Siseaudit 2020: On häid ja on halbu uudiseid

Tõlkis Mare Timian
Kuupäev
29.03.2020 - 13:00
Sisu

Kiiresti leviv koroonaviirus (COVID-19) on toonud välja võtmeriskid mitmel tasandil alates töötajate ohutusest ja tootlikkusest ning tarneahela nõrkuse niivõrd, nagu riikide majandused on üksteisest globaalselt sõltuvad. Siseauditi seisukohast pakub see väljakutseid ja võimalusi näidata väärtust, mida sõltumatu siseaudit saab kriisiohjamiseks pakkuda.

Kahjuks on koroonaviirus visanud kaika kodaratesse ka IIA iga-aastasele ülemaailmse konverentsi ettevalmistustele. Nagu paljud teist teavad, oleme tühistanud sel nädalal USA-sse Las Vegasesse kavandatud kohtumise, kuid teeme otseülekanded seekord virtuaalselt.

Selle iga-aastase suursündmuse ärajäämine seab oma piirangud ka siseauditi iga-aastase aruande Pulss avaldamisele, kuid aruande olulisust see ei vähenda kindlasti. Nagu sageli nende aruannete puhul, sisaldavad ka selle aasta leiud nii häid uudiseid kui ka mõnda murettekitavat uudist siseauditi kutseala kohta.

Mis puutub headesse uudistesse, siis on suurenenud paljude siseauditi funktsioonide kvaliteet nii eelarvestamise kui ka personali osas.

Arvestades, et 90% börsil noteeritud ettevõtete (kokku 84%) sisekontrolli funktsioonist on ette nähtud auditikomiteedele, juhatustele või sarnastele juhtimistasanditele, näitab ressursside kasv tõenäoliselt, et siseauditi funktsioon täidab nende ettevõtete ootusi ja vajadusi.

Selle aasta aruanne kajastab ka siseauditi juhtimise kasvavat mitmekesisust (nii põlvkondade kui ka sugude esindajaid). Sellest hiljem pikemalt.

Kuid aruandest ilmnevad ka mitmed pahaendelised pilved - teemad, mis võivad hakata oluliselt mõjutama siseauditi kutseala ees seisvaid väljakutseid.

Üks 2020. aasta siseauditi probleemidest kõige murettekitavam on see, et paljude organisatsioonide siseauditi plaanid ei sisalda teadaolevaid TOP10 riske. Andmed, mis põhinevad 630 siseauditi juhi vastustel, kujutavad endast murettekitavat pilti organisatsioonidest, kes ei eralda auditi ressursse nii olulistele teemadele nagu küberturve, IT ja kolmandate osapoolte suhted.

Mõelge sellele:

  • Üldiselt ei plaani ligi kolmandik (32%) aruande Pulss uuringule vastanutest kavandada ressursse küberjulgeoleku auditile. See on eriti häiriv avaliku sektori auditifunktsioonide puhul, kus 54% ei ole teatanud, et neil oleksid plaanis küberjulgeoleku auditid
  • Vaid pooled vähem kui nelja töötajaga siseauditi üksused plaanivad tuleval aastal tegeleda küberküsimustega. Üle 50 töötajaga siseauditi üksuste puhul on see 83%
  • 31% vastanutest ei kavanda auditiressursse IT-riskidega tegelemiseks
  • 52% ei kavatse oma auditiplaanides käsitleda kolmandate osapooltega seotud riske
  • Vaatamata kasvavale huvile jätkusuutlikkuse küsimuste vastu, eriti aktsionäride seas, ei plaani 9 siseauditi üksust 10-st seda riski auditeerida

Nende leidude olulisus saab selgemaks, kui arvestada selle aasta aruandesse lisatud trendide andmeid. Esmakordselt pakub aruanne võrrelda riskisuundumusi - kuidas vastajad hindavad riski olulisust 13 peamise riski osas - võrreldes nendele riskidele pühendatud auditikavade protsendiga.

Nelja aasta andmeid kõrvutades on trendid jahmatavad.

Pulss aruanne annab täiendavat ja põhjalikumat infot võrdluste andmete jaotamisel viie organisatsiooni tüübi osas: avalikud, eraettevõtted, avalik sektor, mittetulunduslikud ja finantsteenuste ettevõtted.

Iga-aastane aruanne "Pulss" heidab pilgu ka siseauditi üksuse küpsusele ja sellele, kuidas kutseala juhtide profiil muutub.

Uuringule vastajatel paluti hinnata oma siseauditi üksuste küpsust, tuginedes IIA – Hollandi välja töötatud siseauditi küpsusmudeli kirjeldustele. Julgustav uudis on see, et 8 inimest kümnest hindas oma üksuse funktsioone tasemel, mis toetab strateegilist riskijuhtimist, pikaajalist kavandamist ja pidevat täiustamist. 2 inimest kümnest hindas nende funktsioone aga tasemel, mis jääb alla organisatsioonilisele integreerumisele ega vasta IIA siseauditi kutseala rahvusvahelistele standarditele.

Siseauditi juhtivtöötajate demograafiline profiil näitab põlvkondade vahetumise trendi: X põlvkonna liikmed (39–54-aastased) moodustavad nüüd juba enam kui poole (54%) vastanutest. Beebibuumi põlvkonnad (55–73-aastased) moodustavad 36% ja millennialid (23–38-aastased) 10%.

Naiste arv siseauditi juhtimises kasvab, moodustades nüüd juba 40% kõigist vastanutest. Nelja aasta trendide andmed näitavad naiste CAE-de protsendi kasvu 7%. Suurim kasv oli 11% aktsiatega kaubeldavate ettevõtete seas, kus naised moodustavad praegu 32% CAEdest. See organisatsioonitüüp jääb siiski kõigist teistest maha ja naised moodustavad enamuse (52%) CAE-dest ainult ühes organisatsiooni tüübis - avalikus sektoris. Seal on kasv 9% alates 2017. aastast.

Lisaks riski- ja auditikava suundumustele sisaldab iga-aastane aruanne Pulss ka olulisi mõõdikuid töötajate värbamise, töölevõtmise tavade ja aruandlusliinide kohta.

Kuigi Pulss aastaaruanne kajastab Põhja-Ameerika CAE-delt kogutud andmeid, usun, et see sisaldab väärtuslikku teavet kõigi CAE-de jaoks, mida tuleb arvestada. Julgustan kõiki oma lugejaid seda värsket aruannet lugema.

Nagu alati, ootan teie kommentaare.

Jaga sotsiaalmeedias