Uus juhend: siseaudit ja ESG kriteeriumid

Kuupäev
Sisu

Ettevõtete kasvav teadlikkus oma sotsiaalsest vastutusest (ESG), mida nimetatakse ka jätkusuutlikkuseks, on osa ettevõtte strateegilisest juhtimisest ja selle kriteeriumiteks on keskkond (Environment), sotsiaalsed aspektid (Social) ja valitsemine (Governance).

Need kolm kriteeriumit peavad olema seotud ettevõtete ärimudelitega ja investeerimisstrateegiatega ning nende mõju näitajatega laiemalt: kasumlikkus, likviidsus, maine ja suhe ühiskonnaga.

esg_2022.jpgNii nagu ühiskond nõuab ettevõtetelt suuremat läbipaistvust, peavad ka siseaudiitorid oma huvigruppidele (juhatus, nõukogu, keskastmejuhid jms) pakkuma asjakohast infot, lisades ESG-kriteeriumid oma riskianalüüsidesse ja õppides uusi oskusi, et olla ESG-teemades asjatundlik.

IIA ja IIA Hispaania on andnud koostöös välja uue juhendi "Siseauditi ja ESG kriteeriumid".

Juhend on jagatud kahte ossa. Esimeses osas tuuakse välja teemakohased definitsioonid ja kirjeldatakse mõisteid. Lisaks selgitatakse kõigi kolme ESG kriteeriumi põhiaspekte strateegia ja juhtimise, riskijuhtimise ja aruandlusraamistiku loomiseks. Teine osa juhendist keskendub siseauditi tööprotsessile ESG kriteeriumide osas, tuues välja lähenemisviisid, testid ja indikaatorid, mida siseaudiitor saab oma töös kasutada.

Pane tähele! Uus juhend on kättesaadav ainult ESAÜ tegevliikmetele. SIIT saad juhendi alla laadida.

JUHENDI KOKKUVÕTLIK ÜLEVAADE

Viimastel aastatel on hoogsalt kasvamas ettevõtete teadlikkus oma sotsiaalsest vastutusest (ESG), mille kriteeriumiteks on keskkond (Environment), sotsiaalsed aspektid (Social) ja valitsemine (Governance). Need kriteeriumid on saanud üle maailma paljude juhtide ja regulaatorite tähelepanu keskpunktiks ja paljudel juhtudel ka ettevõtete äristrateegiate lahutamatuks osaks. Kuigi ESG kriteeriumidega kaasnevad ka olulised riskid, on need ühtlasi ka väravaks uutele võimalustele.

Selles kontekstis on siseauditil kui usaldusväärsel nõustajal kasvav roll, sest saame pakkuda oma ettevõtetele ESG-teemade osas tuge ja ka suuremat kindlustustunnet. Siseauditi jaoks on oluline kaaluda mitmeid põhiaspekte, mis mitte ainult ei aita kaasa auditite läbiviimisel, vaid aitavad oluliselt kaasa ka töövõttude planeerimisel. Need põhiaspektid on järgmised:

1. Strateegiline juhtimine ja järelevalve juhtorganite ning kõrgema juhtkonna üle on võtmeks, mis tagab ESG teemade ja nende integreerimise ettevõtte äristrateegiasse, niisamuti nende viimise vastavusse ettevõtte visioon ja eesmärkidega ning sidusrühmade ootustega. Seetõttu on oluline juhatuse pühendumus ja kõrgemate juhtide (auditikomitee ja jätkusuutlikkus komitee, kui see on olemas) asjakohane toetus, kes peavad tagama, et ESG poliitikad oleksid integreeritud ja seotud ettevõtte ärieesmärkidega.

2. ESG riskide tuvastamine, hindamine ja juhtimine ning tegevused, mis põhinevad olulisuse analüüsil ja võimaldavad tuvastada kriitilised probleemid, riskid ja näitajad.

3. Mittefinantsilise info sisekontrollisüsteem (ICNFR), mis on hädavajalik ESG kriteeriumitega seotud riskide maandamiseks. Operatiivtasandi kontrollid ja konkreetsed kontrollielemendid on suunatud ESG-ga seotud riskide käsitlemisele, aga ka koolitused, mille keskmes on need teemad. Vajalik on ka mittefinantsilise info sisekontrollisüsteemi (ICNFR) poliitika ning piisav ressurss aruandluseks ja kommunikatsiooniks.

4. ESG aruandlusraamistik. Nii nagu on ESG aruandlusprotsess, peavad ettevõtted määrama ka rollid ja kohustused juhuks, kui on vaja kaasata tehnilist ekspertiisi lisaks tavapärastele juhtimis- ja aruandlusliinidele. Ülevaatamine on siinkohal hädavajalik, et tagada info sobivus, täielikkus ja õigsus, mis tähendab, et vajalikud on sisemised ja välised kinnitused.

On oluline, et siseaudiitorid tuvastaksid ka ESG-teemaga seotud spetsiifilised riskid kõigis kolmes kaitseliinis (Kolme kaitseliini mudel) ja koostaksid konkreetse auditiplaani oma tööks. See uus dokument "Siseauditi ja ESG kriteeriumid" ongi mõeldud siseaudiitorite juhendamiseks ESG-ga seotud ülesannete täitmisel. Me ei väida, et see pakub täielikku ülevaadet iga konkreetse riski osas, mis võib ESG-teemades tekkida. Riskide olulisus sõltub sellistest teguritest nagu kultuur, olulisuse analüüs, ärimudel, tegevusvaldkond, ärikontekst jne.

Pane tähele! Uus juhend on kättesaadav ainult ESAÜ tegevliikmetele. SIIT saad juhendi alla laadida.

Jaga sotsiaalmeedias