Pankade siseauditi üksuste kriisiaja praktikad Euroopa riikides

Tõlkis Mare Timian
11.04.2020 - 15:11

Euroopa siseaudiitorite ühendus ECIIA on värskelt läbi viinud uurimuse küsides, kuidas on praegune koroonaviiruse olukord mõjutanud pankade siseauditi üksuste tööd? Uuring hõlmas Euroopa riikide 17ne panga siseauditi üksusi.

Praktilised näpunäited:

 • Veenduge, et töötajatel oleksid sülearvutid;
 • Seadke sisse kodus töötamise protseduurid ja koolitage inimesi;
 • Koostage kaugsuhtluse plaan;
 • Hankige vajalik VPN-i juurdepääs;
 • Kutsuge kõik välismaal olevad audiitorid koju tagasi;
 • Hoidke pangas tööl olevate inimeste jaoks sotsiaalset distantsi;
 • Osalege kriisireguleerimise üleskutsetes (tegevjuhid, kriisikomisjon jt);
 • Leppige kokku siseauditi talitluspidevuse kord.

Üldeesmärk: jätkata ettevõtlusega nii palju kui võimalik.

1. Regulatiivsed kohustused

Euroopa Keskpank on otsustanud:

 • Lükata kuueks kuuks edasi olemasolevad tähtajad kohapealsetel kontrollidel, TRIM (the targeted review of internal models) ja sisemiste mudelite uurimistel;
 • Lükata kuueks kuuks edasi SREP (supervisory review and evaluation process) kvalitatiivsete meetmete järgimise kontrollimine;
 • Lükata kuueks kuuks edasi TRIM-otsuste, kohapealsete järelkontrollide teadete ja sisemiste mudelite osas otsuste edastamine, mida asutustele pole veel saadetud. Välja arvatud juhul, kui pank sellist otsust selgesõnaliselt palub, kuna ta peab seda otsust endale kasulikuks. JST-d peavad pankadega ühendust, et selgitada nõuete rakendamise muudetud ajakava ja nende konkreetset kohaldamist. Eespool nimetatud kuuekuulist viivitust võib pikendada, tuginedes Euroopa Keskpanga edasisele hinnangule majanduse ja rahanduse arengu kohta.

2. Töös olevate auditite tähelepanekute tähtajad

Pangad kasutavad mitmeid erinevaid lähenemisviise, alates muudatustest, mille kohaselt pikendatakse auditite tähelepanekute elluviimise tähtaegu 3 kuu võrra kuni eriolukorra leevendamiseni. Siseauditi üksused teevad koostööd keskastmejuhidega, et üle panga kokku leppida kontrollitoimingute võimalikud uued tähtajad.

Selle tulemusena võib kasvada probleemide hulk, kus teavitused tulevad hilinemisega.

3. 2. või 1. juhtimistasandi lähetused

Kuniks töölähetused on piiratud, saab pakkuda erinevaid teenuseid (peamiselt 2. tasand):

 • Kriisireguleerimise meeskond;
 • Küberturvalisus;
 • Operatsiooniriski juhtimine.

Siseaudiitorite sõltumatuse osas on vaja selget protseduuri ja nõukogu / auditikomitee nõusolekut.

4.Auditiplaani muudatused

Keskendutakse kõigi pooleliolevate (I kvartali) auditite lõpuleviimisele.

Oluline on auditikomiteega kokku leppida kriteeriumites, et auditikavas mingid tööd edasi lükata ja lisada uued auditid, mis on seotud muutuva riskipildiga. Mõned pangad on ette valmistanud vastumeetmed koroonakriisile:

 • Viiakse jätkuvalt läbi kohustuslikke auditeid.
 • Uute tekkivate riskide lisandumine ja mõne riskiprofiili laienemine (st kliendi teenindamise uued viisid võivad luua uusi riske), kaugtöö, BCP, maksepuhkuste raamatupidamislik käsitlus, küberturvalisus, mõju tagatiste haldusele, pettused / ebaeetiline käitumine.

Globaalne kogemus on auditi kavas 20% tööde edasilükkamine. Kõiki muudatusi tuleb jälgida ja dokumenteerida.

5.Siseauditi üksuse juhtimise peamised probleemid

 • Kõike ei saa distantsilt kontrollida;
 • Märkimisväärne tulemuslikkuse langus;
 • Peamine väljakutse on auditeeritavate kättesaadavus;
 • Infrastruktuuri küsimused - kaugjuurdepääsu tagamine kõikidele auditeerimise töövahenditele;
 • Väljakutse jätkuva kaugtöö psühholoogilise negatiivse mõju vähendamiseks (oluline on meeskonnaga regulaarselt suhelda, videokõned ja vähem formaalsed kontaktid);
 • Hoidke tootlikkuse tase nii kõrge kui võimalik (mida saab auditeerida vahemaa pealt ja mida ei saa auditeerida kaugusest, kuidas auditeerida kaugjuhtimisega);
 • Mõnedel siseauditi üksustel on senisest suurem fookus uurimisel, kriitiliste protsesside ja teenuste jälgimisel reaalajas, sealhulgas probleemide algpõhjuste analüüsimisel.