Tüüpiline siseaudiitor - on ta päriselt olemas?

Risk & Assurance Insights, juht
Kuupäev
Sildid: uuring
Sisu

May - awareness monthKas on olemas tüüpilist siseaudiitorit, kelle isiksus vastab teatud kindlatele nö siseaudiitorile omastele näitajatele? James C.Paterson, ka Eesti siseaudiitoritele tuttav koolitaja, püüdis leida vastust sellele tegelikult väga olulisele küsimusele. Miks on see nii oluline, selgubki sellest artiklist.

AstraZeneca endise siseauditi juhina ja olles nüüd viimased 12 aastat konsultant ja koolitaja, on mul olnud võimalus tegeleda erinevate küsimustega huvitavates teemavaldkondades.

Alustasin oma nõustamis- ja konsultanditööd lean (ja nüüd agiilse) auditeerimisega, kindlustunnet andvate tegevuste kaardistamisega ja juurpõhjuste analüüsiga.

James C. PatersonViimasel ajal olen hakanud rohkem tegelema klientide nõustamisega sellistes teemades nagu audiitorite mõtteviisid, mõjutamine, sidusrühmade juhtimine ja poliitiline taiplikkus.

Oma töös olen kasutanud kogemusi, mis olid mul olemas juba enne siseauditi juhiks saamist. Vastutasin toona arenguprogrammide juhtimise eest suure potentsiaaliga töötajatele, kes töötasid AstraZeneca personalivaldkonnas. Selle aja jooksul õppisin, kui oluline on enda tundmine ja teadlikkus teistest isiksustest (ja organisatsioonilistest teguritest), mida on võimalik tõhusalt mõjutada. Ja viimase nelja aasta jooksul olen teinud koostööd erinevate IIA (Institute of Internal Auditors) organisatsioonidega Euroopas.

Üha enam on mu töö seotud isiksuse profiilide koostamise tööriistadega ja eriti isiksuse eelistuste tööriistaga, milleks on Myers Briggsi tüpoloogia meetod (MBTI).

Olles koostanud siseaudiitoritele tänaseks üle üle 300 MBTI metoodikal baseeruvat küsitlust, on nüüd õige aeg tulla välja põhjaliku sissevaatega, mis sai alguse küsimusest „Kas selline nähtus nagu tüüpiline siseaudiitor on olemas?"

Peamised isiksuse näitajad, mida ma oma uuringus vaatasin ja võrdlesin:

Joonis 1: Kas siseaudiitorid on rohkem ekstravertsed ja elavad väljapoole või pigem vaiksemad ja introvertsed?

graafik 1

Joonis 2: Kas siseaudiitorid eelistavad pigem detaile ja analüüsi või pigem vaatavad suurt pilti ja seoseid?

graafik 2

Joonis 3: Kas siseaudiitorid on pigem loogilised ja ratsionaalsed või pigem teevad otsuseid selle põhjal, mis tundub õige?

graafik 3

Joonis 4: Kas siseaudiitorid on pigem planeerijad, järgides protsessi ja ajakava või pigem lasevad asjadel kulgeda?

graafik 4

 

Niisiis, milline on tüüpiline siseaudiitor?

Minu valimi järgi, mis on mul valideeritud koos klientidega ettevõtete töötubades, joonistub välja kaks domineerivat isiksusetüüpi (see on palju kõrgem näitaja, kui see on üldpopulatsioonis):

1. Ekstravertsed, detailirohked inimesed, kellele meeldib teha otsuseid faktide ja loogika põhjal, planeerida ja teha järeldusi. Neid nimetatakse "Juhendajateks" ja "elu administraatoriteks" ning MBTI metoodikas tähistatakse sellist tüüpi inimesi tähelühendiga ESTJ.

2. Introvertsed, detailirohked inimesed, kellele meeldib teha otsuseid faktide ja loogika põhjal ning nad tahavad jõuda lõppkokkuvõtteni. Neid nimetatakse "Inspektoriteks", kes eeldavad, et inimesed teevad seda, mida tuleb teha. MBTI metoodikas tähistatakse sellist tüüpi inimesi tähelühendiga ISTJ.

Mõned hoiatused selle kohta, mida see tulemus võib tähendada.

Esiteks. Selle küsitluse tulemuste põhjal ei väida ma, et need tüüpilised isiksuseprofiilid on siseaudiitorite jaoks tingimata õiged isiksusetüübid. Aga ütlen nii, et siseaudiitor näib olevat selline amet, kus domineerivad tugevalt teatud isiksusetüübid.

Teiseks. Need professionaalsed isiksuseprofiilide kirjeldused ja siseaudiitorite eelistused midagi teha ja midagi mitte teha, ei kajasta kogu keerukust mis tahes siseaudiitori puhul.

Kolmandaks. Erinevate isiksusetüüpide täpsed proportsioonid võivad varieeruda ka erinevate siseauditi meeskondade ja tööstaažigruppide lõikes.

"Juhendajate" ja "Inspektorite" isiksusetüüpide suure osakaalu tagajärjed siseaudiitorite sootsiumis

Siin on mitmeid erinevaid isiklikke ja tööalaseid tagajärgi, mis on seotud teatud kindlate isiksuseprofiili tüüpidega. Kuid ma tooksin neist välja neli eriti märgatavat ja olulist:

A. Kuna siseaudiitorite hulgas on suur protsent loogilisi, ratsionaalseid inimesi, on lihtne üle hinnata neid inimesi, kes on asjatundjad tehnilistes, finants-, andme- ja IT-valdkondades ja alahinnata neid, kelle tugevusteks on pehmed oskused. Lisaks võib siseaudiitorite puhul näha erinevaid kompetentsiraamistikke, mis annavad suhteliselt vähe kaalu pehmetele oskustele. Ja siseauditimeeskonnad investeerivad vähe koolitustesse, et arendada siseaudiitorite pehmeid oskusi ja enesearengut, ehkki selles osas on tuntavad puudujäägid. Otse öeldes - mõnikord ei tea siseaudiitorid mõningaid asju, mida nad ei tea.

B. Paljud siseaudiitorid on planeerijad ja keskendunud detailidele ning protsessidele, tehes üksikasjalikult selgeid ja dokumenteeritud järeldusi. Selle tulemusena võib see tähendada, et nad usuvad, et ärijuhtidel (sageli on koos erinevad isiksused) puudub rangus ja distsipliin, kuid see ei pruugi olla täiesti tasakaalustatud vaade. Muidugi on võimalik ka vastupidine, kus juhid leiavad, et siseaudiitorid lähenevad teemadele (ja selgitavad oma tööd) liiga detailselt ning on arutelused asjade parandamise üle liiga jäigad ja paindumatud.

C. Veelgi enam, kui siseauditi üksustes on palju sarnaste isikuomadustega inimesi, siis kujuneb neis välja nö oma kultuur, mis võib olla mõnevõrra konservatiivne ning aeglane muudatuste tegemiseks. Nagu varem mainitud, võib see tähendada, et inimesekeskne lähenemine jäetakse unarusse. See võib omakorda põhjustada nõrgemat tulemusjuhtimist ning arengu planeerimist, siseaudiitoreid, kes töötavad omaette maailmas (isegi siseauditis), osade jaoks ka liiga palju tööd ja stressi ning sellest kõigest on keeruline meeskonnasiseselt rääkida.

D. Siseaudiitorid, kes minuga koos töötavad, usuvad liiga tihti, et juhtkonda tuleks veenda faktide ja tõenditega, seega ratsionaalselt. Siseaudiitoritel on raske mõista, miks ratsionaalne meetod alati ei tööta. Veelgi enam, siseaudiitoritel on raske mõista sedagi, miks poliitiliselt kasulik, kuid vähemloogiline strateegia võib toimida, mõeldes sageli, et "siseaudit ei peaks organisatsiooni poliitikasse sekkuma". Tuginedes seega ratsionaalsele, kuid fundamentaalselt valele arusaamale organisatsiooni toimimisest.

Mõjud tulevikku vaadates

Loodan, et kirjeldatud arhetüübid ja siseauditi meeskonna dünaamika võivad olla sarnased sinu enda kogemustega. Siit võid saada selgitusi nii mõnelegi raskusele ja väljakutsele, millega me siseaudiitoritena ametialaselt silmitsi seisame. Samamoodi arvan ma, et siseauditi toimimise pehmemad aspektid võivad pakkuda tohutult suurt potentsiaal meie meeskondadele ja sellele, kuidas me mõjutame organisatsioone, mida me teenindame.

Selle uuringu tulemust analüüsides tekib samuti isiklikust vaatenurgast parem arusaam sellest, kuidas teie ja teised arvavad, et see teadmine võib oluliselt parandada meie isiklikku mõju, tööga rahulolu ja ametialaseid väljavaated.

www.RiskAI.co.uk

Jaga sotsiaalmeedias