ESAÜ liikmeküsitluse tulemused 2016

Autor
Eesti Rahvusringhäälingu siseauditi juht ja ESAÜ juhatuse liige
Kuupäev
Sildid: küsitlus
Sisu

Liikmeküsitlus 2016 on selleks korraks tehtud! Saadud hinnangud ja tagasiside on kokku kogutud ning tulemused on läbi analüüsitud. Suur tänu kõigile, kes te aega leidsite, kaasa mõtlesite ja oma mõtteid jagasite. Küsitlusele vastajaid oli 75, mis on 33% liikmeskonnast.

Küsitluse fookusteemad olid seekord järgmised:

  1. Juhtimine ja kommunikatsioon - rahulolu juhatuse tegevusega, ühingu arendamise ja eesmärkide täitmisega, kommunikatsioon liikmeskonnaga;
  2. Kaasamine - liikmete kaasamine ühingu tegemistesse, rahulolu ja tagasiside;
  3. Koolitus- ja arendustegevused - soovid-ootused järgmiseks aastaks;
  4. Aastakonverents - rahulolu, tagasiside ja soovitused järgmiseks aastaks;
  5. Audititarkvara E-dok ja ESAÜ raamatukogu.
  6. Kutsealaga seotud perspektiivid nii liikme kui ühingu võimalike arengute vaates.

Järgnevalt ülevaate küsitluse tulemustest ja antud hinnangutest või tagasisidest teemade lõikes.

Ühingu põhikirjaliste ülesannete täitmine

Kõige kõrgemalt hinnati siseaudiitorite organisatsioonilise ühendamise aspekti: hinde „väga hea” või „hea” andsid 93% vastajatest. Teisel kohal on kutsealaste kontaktide arendamise aspekt: 89% vastajatest andsid hinde  „väga hea” või „hea.” Liikmete kutseoskuste tõstmine sai hinde „väga hea” või „hea” 87%-lt vastajatelt. Siseauditi parima praktika tutvustamine sai hinde „väga hea” või „hea” 79% vastajatelt, kuid seevastu 21% vastajatest andsid hinde „halb” või „väga halb”.

uhingu_eesmarkide_taitmine_1.png

ESAÜ juhtimine, juhatuse tegevus

Kõige kõrgemalt hinnati ühingu liikmete kaasamist ühistegevuste korraldamisse: 93% vastajatest andsid  hinde „väga hea” või „hea”. 

Järgmisel kohal on ühingu liikmetega suhtlemine, küsimuste ja probleemide lahendamine: 91% vastajatest andsid hinde „väga hea” või „hea”. Sama aspektiga on rahulolematud aga 10% vastajatest, kes andsid hinde „halb” või „väga halb”.

Kõige nõrgem oli aspektide võrdluses juhatuse tegevuse ja eesmärkide läbipaistvus: 86% vastajatest andsid hinded „väga hea” või „hea”, kuid samas 14% vastajatest leidsid, et see aspekt on „halb” või „väga halb”. Juhatus võtab saadud hinnangud arvesse oma tegevuse planeerimisel ja liikmeskonnale kommunikeerimisel.

juhtimine_juhatuse_tegevus_0.png

Liikmete kaasamine

On jätkuvalt suur rõõm tõdeda, et ühingus on suur hulk aktiivseid inimesi, kes soovivad edaspidi panustada nt eetikakomisjoni ning koolitus- ja arenduskomisjoni töösse. Lisaks on paljud liikmed valmis korraldama infohommikuid või Kolleegile külla üritusi ning osalema ühingu aastakonverentsi korraldusmeeskonnas. Ka Infokirja artiklite, uudisnupukeste ja üritustest kokkuvõtete kirjutamine on mitmete inimeste huvi ja soov panustada ühingu infokanalite sisusse ja arengusse. On ka neid, kes soovivad teha siseauditialast teavitustööd koolides ja aidata sponsorite leidmisel. Lisaks on terve hulk muid tegevusi, mis moel või teisel ühingu liikmete tuge vajajad ja kus olete endast teada andnud.

Arvestame teie ettepanekute ja soovidega, kõike nüüd ja kohe realiseerida ei saa, aga ükski hea mõte ei lähe kaduma. Üks on kindel, mida enam on meil aktiivseid liikmeid, seda tegusam ja sidusam on ühing ja seda enam on meil potentsiaali arenguteks ning uuteks algatusteks. Põnevate tegemiste ja ideede puuduse all me ei kannata, see on kindel!

Koolitus- ja arendustegevuste osas said juhatus ning koolitus- ja arenduskomisjon väga vajalikku tagasisidet, kas ja kuidas olete rahul 2016 aasta koolitustega ja millised on teie ootused koolitustele edaspidiseks. Saime teilt suure hulga ideid ja sisukaid mõtteid järgmise aasta koolitusplaani.

Nii mõnigi vastaja märkis ära, et koolitusplaan on muutunud sisukamaks ja koolituste korralduses on näha häid arenguid. Mh selgus küsitlusest, et te ootate lisaks  ametialastele koolitustele ka isikliku arengu koolitusi. Alustasime nende koolitustega juba eelmisel aastal ning jätkame nii sellel kui järgmisel aastal. Heaks näiteks on argumenteerimisoskuste koolitus, mida suure huvi tõttu oleme teinud juba 4 korda. Järgmisel aastal on sellel teemal plaanis ka jätkukoolitused.

Andsite teada, et ootate koolitusi järgmistel teemadel: aja planeerimine, enese motiveerimine, kommunikatsioon, argumenteerimis- ja suhtlemisoskuste täiustamine, väitlemisoskus, ka mõjus avalik esinemine, infograafika võimalused audiitori töös, audititarkvara vajadus, praktiline presenteerimisoskus  jne.

IIA koolitusteemade osas huvitavad teid sellised teemad nagu Getting to the root of the matter: root cause analysis techniques for auditors; Assessing Risk: Ensuring Internal Audit’s Value; Analyzing & Improving Business Processes; Audit Manager Tools and Techniques; Critical Thinking: An Essential Skill for Internal Audit Success; Creative Problem-solving Techniques for Auditors; Communication and Negotiation Skills for the 21st Century Auditor jne.

Juhatus on Koolitus- ja arenduskomisjoniga kokku leppinud, et teeme aastas vähemalt ühe välislektoriga koolituse. Kohe on valmimas ühingu 2017. aasta koolitusplaan, mille kokkupanemisel oleme arvestanud teie tagasisidet ja ettepanekuid.

Aastakonverents digimaailma arengute ja riskide teemal ning selle korraldajad Mariliis Männik-Sepp, Evelin Pungas, Urmas Peterson, Laura Lätt ja Karin Karpa said teilt ohtralt positiivset toetust ja kiidusõnu. 7 vastajat ütlesid, et eriti meeldis neile programmi sisukus ja tasakaalustatus, ettekandjate ja esinejate valik, korraldusmeeskonna asjalikkus ja headus. 5 vastajat ütlesid, et seekordse konverentsi juures meeldis kõige enam teema valik, ladus korraldus ning maitsev toit. Samuti soovitasite kindlasti jätkata üllatusesinejatega. Me teeme seda!

konverents_0.jpg

Kõige enam meeldisid esinejatest Riigi Infosüsteemi Ameti osakonna juhtaja Klaid Mägi, Politsei- ja Piirivalveameti küberkuritegude büroo juht Oskar Gross ning Hans Lõugase ettekanded.

Üldine hinnang konverentsile oli „väga hea”. Kõikides aspektides, mida konverentsi kohta küsisime, andsite kõige enam hindeid „väga hea”. Kõige paremaks hindasite konverentsi juhtimist ja ajakavas püsimist, konverentsi ruume ja toitlustamist.

Lisaks ohtratele tunnustusele andsite ka teada, et nt pehmetele teemadele võiks järgmine aasta veidi enam aega eraldad või et mõni ettekanne oli pisut keerukas ja tähelepanu kippus hajuma. Natuke vastakat tagasisidet tuli üllatuskülalistele Piip ja Tuut – oli palju neid, kellele väga meeldis, aga ka neid, kellele üldse ei meeldinud. 

Täname ideede ja mõtete eest järgmise aasta konverentsi teema ja ettekannete osas. Konverentsi meeskond on juba teie info kätte saanud ning õhus on juba põnevaid ideid järgmise aasta konverentsiks.

Audititarkvara E-dok siseaudiitoritele

Küsitlus sisaldas seekord ka uusi teemasid. Näiteks vajasime infot, kas ja kuivõrd olete kursis, et valminud on audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele. Selgus, et enamus vastajatest on sellest kuulnud või lugenud, mis oli väga positiivne. Vaid 4 vastajat ütlesid, et ei tea sellest midagi. Küsisime ka, kas olete huvitatud audititarkvara E-dok kasutuselevõtust oma töös. Umbes ¼ vastajatest ütlesid, et nad soovivad tarkvara kasutusele võtta kas veel sellel aastal või lähiaastatel. ½ vastajatest soovivad tarkvara kohta rohkem infot saada ja analüüsida selle kasu ja vajalikkust oma töös. Nende soovide ja vajaduste katmiseks ning audititarkvara tutvustamiseks oleme alustanud audititarkvara kasutajakoolitustega. Sellel aastal on olnud juba 2 koolitust ja vähemalt 1 on veel tulemas, jätkame kasutajakoolitustega kindlasti ka järgmisel aastal.  

ESAÜ raamatukogu

Küsisime ka ESAÜ raamatukogu kohta mõned küsimused, et teadvustada teile raamatukogu olemasolu ja saada teilt infot, kas ja kuivõrd te teate raamatukogust, pakutavatest raamatutest ja muust kirjandusest ning kui paljud teist on raamatukogu kasutanud. Teema on päevakorral seetõttu, et ESAÜ-l on uus koduleht, kuhu oleme teinud arenduse ka raamatukogule. Plaanime raamatukogu teenuseid edasi arendada, aga enne peame mõistma teie vajadusi ja ootusi ning raamatukogu teenuse nö „ellu äratama.“ 2/3 vastajatest ütlesid, et nad ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud ning osad vastajad ei teadnud raamatukogu olemasolust või polnud neil infot, millist kirjandust raamatukogu pakub. Vaid 1/5 vastajatest ütlesid, et nad on raamatuid laenutanud korduvalt. Saime küsitlusest väärt tagasisidet ja kinnitust, et raamatukogu osas on arenguruumi veel üksjagu.

ESAÜ juhatus ja koolituskomisjon on tänulikud kõigile, kes küsitluses osalesid ja oma mõtted, ka asjakohase kriitika, ühingu ja juhatuse seniste tegevuste ning uute algatuste kohta kirja panid.

Liikmete keskkonnas, eelnevalt kodulehele sisse logides, saab küsitluste teema alt vaadata nii selle aasta kui ka varasemate aastate küsitluste kokkuvõtteid ja ülevaateid. 2016. aasta kohta on üleval 2 dokumenti: 2016 aasta küsitluse pikk analüüs ning 2014-2016 küsitluste võtmeteemade tulemuste võrdlus. 

Jaga sotsiaalmeedias