Riskijuhtimisega alustamine ettevõttes. Ümarlaudade sari 2021

Toimetas Mare Timian
Kuupäev
Sisu

Siseaudiitorite rahvusvahelise töögrupi ühistööna on valminud mahukas ingliskeelne juhend "Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function". BLRT siseauditi juht Roman Laidinen kirjutab artiklis, kuidas see algatus sündis ja mis edasi juhtuma hakkab.

Norralane Martin Stevens, kes on ettevõtte Gjensidige Insurance siseauditi juht, osales moderaatori ja lektorina ESAÜ korraldatud rahvusvahelisel ümarlaual "Baltic and Scandinavian Internal Auditors Roundtable" 2019. aastal. 

Tookordsel ümarlaual tekkis Martinil idee, mille ta sealsamas kohe ka välja pakkus: organisatsioonid vajavad abi riskijuhtimise funktsiooni loomisel, sestap võiksime koostada abistava juhendi / käsiraamatu vms. Martin pakkus, et juhendi koostajad / autorid peaksid olema Skandinaavia ja Balti riikide siseaudiitorid ise.

Norralane Martin Stevens kinnitas, et vajadus sellise juhendi / käsiraamatu järgi oli olemas ja sellist selgete ja praktiliste näpunäidetega materjali pole kuskilt praegu võtta. Norrasse koju tagasi läinud, asus Martin Stevens kokku panema rahvusvahelist töögruppi, kellega koos see materjal / käsiraamat luua. Martin Stevens palus ka eestlastel leida huvilised, kellel on soovi ja aega sellesse ettevõtmisse panustada ja täägrupis osaleda.

Eestlastest liitus töögrupiga Roman Laidinen, kes on BLRT siseauditi üksuse juht ja on olnud ka ESAÜ juht 2015-2016.

Töögrupi kokkupanek võttis üksjagu aega, et leida õiged inimesed, kellel oleks aega ja motivatsiooni panustada käsiraamatu loomisse. Lõpuks oli 6-liikmeline rahvusvaheline töögrupp koos, kuhu kuulusid lisaks Romanile veel siseaudiitorid Lätist, Leedust, Taanist ja, tundub ootamatu, aga ka Islandilt.

Enne töö sisulist alustamist oli Martin Stevens koostanud juhendi esmase raamistiku ja sisukorra. Töögrupi liikmed jagasid omavahel ära, kes millistest teemadest kirjutab. Roman vastutas käsiraamatu praktiliste osade eest: riskijuhtimise funktsiooni loomise ja arendamise etapid, võimaliku ebaõnnestumise põhjused ja kuidas nendest jagu saada. Roman tänab väga ESAÜ liikmeid, kes aitasid kaasa leidmaks vastused paljudele tõstatunud küsimustele.

Peale käsiraamatu tekstide valmimist sai iga töögrupi liige lugeda teiste kirjutatud peatükke, vajadusel said kõik töögrupis osalejad peatükke arutada ja tagasisidet anda. Kuna töögrupi liikmed olid erinevatest riikidest ja teineteisest kaugel, siis arutelud toimusid online Skype vahendusel.

Juhend valmis aastaga.

Suur töö rahvusvahelise töögrupiga sai tehtud ja 2020. aasta kevadel nägi ilmavalgust ingliskeelne juhend "Good Practice Guidelines for the Enterprise Risk Management Function"

Edasi tekkis eestlastel uus plaan - koostada sarnane juhend ka eesti keeles järgmistele sihtgruppidele: juhid, keskastmejuhid, siseauditi juhid ja siseaudiitorid, nõukogude liikmed jne. Eesti keelde tõlkimiseks on ingliskeelne käsiraamat liiga mahukas ja ka keeruline.

Siit ka järgmine samm - 2021. aastal lükkab ESAÜ käima riskijuhtimise ümarlaudade sarja, mis kestab läbi aasta. 1. OSA on 8. aprillil 2021.

Ümarlaudade sarja eesmärk on arutada riskijuhtimise küsimusi, tutvuda ka vastvalminud ingliskeelse juhendiga ning koguda sisendit eestikeelse juhendi / käsiraamatu koostamiseks.

Riskijuhtimise ümarlaudade teemad:

 1. Riskijuhtimise küpsustaseme hindamine.
 2. Riskijuhtimise raamistikud. Riskijuhtimine avalikus sektoris vs erasektoris.
 3. Riskijuhtimise protsess, rollid, infovahetus; riskijuhtimise funktsiooni seos siseauditi ja teiste funktsioonidega. Siseauditi roll riskijuhtimises.
 4. Organisatsioonisisesed riskijuhtimise alased dokumendid.
 5. Mõisted: inherent risk, residual risk, target risk. Riskiisu.
 6. Protsessiriskide juhtimine.
 7. Juhtimisotsuste tegemine riske arvestades. Otsuste olulisuse määramine. Psühholoogilised tõkked. Riskide analüüs investeerimisotsustes. Riskide juhtimine äripartneri valikul. Kolmanda osapoole hindamine.
 8. Faktorid, mis segavad riskijuhtimise raamistike elluviimist.
 9. Riskide tuvastamise meetodid
 10. Riskide hindamise meetodid.
 11. Projektide riskijuhtimine.
 12. Riskide analüüs organisatsiooni aastaeelarve koostamise juures.
 13. Riskijuhtimise aruanne juhtkonnale.

Esialgne ajakava ja esimesed neli teemat. Ümarlauad toimuvad kolme nädala tagant (v.a suveperioodil). 

 • 08.04.2021 - Riskijuhtimise küpsustaseme hindamine.
 • 29.04.2021 - Riskijuhtimise raamistikud. Riskijuhtimine avalikus sektoris vs erasektoris.
 • 20.05.2021 - Riskijuhtimise protsess, rollid, infovahetus; riskijuhtimise funktsiooni seos siseauditi ja teiste funktsioonidega. Siseauditi roll riskijuhtimises.
 • 10.06.2021 - Organisatsioonisisesed riskijuhtimise alased dokumendid.

Ümarlaudadele on oodatud osalema kõik riskijuhtimisest huvitatud ESAÜ liikmed. Osaleda on võimalik nii üksikutel ümarlaudadel kui kogu riskijuhtimise sarjal. Ümarlauad hakkavad toimuma kord kuus ning üks kohtumine kestab 2-3 tundi.

Jagame peatselt täpsemat infot ühingu kodulehel ja liikmete listis.

Jaga sotsiaalmeedias