Küsitluse tagasiside AudS muutmiskavatsusele

Kuupäev
Sildid: VTK, küsitlus
Sisu

Arvamuse küsimine

ESAÜ liikmeid kutsuti oktoobris tutvuma audiitortegevuse seaduse (AudS) muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusega (VTK*). Meie liikmetel paluti avaldada arvamust, millist VTK-s pakutud variantidest eelistatakse avaliku sektori siseaudiitori kutse sisustamiseks.

Variantideks olid:

Variant 1 - loobuda nõudest, et avaliku sektori (sh täidesaatva riigivõimu) asutuses siseaudiitori ülesandeid täitev isik peab omama mingit siseaudiitori kutset/-taset;

Variant 2 - avaliku sektori asutuses iseseisvalt siseaudiitori kutsetegevusega tegelejale (aruande allkirjastajale AudS § 75 tähenduses) panna üleminekuaja (kolm aastat) möödumisel kohustus omada atesteeritud siseaudiitori kutset (võrdsustatud CIA-ga);

Variant 3 - sisustada avaliku sektori siseaudiitori kutse teisiti – asendada CGAP-i sertifikaadi tunnustamine edaspidi Eesti kohaliku siseaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa (SAS) eksamiga, mida on täiendatud riigi- ja haldusõiguse alamosa (RHÕ) mooduli ning sobivate osadega vandeaudiitorite eksami alamosadest (juhtimine, riskihaldus, infotehnoloogia).

Küsitluse tulemused

Küsitlusele andsid tagasisidet 39 ESAÜ liiget.

Kõige rohkem eelistati varianti 3 (siseriikliku eksami väljatöötamine)  - 48,7%. Järgmine eelistus oli variant 2 (üleminekuajaga atesteeritud siseaudiitori kutse kohustuslikuks tegemine), millele anti 38,5 % häältest. Kõige vähem eelistati varianti 1 (kutsest loobumine), mis sai 12,8 % häältest. 

Varianti 3 peeti kõige sobivamaks, kuna see lahendaks praeguse atesteerimise probleemi (CGAP-i eksamit ei saa enam teha) ning kasutada saaks olemasolevaid nõudeid siseaudiitori kutsele ning võimalusi pädevuse hindamiseks. Samuti hinnati selle variandi kulusid väiksemaks kui variandi 2 puhul. Lisaks peeti väga oluliseks siseaudiitori kutse kvaliteedi tagamist.

Variandi 2 eelisena toodi muu hulgas välja toimiva süsteemi (CIA) olemasolu, kuid puudusena nimetati väga suuri kulusid nii kutse taotlemisel kui ka säilitamisel. Mitmel juhul rõhutati, et paralleelselt tuleks aktsepteerida juba omandatud CGAP-i sertifikaate.

Variandis 1 toodud kutsetaseme nõudest loobumist peeti üldjuhul ebamõistlikuks ning tagasiminekuks ametiala arengus. Nõudest loobumise pooldajad tõid omakorda välja, et mitmed avalikus sektoris töötavad kauaaegsed siseaudiitorid ei oma atesteeringut ning saavad sellele vaatamata edukalt hakkama.

ESAÜ lõplik seisukoht

ESAÜ juhatus arutas erinevate variantide eeliseid ja puudusi ning kokkuvõtlikult edastati Rahandusministeeriumile ESAÜ seisukoht, milles pooldati varianti 3 ehk üleminekut siseriiklikule eksamile.

Juhatuse hinnangul on avaliku sektori siseaudiitorite siseriiklik eksamikorraldus pikas perspektiivis jätkusuutlik lahendus ning võimaldab tagada siseaudiitorite teadmiste ja töö ühtlaselt kvaliteetse taseme avalikus sektoris. 

Ühtlasi jätkab ESAÜ juhatus Rahandusministeeriumiga arutelusid ning igakülgset koostööd, et aidata kaasa siseauditi kutseala arenguteks parimate lahenduste leidmisele.

* Väljatöötamiskavatsus (VTK) on arutelu- ja kaasamisdokument, mille kooskõlastamise raames küsitakse probleemi ja lahendusvariantidega seotud huvirühmadelt, spetsialistidelt ja ministeeriumidelt nende arvamust.

Jaga sotsiaalmeedias