ECIIA toetab EL küberjulgeoleku paketti

Kuupäev
Sisu

Euroopa Komisjon on pannud aluse küberjulgeoleku meetmete tugevdamisele kogu Euroopas.

Komisjon teeb ettepaneku laiendada praeguse Euroopa Info- ja Võrguturbeameti ENISA volitusi. Eeskätt on ettepanekute eesmärk tagada, et ENISA saaks paremini toetada liikmesriike NIS direktiivi rakendamisel. Kui ettepanekud kiidetakse heaks, saab agentuur küberturbe sertifitseerimise kompetentsi keskuseks.

"ECIIA tervitab küberkuritegevuse kasvava ohu vähendamiseks tehtavate piiriüleste jõupingutuste tugevdamist," ütleb ECIIA president. "IKT-toodete ühtne sertifitseerimissüsteem kogu Euroopas võiks aidata kaasa kindlustunde kasvatamisele ja läbipaistvusele turgudel."

Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia näeb võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi (NIS direktiiv) rakendamist olulise tegevusena.

"NIS direktiiv on esimene oluline samm eesmärgiga edendada riskijuhtimise kultuuri, kehtestades julgeolekunõuded juriidiliste kohustustena peamiste majandussubjektide jaoks," ütleb kõnealune dokument.

Siseaudiitoritel on sealjuures tähtis roll tehes kindlaks, et organisatsioonide tegevus on vastavuses uute turvanõuetega ning luuakse süsteemid küberkuritegevuse vastu võitlemiseks. Küberjulgeoleku paketi andis välja Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat. See põhineb järgmistel eesmärkidel:

• Suurendada liikmesriikide ja ettevõtete suutlikkust ja valmisolekut;
• Parandada koostööd ja koordineerimist liikmesriikide ja ELi institutsioonide, agentuuride ja asutuste vahel;
• Suurendada ELi tasandil suutlikkust täiendada liikmesriikide tegevust, eriti piiriüleste küberkuritegude puhul;
• Suurendada kodanike ja ettevõtete teadlikkust küberjulgeoleku temaatikast;
• Suurendada IKT toodete ja teenuste puhul kindlustunnet ja  läbipaistvust küberjulgeoleku seisukohast ning tugevdada usaldust digitaalse ühtse turu ja digitaalse innovatsiooni vastu;
• Vältida sertifitseerimisskeemide ELis ja sellega seotud turvalisuse nõuete ja hindamiskriteeriumite killustumist liikmesriikides ja sektorites.

Allikas: ECIIA

Jaga sotsiaalmeedias