtete kirjutamine on mitmete inimeste huvi ning soov panustada ühingu infokanalite sisuarengusse. On neidki missiooniga inimesi, kes soovivad teha siseauditialast teavitustööd koolides ja aidata sponsorite leidmisel. Lisaks on terve hulk muid tegevusi, mis moel või teisel ühingu liikmete tuge vajajad ja kus te olete endast teada andnud. Ühingu juhatus arvestab teie ettepanekute ja soovidega – üks on kindel, tegemistest puudust ei tule.

Koolitus- ja arendustegevuste osas sai nii juhatus kui koolitus- ja arenduskomisjon väga vajalikku tagasisidet, kas ja kuidas olete rahul selle aasta koolituste valikuga ja millised on teie ootused edaspidiseks.

Nii mõnigi vastaja märkis ära, et ESAÜ koolitusplaan on muutunud sisukamaks ja koolituste korralduses on näha häid arenguid. Mh selgus küsitlusest, et te ootate lisaks ametialastele koolitustele ka isikliku arengu koolitusi.

Oleme juba sellel aastal püüdnud neid ootusi täita. Hea näide on argumenteerimisoskuste koolitus, mida teie suure huvi tõttu oleme praeguseks teinud 4 korda. Järgmisel aastal on samas teemas plaanis ka jätkukoolitused. Koolitus- ja arenduskomisjon on juba koostamas 2016. aasta koolitusplaani lähtuvalt teie antud tagasisidest ja ettepanekutest küsitluses.

Juubelikonverents ja korraldustiim said teilt ohtralt positiivset toetust ja kiidusõnu, nagu „väga hästi kavandatud ja läbiviidud konverents”, „väga hea esinejate valik”, „ladus korraldus”, „hea ajaplaneerimine”, „esinejate ja teemade mitmekesisus”, „välisesinejate rohkus” jne. Kõikides aspektides, mida teilt konverentsi kohta küsisime, andsite kõige enam kordi hinde „väga hea”.

Kõige kõrgemalt hindasite konverentsi juhtimist ja ajakavas püsimist, konverentsi ruume ja toitlustamist. Üldine hinnang konverentsile oli „väga hea”. Lisaks tunnustusele andsite ka teada, et nt paneeldiskussioone tuleks järgmisel aastal natuke enam läbi mõelda nii teemavaliku, osalejate kui tõlke seisukohalt. Tagumistes ridades oli olnud probleeme heli kvaliteedi ja kuuldavusega ning oli muidki väiksemaid tähelepanekuid, millega püüame jõudumööda järgmistel kordadel arvestada.

Juhtimise ja kommunikatsiooni teemas hindasite te kõige kõrgemalt siseaudiitorite organisatsioonilise ühendamise aspekti, 51% vastajatest andsid hinde „väga hea”. Liikmete kutseoskuste tõstmine sai seevastu kõige vähem kordi hinde „väga hea” (29% vastajatest), samas andsid 67% vastajatest hinde „hea”.

Sarnased tulemused olid ka kutsealaste kontaktide arendamise ja siseauditi parima praktika tutvustamise teemadel. ESAÜ juhtimise osas sai enam hindeid „väga hea” ühingu liikmete ühistegevustesse kaasamine (54% vastajatest). 

Muud aspektid, nagu juhatuse tegevuste ja eesmärkide läbipaistvus, olulise info kättesaadavus ja piisavus ning ühingu liikmetega suhtlemine ja probleemide lahendamine said enam hindeid „hea”. Oluline on mh ka teada, et juhatuse tegevus ja eesmärkide läbipaistvus sai teiste teemadega võrreldes kõige enam nõrku hindeid (kokku 8 vastajat). Juhatus arvestab neid hinnanguid oma tegevuse planeerimisel ja liikmetega suhtlemisel.

Ja lõpuks tunnustamise teema ehk aasta jooksul enim silm paistnud inimesed ja tegevused. Ühingu juhatus soovib kujundada traditsiooni, et igal aastal tänada inimesi ja meeskondi, kes on silma paistnud aktiivsuse, pühendumise, suurte saavutuste või millegi erakordsega. Saime teilt küsitlusest hulga tagasisidet ja ettepanekuid tublide ühingu liikmete või nende tegemiste tunnustamiseks. 2015. aasta tunnustused teeme teatavaks ja tänukingitused anname üle jõuluseminaril, 10. detsembril Tallinnas ja 11. detsembril Tartus.

ESAÜ juhatus tänab väga kõiki, kes küsitluses osalesid ja oma mõtted, ka asjakohase kriitika, seniste tegevuste ning uute algatuste kohta kirja panid. Küsitluse kokkuvõte on liikmetele kättesaadav ESAÜ kodulehel, liikmete sektsioonis.