IPPF

IIA uuendab ulatuslikult IPPF raamistikku

IIA annab teada, et käimas on ulatuslik IPPF ehk siseauditi kutsetegevuse raamistiku ajakohastamise protsess. IIA kutsub kõiki siseaudiitoreid sellest osa saama ja ka panustama.

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad:

  • rakendussuunised (implementation guides), mis asendavad tegevusjuhised (practice advisories);
  • täiendavad juhised (supplemental guidance), mis asendavad tegevusjuhendid (practice guides).

Pane tähele, et siin avaldatud materjalid on tasuta kättesaadavad ainult ühingu liikmetele (vajalik on kodulehele sisselogimine).

​Siseauditi missioon

Kasvatada ja hoida organisatsiooni väärtust, tagades riskipõhise ja objektiivse kindluse andmise, nõuanded ning tervikvaate.

Definitsioon

Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud väärtuse lisamiseks ja organisatsiooni tegevuse täiustamiseks. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseaudiitorid juhinduvad oma tegevuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA) rahvusvahelistest kutsetegevuse raampõhimõtetest  - IPPF (International Professional Practices Framework).

Need koosnevad siseauditi missioonist, aluspõhimõtetest, eetikakoodeksist, definitsioonist, standarditest ning rakendussuunistest (implementation guidance) ja täiendavatest juhistest (supplemental guidance).

Siseaudiitorid tegutsevad ja töötavad ühtsete rahvusvaheliste IIA standardite alusel. IIA standardid on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale nagu piibel, mida oma kutsealal oluliseks peame ja järgime. 

Ajakohastame jooksvalt eesti keelde tõlgitud IIA standardeid, rakendussuuniseid ja juhendeid nagu IIA neid välja annab või muudab.

Olulisemad materjalid oleme tõlkinud ühingu liikmete abiga eesti keelde, et rahvusvaheline kogemus ja parim praktika oleks keelebarjäärita mõistetav kõikidele siseaudiitoritele.

Sellelt lehelt leiate:

Eetikakoodeks edendab siseauditi kutseala eetilist kultuuri. Eetikakoodeks on siseauditi kutseala jaoks vajalik ja sobiv, sest kutseala rajaneb usaldusel, mis tugineb objektiivsel ja kindlustandval tööl valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside vallas. Eetikakoodeks on siseauditeerimise definitsioonist laiem, sisaldades kahte olulist komponenti:

Asu IPPF jälgima