Riigikontrolli arvamus seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta

Kuupäev
Sisu

Riigikontroll kujundas oma arvamuse audiitortegevuse seaduse siseauditi osa muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) kohta ning saatis selle rahandusministeeriumile 23.11.2023.

RiigikontrollRiigikontroll leiab, et VTK-s toodud lahendused ei ole sobilikud, sest ei sea sisekontrollisüsteemi toimimist avaliku raha kasutamisel prioriteediks. Planeeritud muudatustega kaasneb oluline risk, et avaliku sektori siseauditi kutsetegevus ei suuda õigeaegselt ennetada ja tuvastada raha ebaseaduslikku ja -mõistlikku kasutamist.

Riigikontrolli hinnangul on avaliku sektori siseaudiitori kutsetegevus asutuse sisekontrollisüsteemi oluline osa. See aitab oluliselt kaasa maksumaksjate raha seaduslikule, säästlikule ja tõhusale kasutamisele. Eespool mainitu aga eeldab, et siseaudiitoritel on vajalikud oskused ja piisav ressurss, et auditeerida sisekontrollisüsteeme.

Vabariigi Valitsuse seaduse järgi on Rahandusministeeriumi ülesandeks tagada sisekontrolli süsteemi rakendamine ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine ministeeriumite valitsemisalades. Rahandusministeerium on enda veebilehel viidanud siseauditi rahvusvahelise kutsetegevuse raampõhimõtetele ning nendest lähtuvalt seadnud enda eesmärgiks saavutada ja hoida avalikus sektoris siseaudiitorite kutsetegevuse kõrget kvaliteeti koos avalikule huvile vastava kutsekvalifikatsiooni ja kvaliteedi järelevalve süsteemiga.

VTK-s ei ole käsitletud Rahandusministeeriumi edaspidist rolli ehk kuidas hakatakse täitma seadusega pandud ülesandeid ja eesmärke. VTK-s kirjeldatud lahendusega loobutakse siseauditi kutsetegevuse arendamisest, sh avaliku sektori siseauditi kõrge kvaliteedi hoidmisest. Nimelt ei soovita kujundada kohalikku avaliku sektori siseaudiitori kutset ega luua vastavat kohalikku eksamit ning riigiasutuste siseauditi üksuses ei pea enam olema siseaudiitori kutsega siseaudiitorit.

Samuti näeb Riigikontroll riski, et siseauditi teenuse sisse ostmisele seatud kõrgemad kvaliteedinõuded, mis eeldavad kõrgemat hinda, ei motiveeri kvaliteetsemat teenust tellima. Teisisõnu, piiratud eelarvemahu korral võivad asutused olla motiveeritud siseauditiga seotud tegevustelt raha kokku hoidma.

Lisaks sellele, et VTK-s ei ole analüüsitud planeeritavate muudatustega kaasnevat mõju asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele, ei ole VTK-s käsitletud ka siseauditi välishindamisega, kui olulise järelevalve süsteemi osaga, seotud probleeme ega pakutud neile lahendusi.

Eelpool käsitletud riskidest tulenevalt ei toeta Riigikontroll VTK-s toodud plaani loobuda siseauditi kutsetegevuse arendamisest, sh siseauditi üksuses kutsetunnistusega siseaudiitori nõudest ning kohaliku eksami korraldamisest.

Riigikontroll soovitab põhjalikumalt läbi mõelda avaliku sektori siseauditi mudeli pikaajaline areng ja sellega seotud Rahandusministeeriumi roll, pidades silmas avaliku sektori siseauditi kutsetegevuse jätkuvust ja kvaliteedi tagamist.

Jaga sotsiaalmeedias