Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast, 3. osa

Jätkame ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtu kajastusega.

  • 1. osa avaldasime 13.04 ja selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest.
  • 2. osa avaldasime 24.04 ja teemaks olid ESAÜ inimesed ehk kõik meie vabatahtlikud ja aktiivsed liikmed, kes moel või teisel ühingu tegemistele ja headele tulemustele on oma õla alla pannud.
  • 3. ja ühtlasi viimases osas räägime ESAÜ põhitegevustest ning nendega seotud näitajatest ja tulemustest 2016. aastal.

ESAÜ põhitegevused

ESAÜ põhitegevusteks on koolitustegevus ja liikmeid ühendavate ürituste korraldamine, mille väljunditeks on liikmete kutseoskuste hoidmine ja tõstmine ning toimiv liikmete suhtlusvõrgustik. 2016. aasta koolituskava koostas ühingu koolitus- ja arenduskomisjon eesmärgiga suurendada tasakaalu siseauditi klassikaliste ja üldharivate teemade vahel, samuti võeti kavva rohkelt infohommikuid nii Tallinnas kui Tartus, ümarlaua formaadis üritusi ja „Kolleegile Külla“ ettevõtmisi.

2016. aasta koolitused ja üritused arvudes:

  • korraldasime üritusi (sh koolitused) mahus 146 CPE tundi (2015. a 167 ja 2014. a 113 CPE tundi). Tegime 14 erinevat koolitust (sh seminarid ja konverents) mahus 130 CPE tundi (2015. a 14 koolitust mahus 151 CPE tundi ja 2014. a 11 koolitust mahus 97 CPE tundi).
  • korraldasime muid üritusi (sh infohommikud, ümarlauad ja „Kolleegile külla“ üritused) mahus 16 CPE tundi (2015. ja 2014. aastal samuti 16 CPE tundi).

Koolitusi tegime järgmistel teemadel: Kehakeel ja seletuste võtmine; Argumenteeritud aruande kirjutamine; CGAP eksamiks ettevalmistumine; CSA praktiline juurutamine; Riskid tegevuse edasiandmisel ja kolmandate poolte auditeerimine; Pettuseriski juhtimine; Lean auditing; Hangete ja ostude auditeerimine ning Kontroll ja inimkäitumine. Lisaks tegime ka kolm E-dok tarkvara siseauditi mooduli kasutajakoolitust.

archimedes_1.jpg

2016. aasta kevadel korraldasime teist korda rahvusvahelist Baltikumi ja Skandinaaviamaade siseaudiitorite ümarlauda, ürituse eestvedaja on ESAÜ auliige Helen Anijalg. Ümarlaual oli üle 20 osaleja neljast riigist (2015. a 15 osalejat 3 riigist). Jätkame rahvusvahelise ümarlaua korraldamist ka 2017. aastal. Kevadel korraldasime ka IIA metoodikal baseeruva ingliskeelse kvaliteedihindamise koolituse, välislislektor tuli IIA Austriast. 24 koolituse läbinut said IIA kvaliteedihindaja tunnistuse.

Infohommikuid toimus 8, mahuga 16 CPE tundi (2015. ja 2014. a samuti 16 CPE tundi). Teemadest olid esindatud andmekaitse ja küberturvalisus, pettused, IT hangete korraldamine, usalduspettus IT kontekstis, integreeritud jätkusuutlikkuse aruandlus/vastutustundlikkus ettevõtlusest ja E-dok audititarkvara siseauditi mooduli tutvustus.

dsc_0017.jpg

Ürituste sarja „Kolleegile külla“ raames käisime 5 korda külas oma liikmeskonna ettevõtetes. Külastasime SEB panka, Ettevõtluse Aarendamise Sihtasutust,  Omnivat, Ida-Tallinna Keskhaiglat ja Tallinna Lennujaama (2015. a oli 2 ja 2014. a 4 kolleegi külastust).

2016. aastal toimus ka 5 ümarlaua üritust, kus kahel korral rääkisime siseauditi üksuse kvaliteedihindamisest ning muudel kordadel tulemusjuhtimise ja -kaardi teemal ning pettustega seotud indikaatorite ja ärisaladusest ja konfidentsiaalsusest. Spordisektsiooni üritusi 2016. aastal ei toimunud.

dsc_0010.jpg

Maikuus tähistasime ülemaailmset siseauditikuud ning toimus ühingu iga-aastane üldkoosolek Riigimetsa Majandamise Keskuses. Maikuus pöörasime enam tähelepanu siseauditi teemade tutvustamisele nii ühingu kodulehe kui sotsiaalmeedia vahendusel.

ESAÜ traditsiooniline aastakonverents toimus septembris.

Seekordne teema oli „New Age siseauditi maastikul – uued riskid auditiuniversumis“, konverents oli kantud küberkaitseaasta ideoloogiast. Konverentsi fookuses olid digimaailmaga seotud riskid, mis on muutunud väljakutseks ka siseaudiitoritele, kes muuhulgas hindavad ja analüüsivad organisatsioonide kontrollisüsteeme ja -keskkondi. Aastakonverents on kujunenud iga-aastaseks suursündmuseks nii ühingule, siseaudiitoritele kui ka teistele asjatundjatele. Konverentsil oli 115 osalejat, nende hulgas ka kümmekond huvilist väljastpoolt ühingut. Konverents toimus Tallinna Lillepaviljonis.

Novembris korraldas juhatus iga-aastase ühinguga liitumise kampaania „November – ESAÜ-ga liitumise kuu“.

Kampaania eesmärk on üles leida siseaudiitorid ja siseauditi huvilised, kes veel ei kuulu ühingusse, kuid kes võiksid saada kasu ESAÜ liikmestaatusest. Kampaania tõi juurde 10 uut liiget (2015. a 7 ja 2014. a 10 liiget).

jouluseminar_2016.jpg

Ühingu liikmeskonna traditsiooniline jõuluseminar koos piduliku õhtusöögiga toimus 8. detsembril Tallinnas restoranis DOM ja päev hiljem Tartus Vilde lokaalis. Aastalõpu üritusel võtsime kokku aasta sündmused, tänasime komisjonide ja töörühmade liikmeid ning vabatahtlikke ja “Aasta Parimate Konkursi” raames tunnustas juhatus ühingu aasta parimaid.

ESAÜ liikmed osalevad aktiivselt koolitustel ja üritustel, näitab statistika, mida juhatus kogub alates 2015. aastast.

Liikmeskonna aktiivsuse analüüs näitab, et üritustel osalejate arv on kasvanud võrreldes 2015. aastaga, samuti on kasvanud koolitustel osalemise kordade arv ühe inimese kohta aastas. Vähenenud on liikmete arv, kes ei ole üritustel ja koolitustel osalenud. Ka koolituste tulem näitab positiivset trendi, mis on ühingu finantssuutlikkuse üks olulistest näitajatest.

Koolitustel ja üritustel osalemine arvudes:

esau_urituste_naitajad_2014-2016.png

  • ESAÜ üritustel (sh koolitustel) osales vähemalt 1x aastas 172 liiget (72 % liikmetest), lisaks 50 mitteliiget (2015. a 169 liiget, so 76 % liikmetest; lisaks 71 mitteliiget).
  • ESAÜ koolitustel osales vähemalt 1x aastas 157 liiget (65% liikmetest), lisaks 45 mitteliiget (2015. aastal 163 liiget, so 73% liikmetest; lisaks 55 mitteliiget).
  • ESAÜ üritustel (sh koolitustel) osaleti kokku 666 korda. ESAÜ liige osales ühingu üritustel aastas keskmiselt 2,9 korda (2015. a 648 oli osaluskorda, keskmiselt samuti 2,9 korda aastas per liige).
  • 8 liiget osalesid 8 ja enamal üritusel, 9 liiget osales vähemalt viiel koolitusel (2015. a osales 12 inimest 8 ja enamal üritusel ning 19 liiget vähemalt viiel koolitusel).
  • ESAÜ 2016. aasta üritustel (sh koolitus, seminar, konverents) on koolitanud või modereerinud 13 ühingu liiget, sh aktiivsemad 2-3 korda: Taavi Saat, Roman Laidinen, Helen Anijalg ja Bert-Erik Saluveer (2015. a 21 ühingu liiget).

Liikmeskond

2016. a lõpus oli ühingus 234 tegevliiget, so 13 liiget enam võrreldes varasema aastaga (2015. a 222 ja 2014. a 215 liiget). Aasta jooksul liitus ESAÜga 28 uut tegevliiget (2015. a 24 ja 2014. a 31 liiget). Aasta jooksul astus ühingust välja 18 liiget (2015. a samuti 18 ja 2014. a 12 liiget). Liikmelisus oli peatatud 4 liikmel (2015. ja 2014. a 5 liikmel). Kõik ESAÜ liikmed on ühtlasi ka IIA liikmed. 2016. aasta lõpu seisuga jagunes ühingu liikmeskond 30% avaliku sektori ning 70% erasektori esindajate vahel (2015. aastal vastavalt 39% ja 61%; 2014. a 36% ja 64%).

ESAÜ liikmetasu oli 2016. a 70 eurot, millest IIA liikmetasu osa oli 14,28 eurot. ESAÜ liikmetasu ei ole muutunud alates 2011. aastast.

2016. a lõpus olid 96 liikmel (41% liikmeskonnast) rahvusvahelised sertifikaadid (2015. a 82 liiget, 38% ning 2014. a 30% liikmeskonnast). Sertifikaadiomanikud jagunesid järgmiselt: 34 CIA, 64 CGAP, 7 CRMA, 4 CCSA, 2 ACCA, 2 CFE, 5 CISA ja 1 CFSA omanik. 2016. a lisandus 14 CGAP-i, 3 CIA, 3 CISA ja 1 CRMA sertifikaadiomanikku. Siseriiklikku kutsetaset (atesteeritud siseaudiitor või avaliku sektori siseaudiitor) omas 81 liiget, so 35% liikmeskonnast (2015. a 30% ja 2014. a 25% liikmetest). Sertifitseeritud ESAÜ liikmete info on kodulehel jaotuses “Liikmed”. Sertifikaadiomanike arvu kasv on üks ühingu ülesannetest.

uldkoosolek_2016_2_0.jpg

ESAÜ liikmeskonna traditsiooniline küsitlus toimus aasta lõpus.

Küsitlus andis väärtuslikku tagasisidet liikmete hinnangutest, ootustest ja vajadustest. Liikmetelt saadud koolitustega seotud ettepanekud edastas juhatus koolitus- ja arenduskomisjonile ning neid arvestati 2017. aasta koolitusplaani koostamisel. Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmisel hindasid liikmed kõige kõrgemalt siseaudiitorite organisatsioonilise ühendamise aspekti. 2016. aasta liikmeküsitluse tulemused on kättesaadavad ka ühingu kodulehel, liikmete keskkonnas.

Auliikmeid 2016. aastal ei nimetatud, kuid aasta parimaid tunnustas juhatus juba kolmandat korda.

Ühingu juhatus andis välja “Aasta Parimate Konkurss 2016” tunnustused kolmes kategoorias: Aasta Tegu, Aasta Tegija ja Aasta Vabatahtlik. Aasta Parimate Konkurss 2016 võitjad kuulutati välja liikmete pidulikul aastalõpuseminaril: Aasta Tegu 2016 - tarkvara E-dok siseauditi moodul, Aasta Tegija 2016 - Deivi Kiviste ja Rakvere Targa Maja auditi tiim ning Aasta Vabatahtlik 2016 – Elis Kõrvek, ESAÜ koolituskoordinaator.