Räägime siseauditist, selle rollist ja väärtustest

ESAÜ liige ja kommunikatsioonijuht
Kuupäev
Sisu

Maikuu on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale tähtis ja tähistamist vääriv. Igal aastal maikuu teeme seda kõik koos, enam kui 200 000 siseaudiitori elukutse esindajat üle maailma.

Artikkel on valminud koostöös Chat CPT-ga.

Tõstame maikuu jooksul siseauditi kutseala fookusesse, tutvustame väärtusi, kutseala saavutusi ning tunnustame arenguid ja häid saavutusi. Igal aastal maikuus peab Eesti Siseaudiitorite Ühing ka ühingu üldkoosolekut, mis on alati oodatud sündmus ja väga hea võimalus kolleegidega kohtumiseks ning uudiste ja arengutega kursis olemiseks.

Maikuu jooksul räägime meie kutseala olulisest rollist oma organisatsioonides ning rõhutame siseauditi olulisust läbipaistvuse, tõhusa riskijuhtimise ja ettevõtte juhtimise edendamisel. Siseauditi teadlikkuse kuul selgitame kutseala kasu ja võimalusi, mida siseaudiitorid saavad ettevõtetele pakkuda.

Siseaudit tähelepanu keskpunktis

Siseauditi kuul suuname tähelepanu siseauditi erilisele ja olulisele rollile organisatsioonides.

ESAÜ juhid aastal 2017

Fotol: ESAÜ juhatuse liikmed ühingu üldkoosolekul 2017.aasta kevadel: (vasakult) Terje Keerberg, Piret Lantin, Maarja Kilter, Jaak Evert, Anu Alber, Mare Timian ja Mari-Liis Männik Sepp

Tutvustame siseauditi kutseala ja tööd oma sidusrühmadele, juhtidele, töötajatele ja avalikkusele ning selgitame siseauditi üksuste eesmärke, tööviise ja panust.

Läbipaistvuse ja vastutuse suurendamine

Siseaudit mängib olulist rolli läbipaistvuse ja vastutuse edendamisel organisatsioonides. Sõltumatute hindamiste läbiviimisega annavad siseaudiitorid juhtkondadele kindluse, et ettevõtte protsessid, kontrollid ja toimingud on kooskõlas juriidiliste ja regulatiivsete nõuetega. Siseaudit tuvastab lüngad, võimalikud riskid ja korrastamist vajavad valdkonnad, pakkudes lahendusi ja soovitusi, kuidas ettevõte saab oma juhtimistavasid täiustada ja võimalikke probleeme leevendada.

Riskide hindamine ja varade kaitsmine

Siseaudiitoritel on oluline roll organisatsioonide ees seisvate riskide tuvastamisel ja maandamisel. Riskianalüüse tehes hindavad nad protsesside nõrkusi ja haavatavusi, analüüsivad kontrolliraamistikke ning pakuvad välja strateegiaid ettevõtte varade kaitsmiseks ja riskide maandamiseks. Siseaudit aitab organisatsioonidel ennetavalt riske juhtida ning kaitsta oma mainet, finantsstabiilsust ja pikaajalist jätkusuutlikkust.

Tõhususe suurendamine ja protsesside täiustamine

Tegevuste tõhusus ja protsesside täiustamine on edukate organisatsioonide kriitilised komponendid. Siseaudiitorid hindavad tegevusprotsesse, tuvastavad ebaefektiivsused ning annavad soovitusi tootlikkuse ja kuluefektiivsuse suurendamiseks. Parimate tavade juurutamise ja tegevuse tõhustamisega aitab siseaudit kaasa äritegevuse tõhustamisele ja üldisele tulemuslikkusele.

ESAÜ liikmed üldkoosolekul

Fotol: ESAÜ liikmed ühingu üldkoosolekul 2018.aastal

Eetilise käitumise ja nõuetele vastavuse edendamine

siseauditi funktsioonid mängivad olulist rolli eetilise käitumise ja vastavuse edendamisel organisatsioonides. Nad hindavad vastavust poliitikatele, eeskirjadele ja eetikastandarditele, tagades, et äritavad on kooskõlas juriidiliste ja eetiliste juhistega. Siseaudiitorid aitavad oma sõltumatute hindamiste kaudu kaasa eetilise kultuuri edendamisele ja pettuste või üleastumise võimaluse vähendamisele.

Koostöö ja teadmiste jagamine

Siseauditi kuu innustab ka siseaudiitoreid leidma enam võimalusi koostööks, teadmiste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks. Siseauditi kutseala ühendused, liidud ja kutseala katusorganisatsioonid korraldavad konverentse, veebiseminare ja töötubasid, et hõlbustada võrgustike loomist ja siseaudiitorite professionaalset arengut. Need algatused kasvatavad kogukonnatunnet ja julgustavad kõiki siseaudiitoreid olema kursis muutuste, parimate tavade ja praktikate ning uute nõuetega.

Kokkuvõtteks

Maikuu siseauditi kuuna on väärtuslik võimalus tunnustada ja hinnata siseaudiitorite panust kogu maailmas. Nii tõstame esile siseaudiitorite rolli valitsemisel ja otsuste läbipaistvuse edendamisel, riskide juhtimisel, tõhususe suurendamisel ja eetiliste standardite järgimisel organisatsioonides.

Suurendades teadlikkust ja siseauditi rollist arusaamist, mõistavad ettevõtted ja meie sihtrühmad paremini väärtust, mida siseaudiitorid pakkuda saavad. Tähistagem siseauditi kuud ja tunnustagem siseaudiitorite olulist rolli tõhusa valitsemise, riskijuhtimise ja organisatsioonide edendamisel.

ESAÜ liikmed üldkoosolekul RMK-s

Foto: ESAÜ liikmed ühingu üldkoosolekul RMK majas 2016.aastal

Jaga sotsiaalmeedias