Riskid 2023: ees ootavad riskantsed, ebakindlad ja heitlikud ajad

Autor
Kuupäev
Sisu

Viimase seitsme aasta jooksul on aruanne "Risk Fookuses" aidata siseauditijuhtidel mõista, kuidas nende kolleegid Euroopas hindavad riskimaastikku ajal, kui kõigil meil on koostamisel järgmise aasta auditiplaanid.

"Risk Fookuses 2023" uuring viidi siseauditijuhtide hulgas läbi 2022. aasta märtsis ja aprillis.

risk_in_focus_2020.jpg

Uuringu andmed koguti kvantitatiivse uuringuga siseauditijuhtide seas 15 Euroopa riigis, mille hulka kuulusid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Luksemburg, Holland, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits ning Ühendkuningriik ja Iirimaa. Uuring kogus rekordilised 834 vastust siseauditijuhtidelt kogu Euroopas. Samaaegselt korraldati neli ümarlaua arutelu 39 siseauditijuhiga, kus käsitleti kõiki aruandes kajastatud riskivaldkondi.

Lisaks viidi läbi ka 9 üksikintervjuud teemaekspertidega, sealhulgas siseauditijuhtidega, auditikomiteede juhtidega ja valdkonnaekspertidega, et anda sügavamat ülevaadet riskide ulatusest ja arengutest.

Aruanne "Risk Fookuses 2023" sisaldab ettevõtetele mitmeid soovitusi riskidega toimetulekuks, sealhulgas peaksid ettevõtete juhatused tegema koostööd oma siseauditi üksusega, et:

 • veenduda, kas organisatsiooni hinnangud peamiste riskivaldkondade osas täna kehtivad ja on kooskõlas ka 2023. aastal tõenäoliselt tekkivate asjaoludega.
 • keskenduda süsteemsetele riskidele, mis tekitavad haavatavust korraga organisatsiooni paljudes osades ning tagama, et riskihindamine ja -juhtimine annaksid juhatusele selge kontrollivõimekuse selliste riskide osas
 • hinnata, kas organisatsioonil on tõhusad ja õigeaegsed mehhanismid uute küberohtude, vastumeetmete ja nõuannete jagamiseks kogu ettevõttes
 • paremini mõista ettevõtte eesmärke ja küpsust kliimaga seotud jätkusuutlikkuse vallas ning hinnata, kuivõrd see kajastub erinevate juhtimistasandite äri- ja tegevusplaanides
 • hinnata, kas organisatsiooni inimressursside strateegiad on kooskõlas riskijuhtimise visiooni ja missiooniga ning kas need sobivad praeguseks ajaks, kus töötajate värbamine ja hoidmine on võtmetähtsusega.

Risk Fookuses 2023: 10 kõige olulisemat riski (% näitab siseauditi juhtide hinnanguid riskidele):

 1. Küber- ja andmeturve (82%)
 2. Inimkapital, mitmekesisus ja talendijuhtimine (50%)
 3. Makromajanduslik ja geopoliitiline ebakindlus (46%)
 4. Muudatused seadustes ja määrustes (44%)
 5. Digitaalsed häired, uus tehnoloogia ja tehisintellekt (38%)
 6. Kliimamuutused ja keskkonnasäästlikkus (37%)
 7. Talitluspidevus, kriisijuhtimine ja katastroofidele reageerimine (36%)
 8. Tarneahel, allhange ja kolmanda osapoole riskid (34%)
 9. Finants-, likviidsus- ja maksejõuetusriskid (28%)
 10. Organisatsiooni juhtimine ja ettevõtte aruandlus (25%)

Aruande saad alla laadida SIIT.

 

Jaga sotsiaalmeedias