Pilk siseaudiitori mitmekesistele kohustustele

ESAÜ juhatuse esimees
Kuupäev
Sisu

Nii äriettevõtted, mittetulunduslikud kui avaliku sektori organisatsioonid - kõigi sihiks on saavutada oma eesmärgid võimalikult mõjusalt ja tõhusalt.

Olenemata organisatsioonide juriidilisest staatusest ja tegevusvaldkonnast, on neil kõigil juhid ja juhtimisstruktuur. Paljudel organisatsioonidel on kõrgeima juhtorganina olemas ka nõukogu (näiteks ülikoolidel kuratooriumid) - asjatundjate kogu, kes teeb järelevalvet ja annab juhatusele strateegilisi suuniseid. Nõukogu vajab tõhusateks suunisteks õiget ja asjakohast infot organisatsiooni strateegiliste, tegevus-, finants- ja vastavusriskide kohta ning kindlustunnet, et riske juhitakse süsteemselt ja eesmärgistatult. Sellist infot saab nõukogule pakkuda siseaudiiitor.

Siseaudiitoritel on teha väga oluline töö, mis hõlmab mitmeid rolle ja kohustusi.

Siseauditi funktsioon võib samas oluliselt varieeruda sõltudes organisatsiooni suurusest ja tegevusvaldkonnast. Suurte globaalsete organisatsioonide siseauditi üksuses on sadu töötajaid, kes töötavad üle kogu maailma, teistes on ainult üks või kaks siseaudiitorit ning mõned organisatsioonid ostavad siseauditit teenusena täielikult või osaliselt sisse.

Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis lisab väärtust ja täiustab organisatsiooni tegevust.

Lihtsamalt öeldes: siseaudit peab välja selgitama organisatsiooni eesmärke ohustavad riskid, veenduma, et juhid on riskidest teadlikud ning maandavad riske. Seaudiitorist on abi, kui juht arutab riske koos siseaudiitoriga ja koos leitakse sobivad lahendused riskide juhtimiseks. Samas peab siseaudiitor tegema söltumatult koostööd ka nõukogu ja selle juurde kuuluva auditikomiteega, mis eeldab, et siseaudiitoril on olemas piisavad volitused. Siseaudiitor vajab kindlustunnet, et jäädes juhtkonnaga mingis küsimuses eriarvamusele, saab ta tuge auditikomiteelt ja nõukogult.

Siseaudiitori sõltumatus ja lai vaade organisatsiooni toimimisele teeb temast väärt partneri tippjuhtkonnale ja nõukogule.

Siseaudiitor analüüsib organisatsiooni protsesse, tegevusi ja eesmärke. Ta pakub objektiivset ja professionaalset nõu kõikidele juhtimistasanditele ning aitab ellu kutsuda parendustegevusi. Siseaudiitor aitab kaasa, et organisatsioon ei unustaks oma olulisi huvigruppe, olgu nendeks siis investorid (kui tegemist on börsiettevõttega) või avalikkus, keda teenivad valitsusasutused. Siseaudiitor aitab kaasa, et organisatsioon kasutaks oma ressursse säästlikult, tuvastades valesid otsuseid aitab kaitsta mainet, oskab tuvastada ebatõhusaid tegevusi, raiskavaid kulutusi, vargusi, pettusi ning mittevastavusi seaduste ja regulatsioonidega.

Siseaudiitor hoiab silma peal organisatsiooni tegevuskeskkonnal: sh kaardistab ja hindab riske, viib läbi analüüse, pettuste uurimist, tuvastab raiskavaid kulutusi ja hoiatavaid näitajaid, hindab tegevuste vastavust reeglitele, veendub andmete ja finantsaruannete õigsuses, teeb ettepanekuid ja annab soovitusi, aitab ajakohastada ja tõhustada kontrollisüsteeme, teavitab juhtkonda ja nõukogu kriitilistest probleemidest jpm.

Siseaudiitorid on sõltumatud hindajad, uurijad, analüütikud, probleemilahendajad, aruandjad ja usaldusväärsed nõuandjad.

Siseaudiitoril peab olema ärialane taiplikkus, kriitilise mõtlemise oskused ning suurepärased suhtlusoskused, kuulates tähelepanelikult, rääkides mõjusalt ja kirjutades selgelt. Nad toovad organisatsiooni objektiivsust ning erinevaid spetsiifilisi oskusi ja ekspertiisi. Nad tulevad erinevatest valdkondadest, nagu näiteks finantsid, äritegevused, IT ja inseneeria. Tänapäeva siseauditi professionaale hinnatakse nende kriitilise mõtlemise ning suhtlusoskuste tõttu, kuid samuti nende laiapõhjaliste IT ja organisatsiooni toimimise põhimõtete tundmise ning nö suure pildi nägemise oskuse tõttu.

Pädevad siseaudiitorid järgivad kutseala rahvusvaheliselt tunnustatud Eetikakoodeksit ja kutsetegevuse standardeid.

Siseaudiitor tuvastab organisatsiooni kõige kriitilisemad riskid ning planeerib nendest lähtudes audititeid. Et tõendada oma professionaalsust ja pädevust, omandavad siseaudiitorid kutsetunnistused nagu ülemaailmselt tunnustatud Certified Internal Auditor® või Certification in Risk Management Assurance™.

Seda kõike tundub ühe ameti kaoks väga palju? Võib-olla küll, kuid kuna meie töö ulatud üle organisatsiooni, siis on meie töö väga mitmekesine.

Läbi oma mitmekesiste rollide ja kohustuste pakub siseaudiitor organisatsioonile väärtust. Ta on tippjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani silmadeks ja kõrvadeks. Siseaudiitor on juhendaja, sisemiste ja väliste huvirühmade huvide väljendaja, riski ja kontrolli ekspert, tõhususe spetsialist, faktide kontrollija ja probleemide lahendaja. Ta tuvastab nii riske kui võimalusi ning kirjeldab asju nii, nagu need tegelikult on.

See ei ole kindlasti lihtne roll, sageli on paljud neist ülesannetest kõik ühes tööpäevas, aga just seetõttu on selles ametis ka kuhjaga põnevat väljakutset.

Jaga sotsiaalmeedias