Riskijuhtimisega alustamine ettevõttes. Ümarlaudade sari 2021

Toimetas Mare Timian
11.01.2021 - 14:28

Siseaudiitorite rahvusvahelise töögrupi ühistööna on valminud mahukas ingliskeelne juhend "Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function". BLRT siseauditi juht Roman Laidinen kirjutab artiklis, kuidas see algatus sündis ja mis edasi juhtuma hakkab.

Norralane Martin Stevens, kes on ettevõtte Gjensidige Insurance siseauditi juht, osales moderaatori ja lektorina ESAÜ korraldatud rahvusvahelisel ümarlaual "Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable" 2019. aastal. 

Ümarlaual tekkis Martinil idee, mille ta sealsamas kohe ka välja pakkus: organisatsioonid vajavad abi riskijuhtimise funktsiooni loomisel, me võiksime koostada abistava juhendi / käsiraamatu vms. Martin pakkus, et juhendi koostajad / autorid peaksid olema Skandinaavia ja Balti riikide siseaudiitorid ise.

Martin kinnitas, et vajadus sellise juhendi / käsiraamatu järgi oli olemas ja sellist selgete ja praktiliste näpunäidetega materjali pole kuskilt praegu võtta. Koju tagasi läinud, asus Martin Stevens kokku panema rahvusvahelist töögruppi, kellega koos see materjal / käsiraamat luua. Martin palus ka eestlastel välja pakkuda võimalikke huvilisi, kellel on huvi ja soovi selles töögrupis osaleda.

Eestlastest liitus töögrupiga Roman Laidinen, kes on BLRT siseauditi üksuse juht ja on olnud ka ESAÜ juht 2015-2016.

Töögrupi kokkupanek võttis üksjagu aega, et leida õiged inimesed, kellel ka endal oleks aega ja motivatsiooni panustada käsiraamatu loomisse. Lõpuks oli 6-liikmeline töögrupp koos, kuhu kuulusid lisaks Romanile veel siseaudiitorid Lätist, Leedust, Taanist ja, kõlab uskumatuna, aga ka Islandilt.

Enne töö sisulist alustamist oli Martin Stevens koostanud juhendi eeldatava raamistiku ja sisukorra. Töögrupi liikmed jagasid omavahel ära, kes millistest teemadest kirjutab. Roman vastutas käsiraamatu praktiliste osade eest: riskijuhtimise funktsiooni loomise ja arendamise etapid, võimaliku ebaõnnestumise põhjused ja kuidas nendest jagu saada. Roman tänab väga ESAÜ liikmeid, kes aitasid kaasa leidmaks vastused paljudele tõstatunud küsimustele.

Peale käsiraamatu tekstide valmimist sai iga töögrupi liige lugeda teiste kirjutatud peatükke, vajadusel said kõik töögrupis osalejad peatükke arvustada ja tagasisidet anda. Kuna töögrupi liikmed olid erinevatest riikidest ja teineteisest kaugel, siis töögrupi arutelud toimusid online Skype vahendusel.

Juhend valmis aastaga.

Suur töö rahvusvahelises töögrupis sai tehtud ja 2020. aasta kevadel nägi ilmavalgust ingliskeelne juhend "Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function"

Edasi tekkis eestlastel uus plaan - koostada sarnane juhend ka eesti keeles järgmistele sihtgruppidele - juhid, keskastmejuhid, siseauditi juhid ja siseaudiitorid, nõukogude liikmed jne. Eesti keelde tõlkimiseks tundus Ingliskeelne käsiraamat liiga mahukas ja keeruline.

Siit ka järgmine idee - alustada ESAÜ riskijuhtimise ümarlaudade sarjaga 2021.aastal.

Ümarlaudade sarja eesmärk on arutada riskijuhtimise küsimusi, tutvuda ka vastvalminud ingliskeelse juhendiga ning koguda sisendit eestikeelse juhendi / käsiraamatu koostamiseks.

Riskijuhtimise ümarlaudade teemad:

 1. Riskijuhtimise küpsustaseme hindamine.
 2. Riskijuhtimise raamistikud. Riskijuhtimine avalikus sektoris vs erasektoris.
 3. Riskijuhtimise protsess, rollid, infovahetus; riskijuhtimise funktsiooni seos siseauditi ja teiste funktsioonidega. Siseauditi roll riskijuhtimises.
 4. Organisatsioonisisesed riskijuhtimise alased dokumendid.
 5. Mõisted: inherent risk, residual risk, target risk. Riskiisu.
 6. Protsessiriskide juhtimine.
 7. Juhtimisotsuste tegemine riske arvestades. Otsuste olulisuse määramine. Psühholoogilised tõkked. Riskide analüüs investeerimisotsustes. Riskide juhtimine äripartneri valikul. Kolmanda osapoole hindamine.
 8. Faktorid, mis segavad riskijuhtimise raamistike elluviimist.
 9. Riskide tuvastamise meetodid
 10. Riskide hindamise meetodid.
 11. Projektide riskijuhtimine.
 12. Riskide analüüs organisatsiooni aastaeelarve koostamise juures.
 13. Riskijuhtimise aruanne juhtkonnale.

Ümarlaudadele on oodatud osalema kõik riskijuhtimisest huvitatud ESAÜ liikmed. Osaleda on võimalik nii üksikutel ümarlaudadel kui kogu riskijuhtimise sarjal. Ümarlauad hakkavad toimuma kord kuus ning üks kohtumine kestab 2-3 tundi. Jagame peatselt täpsemat infot ühingu kodulehel ja liikmete listis.