Riskijuhtimine ja siseaudit kobarkriiside ajastul: ootused meile 2024.aastaks ja kaugemalegi

Kuupäev
Sisu

Kaos ja kriisid on alati maailmas olemas olnud. Kuid see kümnend näitab uut nägu: oleme kaoses, kus üks kriis ajab teist taga, alates COVID-ist, tarneahelate hädadest ja sõjast Ukrainas kuni inflatsiooni hüppelise tõusuni koos kahaneva usaldusega panganduse ja kapitaliturgude vastu, aga ka kliimamuutused ja selle mõjud, sisepoliitiline polariseerumine jne.

Richard Chambers 2022Iga uue kriisi tekkides ei ole ükski eelmistest kriisidest kuhugi kadunud – ja enne, kui oleme saanud uut lahvatanud kriisi põhjalikult uurida, tuleb asuda lahendama taas uut kriisi.

Oleme püsivas kriisis ja meil pole aimugi, kuidas edasi läheb. Mõned on nimetanud seda "permakriisi" ajastuks - see on värskel sündinud sõna märkimaks pikka ebastabiilsuse ja ebakindluse aega.

Riskijuhtide ja siseaudiitorite ülesanne on hinnata riske ning nõustada ettevõtete juhte riskijuhtimise tõhustamisel. Varem olime kindlad, et meie ees seisvad kriisid on lahendatavad, need on piiritletud, lühiajalised ja vahel ka etteaimatavad.

Permakriisi maastikul sellist selgust ja kindlustunnet aga ei ole. Praegu asetleidvad kapitaalsed muutused on kriitiline väljakutse ka siseauditi kutsealal, et volatiilsuse tingimustes hakkama saada ja tõhus olla.

Mul on au esineda peaettekandega AuditBoardi konverentsil Audit & Beyond, mis toimub San Diegos 17.–20. oktoobril 2023. Oma ettekandes uurin 2024. aasta prioriteete seoses suurte muutustega, millega riski- ja auditispetsialistid peavad permakriisi ajastul silmitsi seisma.

Toon siin artiklis välja mõningad nõuded, mida riski- ja auditispetsialistid peavad tähele panema seades oma prioriteete 2024. aastaks. Lugege minu mõtteid selle kohta, kuidas riskijuhtimine ja siseaudit saavad olla asjakohased, teha koostööd ja olla fokusseeritud nendel keerulistel aegadel.

Võtke omaks määramatus ja keerukus

Maailm ei pöördu tagasi prognoositavasse, vähem kaootilisse aega. See on meie uus normaalsus, kus määramatus ainult süveneb ja keerukust tekib aina juurde. Peaksime seda võtma kui võimalust.

Ajalooliselt oli meie peamiste sihtgruppide teadmiste ning siseauditi ja riskispetsialistide teadmiste vahel olnud märkimisväärne lõhe. Kui ma oleksin 20 aastat tagasi astunud juhatuse liikmete või juhtide kabinetti ja teatanud, et siin on teie järgmise kolme aasta peamised riskid, oleksid nad mind välja visanud.

Ja neil oleks olnud õigus seda teha, sest neil endal oli kindlasti oluliselt parem arusaam oma ettevõtte äririskidest kui minul. Nüüd on aga määramatus ja keerukus – permakriisi püsivad tunnused – teinud meid kõiki võrdsemaks. Keegi ei tea kellestki paremini, mis edasi saab - suures pildis vähendab see teadmiste puudujääki. Meie sihtgrupid on oma äride osas kindlasti mitmes mõttes targemad kui meie, siseaudiitorid. Kuid nad mõistavad üha enam, kui paljut nad ei tea, ja siin saame meie siseaudiitoritena aidata.

Meie organisatsioonid vajavad meid rohkem kui kunagi varem. Siseaudiitoritest ja riskispetsialistidest on saanud väärtuslik kolmas ja neljas silmapaar, kes vaatab kaugemale ette. Läbi määramatuse ja keerukuse udu vaadates on riske ja võimalusi väga raske näha. Siseaudiitoritele ja riskijuhtidele on see enneolematu võimalus olla ettevaatav ja läbinägelik.

Tehke riskide juhtimise eesmärgil koostööd

Olen alati toetanud koostööd. Viimastel aastatel olen tõstnud lahingulipu kõrgemale, pidades kaootilises riskikeskkonnas toimivat koostööd ellujäämiseks ja eduks ülioluliseks. Ma ei väsi sellest rääkimast seni, kuni ma näen seda kõikjal. Vastupanu riskidele nõuab, et me ühendame jõud ja oma tegevused, et jälgida ja hallata aina laienevat riskide spektrit.

Siseaudiitorite instituut (IIA) värskendas 2022. aastal oma „Kolme Kaitseliini Mudelit”, et rõhutada fokusseerituse, suhtluse, koordineerimise ja koostöö vajadust.

Tõepoolest, eraldiseisvate "silotornide" lõhkumine ja kindlust andvate meeskondade koostöö tõhustamine on riskide ennetamiseks võtmetähtsusega. Kasutades kõigi kolleegide vaatenurki, pädevusi, ressursse ja teavet, suudame paremini toime tulla nii silmapiiril olevate riskidega kui ka nurga taga ootavate kriisidega.

Näiteks tehisintellekti kasutusse võtmisega seotud riskid ja võimalused sünnivad oodatust oluliselt kiiremini (nt ELi tehisintellekti seadus, ülemaailmne algatus tehisintellekti reguleerimiseks, NTIA tehisintellekti aruandekohustus, mis kogus üle 1400 avaliku kommentaari).

Kuna kliimamõjud suurenevad, suureneb keskkonna-, sotsiaal- ja kestlikkusaruandluse (ESG) regulatiivne tegevus jätkuvalt. Peamised riskid kogu maailmas on makromajanduslikest näitajatest põhjustatud välised riskid nagu kasv, inflatsioon, intressimäärad, likviidsus. Võiksin jätkata veel ja veel.

Te raiskate aega, kui te ei tööta aktiivselt selleks, et kombineerida üksuste ressursse nende tulemuste maksimeerimiseks. Meil pole aega aja raiskamiseks.

Pange rõhk dünaamilisele ja suure mõjuga suhtlusele

Tagamaks, et meie suhtlus loob väärtust, peaksime keskenduma tõeliselt mõjukale aruandlusele – oma oluliste sõnumite edastamisele õigel ajal ja õigel viisil. See on ka keskne sõnum Protiviti 2023. aasta järgmise põlvkonna siseauditi uuringus, milles leiti, et "suure mõjuga aruandlus väärtuse pakkumiseks ja suhtluseks" oli siseaudiitorite kõige eelistatum valik, olles siseauditi asjakohasuse kõige suurem mõjutaja. Selles uuringus kirjeldatakse nelja omadust, mida mõjukas suhtlus annab:

Asjakohane – asjakohaste sõnumite ja suhtlusviiside kasutamine, mis arvestavad oluliste sihtgruppide vajadusi ning võimaldavad analüüsil põhinevate otsuste tegemist õigel ajal.

Riskiteadlik – dünaamiliste riskihinnangute abil uuritakse olulisi riske, mis annavad ülevaate ja seosed äristrateegiate, tegevuste, vastavusnõuete ja finantseesmärkidest vahel.

Selge ja konkreetne – siin küsime usaldusväärselt: "Kuidas öelda vähemaga rohkem?" ja kriitilise teabe edastamine, kasutades andmeid, visuaale ning selgeid ja tõhusaid sõnumeid.

Uued vaatenurgad – värskete vaatenurkade, analüüside, arusaamade ja soovituste jagamine kogu auditi vältel, vaadates kaugemale sellest, mida sinu sihtgrupid juba teavad.

Ma ergutan alati oma lugu rääkima ning julgustan auditi- ja riskispetsialiste näitama väärtust, mida nad ametlikus ja mitteametlikus suhtluses pakuvad. Muutke see väärtus veelgi tõhusamaks, seades esikohale dünaamilise, õigeaegse, kohase ja läbinägeliku suhtluse, mis avaldab mõju.

Rakendage järgmise põlvkonna talendijuhtimise strateegiaid

Me ei tee ühtegi suurt muutust ilma andekate meeskondadeta, kes suudavad pidevas kaoses tegutseda. Iga organisatsioon peaks välja töötama oma talendijuhtimise strateegia, mis keskendub järgmise põlvkonna talentide ligimeelitamisele, värbamisele, kaasamisele, toetamisele, pidevale koolitamisele, motiveerimisele, tunnustamisele, premeerimisele ja neile seatud eesmärkide täitmisele.

Talendijuhtimise strateegiad peavad ühtima ja integreeruma ettevõtte teiste strateegiatega. Millised on teie vajadused, prioriteedid, plaanid ja riskid ning millist talenti teil on vaja nende ülesannete lahendamiseks? Kuidas näevad määramatused ja keerukused välja teie organisatsioonis ning millised oskused, teadmised ja mitmekesine taust aitavad teil seda juhtida?

Millised ootused on talentidel teie organisatsioonile (nt tehnoloogiad, innovatsioon, koostöö, mitmekesised ülesanded)? Alustuseks otsige tugevat ärivaistu, strateegilist mõtlemist, suhtekesksust ja uuenduslikku mõtteviisi – suurte muutuste esilekutsujate nelja ühist näitajat, mida kirjeldasin oma neljandas raamatus "Muutuste agendid". Usaldusväärsete nõustajate ja tipptegijate kultuuri arendamisega on teie organisatsioon paremini varustatud kohanemiseks eesseisva tundmatusega.

Tulevikukindel agiilne tehnoloogia

Kui tahame, et siseaudit ja riskijuhtimine oleksid tõhusad ka järgmisel kümnendil ja ka edaspidi, ei pea me muutuma mitte ainult tehnoloogiliselt teadlikumaks, vaid ka tehnika julgeks kasutajaks. Selle asemel, et karta tehnoloogilist tundmatut, peaksime selle omaks võtma, sellest õppima ja sellele tuginema, et anda võimalus suurtele muutustele meie kutsealal, et see oleks jätkuvalt asjakohane. Tehnoloogilise paindlikkuse omaksvõtmine on meie kutsealal ja selle pakutava väärtuse tulevikukindluse tagamisel ülioluline.

Kui tehnoloogilised lahendused arenevad meeletu kiirusega, on inimese inertsus reaalne oht. Kindlaim viis edusamme mitte teha on uut mitte proovida. Tehke plaan võimaluste uurimiseks, võimete suurendamiseks ja oma meeskonna oskuste tõstmiseks, sest tehnoloogiline paindlikkus on saanud muutuste ja arengute aluseks. Täiustatud analüütika, tehisintellekt, automatiseerimine, protsessikaeve, ühendatud riskiplatvormid ja muud tehnoloogiad suurendavad meie võimet mõista määramatust ja keerukust, teha meeskondade vahel koostööd, luua asjakohaseid, riskipõhiseid teadmisi ja aruandeid ning meelitada ligi järgmise põlvkonna talente.

Valige oma prioriteedid

Need on minu mõtted meie arenguvajadustest. Kuid ärge võtke minu sõnu ja ärge määrake oma prioriteete ainult ühe või praegu oleva kriisi põhjal. Kaaluge iseendale ja organisatsioonile vajalikke muutusi ning koostage selge strateegia, mis on kooskõlas teie enda ja ettevõtte eesmärkidega. Lõppude lõpuks, kuigi pikaajaline strateegiline planeerimine on pikka aega olnud juhtiv praktika, saab see peagi ka kinnituse: IIA globaalsed siseauditi standardid nõuavad (kui need jõustuvad) pikaajalisi strateegilisi plaane siseauditi üksuste jaoks.

Permakriisi ajastu nõuab, et keskenduksime enda ja oma organisatsioonide strateegilistele sihtidele tulevase edu nimel. Millised on teie arenguks olulised prioriteedid? Kuidas te need saavutate?

Jaga sotsiaalmeedias