Kandidaadid ESAÜ juhatusse

Autor
Kuupäev
Sildid: konkurss, juhtimine
Sisu

Konkurss ESAÜ juhatuse liikmete leidmiseks on lõppenud. Konkursi viimane päev oli 30.04.2021. Lisainfot leiad SIIT.

Siin saate tutvuda ESAÜ liikmetega, kes kandideerivad juhatusse:

LAURA LÄTT

laura.jpg

Laura on siseauditi valdkonnas tegutsenud juba 2006. aastast. Ta on töötanud pikemalt Sotsiaalministeeriumis ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. Praegu töötab Laura EAS-is siseauditi juhina.

2008. aastal lõpetas ta Audentese Ülikooli, kus omandas magistrikraadi ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega siseauditile. Laural on ka raamatupidaja diplom Tallinna Majanduskoolist.

Laura soovib anda enda panuse ESAÜ arengusse juhatuse liikmena. Varasemalt on ta aidanud korraldada ESAÜ aastakonverentse. Valdkonnad kuhu ta sooviks juhatuse liikmena panustada on ühingu finantside juhtimine, eelarve jälgimine ning siseaudiitorite kutseoskuste tõstmine ja kutsetegevuse arendamine.

 

JANIKA VEERMÄE

janika.jpg

Janika on olnud ESAÜ juhatuse liige viimased 2 aastat ning ta soovib juhatuse liikme tööd edasi teha, et jätkata rahvusvahelise koostöö edendamist. Ta vastutas juhatuses rahvusvahelise koostöö eest ning oli määratud ka IIA Global Assembly esindajaks. 

Janika huvi rahvusvahelise koostöö teemade vastu viis ta 2020. aasta sügisel Eesti Diplomaatide Kooli, kus ta alustas õpinguid 9-kuulises programmis "Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon"’. Programmis omandatakse vajalikud akadeemilised ja praktilised oskused, et töötada rahvusvaheliste suhete alal.

Kõrghariduse on Janika omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku halduse alal ning hetkel töötab ta siseaudiitorina Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. Janika on olnud abipolitseinik ning lisaks osales ta 2016. a Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) poolt korraldatud ühisoperatsioonidel Kreekas ja Itaalias, kus ta töötas põgenikelaagrites. Vabatahtliku tööga on ta kokku puutunud ka Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingus ning Waldorfkoolis Läte.

ESAÜ juhatuse liikmena on Janika valmis oma aega ja teadmisi panustama, et edendada ja tugevdada ESAÜ koostööd IIA ja ECIIAga.

 

PIRET LANTIN

piret_copy.jpg

Piret on julge pealehakkaja. Ta on 2015. aastast olnud ESAÜ juhatuse liige ja koolituskomisjoni liige. Ta jätkaks heal meelel ka edaspidi ESAÜ kaudu siseauditi valdkonna arendamist ja seda peamiselt koolituste ning sertifikaatidega seotud teemadel. Piret osaleb juhatuse liikmena aktiivselt ka ESAÜ koolituskomisjoni töös ja aitab muuhulgas korraldada ühingu aastakonverentse. Piret on põhiline utsitaja ka arvestusala uurimistööde konkursi korraldamisel, mida ESAÜ teeb juba viimased 10 aastat koos Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja Eesti Raamatupidajate Koguga.

ESAÜ tunnustas Piretit tiitliga "Aasta tegija" 2019. aastal.

Uue juhatuse ühe suurema väljakutsena näeb Piret siseaudiitori kutse, kutsetaseme ning sertifikaatide süsteemi korrastamist. Selge ja arusaadava raamistiku loomine nõuab head koostööd nii ühingu sees kui ka koostööpartneritega, eelkõige õiguskeskkonna eest vastutava Rahandusministeeriumiga.

Piret on omandanud kõrghariduse matemaatikas. Ta on töötanud siseauditi valdkonnas nii era- kui avalikus sektoris ning juba aastaid juhib ta siseauditi üksust Riigimetsa Majandamise Keskuses.

Piret on ka Lastevanemate Liidu liige.

 

RIINA KITT

pilt17.jpg

Riina on siseaudiitorina töötanud nii era- kui avalikus sektoris (Optimera Eesti AS, Keskkonnaministeerium). Tal on pikaajaline juhtimiskogemus kaubandusvaldkonnast, samuti on ta töötanud raamatupidajana.

Riinal on soov enda teadmisi ja kogemusi edasi anda ning panustada seeläbi ESAÜ tegemistesse.

Kõrghariduse on Riina omandanud Tallinna Polütehnilisest Instituudist (nüüd Tallinna Tehnikaülikool). Väikese miinusena mainib ta oma tagasihoidlikku inglise keele oskust.

Riina on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ja kuulub erakonda Isamaa.

 

JAAK EVERT

jaak_4.jpg

Jaak on ESAÜ juhatusse kuulunud alates 2016. aastast. Ta on ESAÜ Lõuna-Eesti tegevuste koordinaator, osaleb ühingu partnerluse ja lobitöö komisjonis, aitab korraldada "Külla kolleegile" üritusi ning teeb kaasa ühingu kodulehe toimetuses (artiklite tõlkimine).

Juhatuse uues koosseisus eelistaks Jaak osaleda siseaudiitori kutse, kutsetaseme ja sertifikaatide süsteemi korrastamisel, seda eriti avaliku sektori osas. Jaagu hinnangul peaks ESAÜ võtma siseauditi kutsesüsteemi korrastamisel enam proaktiivse rolli. Rahandusministeeriumi roll siseauditi kutse korraldamisel ning selle arengu tagamisel on viimastel aastatel jäänud tagasihoidlikuks. Samuti on selgeks rääkimata siseauditi roll ja ülesanded KOV-ide töös. 

Jaak arvab, et ESAÜ võiks olla märksa suurema kaalu ja ülesannetega siseauditi kutsetegevuse korradamisel Eesti Vabariigis. Selleks võiks läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga kokku leppida ESAÜ õigused ja kohustused siseauditi valdkonna koordineerimisel, sh tegevuste ja nende teostamiseks vajalike ressursside üleandmisega ESAÜ-le.

Jaak on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning töötab Riigi Tugiteenuste Keskuses.

 

KRISTA NELSON

krista_foto_2_0.jpg

Krista on ESAÜ liige olnud 20 aastat - ühingu asutamisest alates ning aastatel 2014-2017 kuulus ta ka ESAÜ juhatusse. Nüüd, pärast väikest hingetõmbepausi on ta valmis jälle juhatuse liikmena ESAÜ ning siseauditi valdkonna arengusse panustama. 

Siseauditi valdkonda tunneb Krista põhjalikult. Ta on pikalt juhtinud siseauditi osakonda Rahandusministeeriumis ning teeb nüüd sama Kultuuriministeeriumis. Rahandus- ja kultuuriinimesed võivad väga erinevad olla, kuid Krista on hea suhtleja, väärtustab meeskonnatööd ning on lahendustele orienteeritud. 

Bakalaureusekraadi omandas Krista avalikus halduses, samuti on ta tudeerinud ärijuhtimist magistriõppes Tartu Ülikoolis.

 

GERT SCHULTZ

img_7698.jpg

Gert omab töökogemust auditeerimise vallas 10 aastat. Ta alustas Riigikontrollis finantsaudiitori ja auditijuhina, mille käigus omandas ka avaliku sektori vandeaudiitori kutse. 2019. aastast töötab Gert Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna juhatajana. Varasem töökogemus on tal Tartu Linnavalitsusest, kus ta tegeles linna ettevõtluse arendamise ja rahvusvaheliste suhetega ning Sotsiaalministeeriumist, kus tema peamiseks ülesandeks oli sotsiaalvaldkonna eelarvestamine. 

Gert on õppinud Tartu Ülikoolis majandusarvestust ja ärijuhtimist ning 2011. aastal omandas ta samas koolis teadusmagistri kraadi majandusteaduses.

Ühingu tegevuses peab Gert oluliseks panustada eeskätt standardite ja kutsetegevuse, sh sertifitseerimise arendamisse, samuti on oluline hoida häid kontakte teiste erialaliitude ja kutsetegevuse regulaatoritega.

Gert on ka Kaitseliidu Tartu maleva liige ja korporatsioon Vironia liige.

 

ARLET REBANE

170214-kk570_1.jpg

Arlet on ESAÜ asutajaliige ning ühingu algusaastatel osales ta ka liikmete vastuvõtukomisjoni töös. Ta on 25 aastat töötanud siseaudiitorina erinevates äriühingutes (SEB pank, Mandatum Life Insurance Company Ltd jne) ning usub, et ESAÜ korraldatud koolitused, erialased materjalid ning koolitustelt ja koosolekutelt saadud kontaktid on olnud suureks abiks. praegu töötab Arlet Elisa grupi siseaudiitorina.

Juhatuse liikmena soovib Arlet panustada ESAÜ ja teiste ühingute/ametite koostöö teemadesse, kutsetaseme süsteemi arendamisse, aga ka muudesse teemadesse. Tema tugevateks külgedeks on hea meeskonnatöö oskus, orienteerumine juriidilistes küsimustes, ta on tuttav IT-valdkonnaga ja oskab asju õigeaegselt ära teha.

Arlet on õppinud elektronarvutitega seonduvat ning õigusteadust, kuid magistrikraadi omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduses.

 

 ALEKSANDRA HLEBNIKOVA-STEPANOVA

picture_1.png

Aleksandra hinnagul peab ESAÜ juhatuse liige olema hea organiseerimisvõimega, kiire muutustele reageerija, motiveeriv juhtija ning tööülesannete täitmisel täpne ja professionaalne. Ta usub, et temas on kõik eelnimetatud omadused olemas.

Ta on töötanud raamatupidajana erinevates ettevõtetes üle 20 aasta. Praeguseks töötab Aleksandra enda asutatud ettevõtetes Albiorix OÜ ja Satelles Saturni OÜ, kus saab rakendada enda kogemusi juhtimise, rahanduse, maksustamise ja muudes koostöö valdkondades.

Kõrghariduse on Aleksandra omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis ökonomistina ning Majanduse- ja Juhtimise Instituudis turismi- ja hotelliettevõtluse alal. Ta on läbinud arvukalt siseauditi teemalisi koolitusi ning hetkel valmistub IIA rahvusvahelise CIA sertifikaadi omandamiseks.

Aleksandra on löönud kaasa ka ESAÜ aastakonverentsi korraldamisel.

 

TERJE KEERBERG

terje_keerberg.jpg

Terje on olnud ESAÜ juhatuse liige 2015. aastast ning tema vastutada on olnud siseriiklike partneritega koostöösuhete hoidmine. Ta on olnud oluline kaasamõtleja ka Äripäeva ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu ühiselt korraldatava Sisekontrolli aastakonverentsi teemade ja esinejate valikul.

Uue juhatuse olulisima väljakutsena näeb Terje koostööd siseaudiitorite kogukonna ja Rahandusministeeriumiga siseauditi kutsetegevuse rolli ja pakutava lisaväärtuse analüüsimisel ning valdkonna regulatsiooni ajakohastamisel. Terje on kindel, et ta suudab ka uues juhatuses kasutada oma seniseid kontakte, teadmisi ja kogemusi ESAÜ-le ja tema liikmetele lisaväärtuse loomisel.

Terje on siseaudiitorina töötanud 16 aastat (sellest viis aastat Riigikontrollis), ta on olnud juhtimiskonsulant ning auditikomitee eestvedaja.

Terjel on majandusalane kõrgharidus Tartu Ülikoolist, samuti on ta täiendanud end õigusteaduse ja infotehnoloogia valdkonnas.

Jaga sotsiaalmeedias