ESAÜ üldkoosolek tehtud ja juhatuse koosseis uuenenud

ESAÜ tegevjuht
Kuupäev
Sisu

ESAÜ iga-aastane liikmete üldkoosolek toimus 9. mail, Euroopa päeval. Seekord võõrustasid meid Siseministeeriumi kolleegid oma ajaloolises hoones Tallinna vanalinnas. Täname oma liikmeskonda ja kõiki ligi 70 osalejat, kes üldkoosolekul kohal olid, osad esindasid volitustega ka oma kolleege. Eriline tänu meie kolleegile, Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhatajale Aive Adlerile abi eest ürituse korraldamisel.

img_5043_0.jpg

Pildil ESAÜ liikmed üldkoosolekul Siseministeeriumis 2017. aastal

Päeva avasõnad lausus võõrustaja, Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugnaimg_5033_2.jpg
kes selgitas kohe ettekande alguses, et tema vaates on siseaudiitorid kui juhi head abilised,

kes pööravad tähelepanu organisatsiooni kitsaskohtadele ning aitavad kaasa lahenduste leidmisele. Positiivsena tõi ta esile asjaolu, et auditite tulemusena on sisuosakondade töötajad sageli sunnitud asjadele uut moodi otsa vaatama ning enam avatud uudsete lähenemiste väljatöötamisele.

Pildil Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler

Üllatuskülaline

Üldharival teemal pidas siseaudiitoritele lühiloengu Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor Mare Teichmann, rääkides tööstressist ja –pingest ning nendega toimetulekust. Professor rääkis, kuidas oleme igapäevases rollikonfliktis, nt püüdes olla samaaegselt hea töötaja ja hea lapsevanem ning tõdes, et vahel on väga keeruline sealjuures tasakaalu leida ning mõlema rolliga seonduvaid ootusi täita erinevaid osapooli rahuldaval moel.

Oleme pidevas stressis ja läbipõlemine on kerge tulema, eriti nende ametite puhul, mis hõlmavad palju suhtlemist ning see suhtlus ei ole alati meeldiv, nagu audiitoritel. Kehvad suhted tööl on suurimaks tööstressi allikaks. Läbipõlemise esmasteks tunnusteks on olukord, kus töös hakkavad suure koormuse tõttu tekkima vead, kuna tähelepanu on hajunud. Lisaks ilmnevad nt teiste peal pingete väljaelamine, unehäired, närvilisus, rahulolematus jms.

uk_2017_2.jpg

Pildil Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Lektor  tutvustas ka ühe valmimisel oleva magistritöö jaoks tehtud uuringute tulemusi, kus uuriti stressi audiitori elukutse esindajatel. Töö valmides lubas Mare Teichmann jagada seda ka meie ühingu liikmetega. Vt slaide siit.

Professor esitas meile mõtlemapaneva küsimuse, mis on meie elus prioriteedid ja kas me tegelikult ikka pöörame nendele piisavalt tähelepanu. Meil paluti mõelda, mis on meie jaoks tähtis, kas töö, tervis, pere, head suhted, edu, loomingulisus jne? Tööd ei pidanud keegi kohalolnutest oma elus prioriteediks, samas me kõik veedame tööl väga suure osa oma ajast ja paljud teevad seda ka oma vabast ajast. Mõtlemapanev, kas pole!?

Ja kui palju jääb siis tegelikult aega alles meie tegelikele prioriteetidele? Ja mida siis teha, kui oleme avastanud, et prioriteedid saavad hoopis vähem aega kui kõik muu meie elus? Professor Teichmann rõhutas, et enda aitamiseks peab igaüks võtma ise vastutuse, võtma oma elu enda kontrolli alla ja teadlikult iseendaga tegelema. Tuleks läbi viia oma prioriteetide ja aja kasutamise audit, kaardistada oma peamised probleemid, neid analüüsida ja teha tegevusplaan. Ja oluline on seegi, et kõike ei pea alati ise tegema – selle eest ei anta kangelaslikkuse auhindu. Tuleb leida võimalusi kaasata teisi ja omandada oskus öelda „ei“.

Lõpetuseks jagas professor meiega edu valemit: Edu = võimed x motivatsioon x võimalus.

2016. aasta kokkuvõte ja 2017. aasta plaanid

Juhatuse liikmed andsid ülevaate 2016. aastal tehtust ning ühingu finantsvahendite kasutamisest. Juhatuse esimees Roman Laidinen tutvustas ühingu visiooni, uuenenud missiooni ja kohendatud sõnastusega eesmärke. Heideti kiirpilk ka ühingu 2017. aasta tegevusplaanidele ja planeeritavatele tulemustele.

Soovitame tutvuda ühingu tegevusaruandega, mis sel aastal sisaldab rohkelt detailset informatsiooni ühingu tegevuste tulemustest möödunud aastal ning võrdlusandmeid varasemate aastatega. 2016. aasta tegevusaruande põhjal avaldasime ühingu kodulehel ka kolmeosalise artiklite sarja koos meeleolukate piltidega ühingu liikmetest ja sündmustest.

Ühingu põhikirja muutmine

Täpsustati ühingu eesmärgi sõnastust, lisati vastloodud partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon ning asendati mõiste „üldkogu“ mõistega „üldkoosolek“. Lisaks tehti ka pisiparandusi põhikirja sõnastuses. Üldkoosolek kinnitas põhikirja muudatusettepanekud, siin on täiendatud põhikiri.

Juhatuse uus koosseis

Ühingu üldkoosolekuga samal päeval lõppesid ka senise juhatuse volitused. Avaldati tänu lahkuvatele juhatuse liikmetele – Roman Laidinen, Krista Nelson ja Anna Kon.

Üldkoosolek kinnitas ühingu uue juhatuse koosseisu:

  1. Piret Lantin, Riigimetsa Majandamise Keskus, siseauditi talituse juhataja;
  2. Terje Keerberg, Rahandusministeerium, juhtivaudiitor;
  3. Mare Timian, Eesti Rahvusringhääling, siseauditi juht;
  4. Jaak Evert, SA Archimedes, siseaudiitor;
  5. Anu Alber, Eesti Pank, siseaudiitor;
  6. Maarja Kilter, Tallinna Ülikool, siseaudiitor.

img_5111.jpg

Pildil juhatus uues koosseisus: vasakult Terje Keerberg, Piret Lantin, Maarja Kilter, Jaak Evert, Anu Alber ja Mare Timian ning ühingu tegevjuht Mariliis Männik-Sepp

Kokkuvõttes läks üldkoosolek korda! Ühingu liikmed said omavahel suhelda ja rõõmu tunda ühingu heast käekäigust. Üldkoosolek pälvis ka mitmekülgset positiivset tagasisidet, ära märgiti ka kenad ruumid, maistvad suupisted ning huvitav lühiloeng. Üldkoosoleku esitluse slaididega saab tutvuda siin.

img_5069_3.jpg

Pildil ESAÜ liikmed

Oleme jätkuvalt teile ja teiega koostöös korraldamas häid ja kasulikke ettevõtmisi, et ühingu liikmeskonda kokku tuua, ühtekuuluvustunnet luua ja üheskoos suuri asju teha.

Siin on üldkoosoleku pildigalerii, kust leiad toredaid ülesvõtteid, emotsioone ja hetki üldkoosolekust ning sellele eelnenud lühiloengust. 

Jaga sotsiaalmeedias