ESAÜ juhatuse liikmete kandidaadid

Kuupäev
Sildid: juhatus
Sisu

Saate siin tutvuda oma kandidatuuri esitanud ühingu liikmetega.

Vastavalt ESAÜ põhikirjale on juhatuses viis kuni seitse liiget. Juhatuse liikmed valib ühingu üldkoosolek, mis toimub 11.mail. Kuulutasime konkursi ühingu juhatusse uute liikmete leidmiseks 20. aprillil ning see lõppes 4. mail.

Oma kandidatuuri ühingu juhatusse esitasid järgmised ühingu liikmed:

 

LAURA LÄTT (CGAP, ASSA)

Laura

Laura valiti eelmisel korral ESAÜ juhatusse ning tema põhiülesandeks sai ühingu finantsvaldkonna juhtimine ning eelarve jälgimine. Samal suunal sooviks ta ka jätkata. Lisaks on Laura juba mitmendat aastat ka ESAÜ aastakonverentsi korraldustiimi liige.

Siseauditi valdkonnas on Laura tegutsenud juba 2006. aastast. Ta on töötanud pikemalt Sotsiaalministeeriumis ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. Praegu töötab Laura Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse siseauditi juhina.

2008. aastal lõpetas ta Audentese Ülikooli, kus omandas magistrikraadi ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega siseauditile. Laural on ka raamatupidaja diplom Tallinna Majanduskoolist.

 

PIRET LANTIN (CGAP, ASSA, QA)

Piret

Piret on väsimatu pealehakkaja. Ta on 2015. aastast olnud ESAÜ juhatuse liige ning alates 2021. aastast ühingu juhatuse esimees. Lisaks on ta olnud hulk aastaid ka ühingu koolituskomisjoni aktiivne liige ning aidanud korraldada ühingu aastakonverentse. Piret jätkaks heal meelel ka edaspidi siseauditi valdkonda panustamist, tema meelisteemadeks on endiselt koolituste ning sertifikaatidega seonduv.

Ühe suurema väljakutsena näeb Piret endiselt ka siseaudiitori kutse, kutsetaseme ning sertifikaatide süsteemi korrastamist. Protsessiga on juba algust tehtud, kuid tööd on vaja edasi teha. Selge ja arusaadava raamistiku loomine nõuab head koostööd nii ühingu sees kui ka koostööpartneritega, eelkõige õiguskeskkonna eest vastutava Rahandusministeeriumiga.

Piret on omandanud kõrghariduse matemaatikas. Ta on töötanud siseauditi valdkonnas nii era- kui avalikus sektoris ning juba aastaid juhib ta siseauditi üksust Riigimetsa Majandamise Keskuses. Piret on ka Lastevanemate Liidu liige.

 

KRISTA NELSON (CGAP, ASSA)

Krista

Krista on ESAÜ liige olnud 23 aastat - ühingu asutamisest alates. Ta oli ESAÜ juhatuses 2014-2017 ning pärast väikest hingetõmbepausi panustab alates 2021. aastast taas juhatuse liikmena selle töösse. Krista on hea suhtleja ning võib igal teemal sõna sekka öelda, kuid tema peamine tähelepanu on kuulunud  koostöö ja partnerlussuhete valdkonnale. Lisaks juhib ta uuesti kokku kutsutud siseauditi kutsekomisjoni (SAKK).

Siseauditi valdkonda tunneb Krista põhjalikult. Ta on pikalt juhtinud siseauditi osakonda Rahandusministeeriumis ning teeb nüüd sama tööd Kultuuriministeeriumis. Krista saab hakkama nii rahandus- kui kultuuriinimestega, kuna väärtustab meeskonnatööd ning on lahendustele orienteeritud. 

Bakalaureusekraadi omandas Krista avalikus halduses, samuti on ta tudeerinud ärijuhtimist magistriõppes Tartu Ülikoolis.

 

GERT SCHULTZ (CIA)

Gert

Gert valiti ühingu juhatuse liikmeks 2021. aastal, kui ta oli mõni aeg varem ühinguga liitunud. Valdkonna vaieldamatu eksperdina kohanes ta kiiresti ning häid mõtteid jagub tal igal teemal. Peamiselt on Gert hoidnud kätt pulsil koostöö ja partnerlussuhete teemadel, aga on jõudnud tagant tõugata ka pika traditsiooniga arvestusala uurimistööde konkursi korraldamist.

Gerdil on auditeerimise vallas suur töökogemus. Ta alustas Riigikontrollis finantsaudiitori ja auditijuhina, mille käigus omandas avaliku sektori vandeaudiitori kutse. 2019. aastast töötab Gert Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna juhatajana. 

Gert on õppinud Tartu Ülikoolis majandusarvestust ja ärijuhtimist ning 2011. aastal omandas ta seal ka teadusmagistri kraadi majandusteaduses. Gert on ka Kaitseliidu Tartu maleva liige ja korporatsioon Vironia liige.

 

TERJE KEERBERG  (CGAP, ASSA, QA)

Terje

Terje on olnud ESAÜ juhatuse liige 2015. aastast. Ta on aidanud kaasa koostöösuhete loomisele ja hoidmisele ühingu liikmetele ja siseauditi kutseala arengule oluliste partneritega. Tema kanda on olnud partnerluse ja lobitöö komisjoni tegevuse eestvedamine.

Terje soovib viia lõpuni ühingus 2021. a alustatud partnerlussuhete korrastamist ja anda hoogu sisulisele koostööle siseauditi kui tõhusa juhtimisvahendi propageerimiseks siseauditi teenuse seniste ja potentsiaalsete tarbijatega.

Terje on töötanud siseaudiitorina 16 aastat (sellest viis aastat Riigikontrollis), ta on olnud juhtimiskonsulant ning auditikomitee eestvedaja. Praegu on ta Maaülikooli siseaudiitor.

Terjel on majandusalane kõrgharidus Tartu Ülikoolist, ta on täiendanud end õigusteaduse ja infotehnoloogia valdkonnas.

 

ARLET REBANE (CIA, AS)

Arlet

Arlet valiti 2021. aastal ühingu juhatuse liikmeks ning tema peamiseks vastutusalaks kujunes ESAÜ veebikeskkonna organiseerimine uuele platvormile ja kõik muu IT-ga seonduv. Erakordne koostöövõime erinevate arendajatega, kannatlikkus ja lõputu testimine viisid sihile ning keskkond on viidud üle uuele platvormile. Kuid tehtud on alles miinimum ning nüüd oleks vaja sisulise poolega edasi minna. 

Arlet on ESAÜ asutajaliige ning ühingu algusaastatel osales ta ka liikmete vastuvõtukomisjoni töös. Ta on töötanud siseaudiitorina erinevates äriühingutes (SEB pank, Mandatum Life Insurance Company Ltd jne) ning praegu töötab ta rahvusvahelises seltskonnas ehk Elisa grupi siseaudiitorina.

Arlet on õppinud elektronarvutitega seonduvat ning õigusteadust, magistrikraadi omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduses.

 

PIRET KUSTASSON-SEILMAA (CGAP, ASSA)

Piret KPiretil on ESAÜ juhatuse liikme varasem kogemus olemas ning ka praegu on ta ühingu tegemistega kursis - ta osaleb aktiivselt ühingu koolituskomisjoni töös. Piret on taas valmis juhatuse tasemel siseauditi teemadel kaasa mõtlema. Piretil kindlat valdkonnaeelistust pole, ta on valmis panustama teemades, kus kõige rohkem seda vaja on.

Juhatuse liikme töös saab Piret tugineda oma pikaaegsele siseaudiitori kogemusele. Ta oli 17 aastat AS Eesti Post siseauditi juht, kuid otsustas valdkonda vahetada ning on nüüd auditijuht Tallinna Linnavolikogu kantseleis. Lisaks jätkab Piret ka Elroni auditikomitee liikmena.

Piret on lõpetanud Tartu Ülikooli, kus ta omandas magistrikraadi õigusteaduses.

 

Jaga sotsiaalmeedias