ESAÜ liikmeküsitlus 2016

Kuupäev
Sisu

Juhatus alustas kogu liikmeskonda hõlmavavate iga-aastaste küsitluste läbiviimist 2014. aastast. Küsitlusi tehes peame silmas peamiselt kahte eesmärki:

  • kogume liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta,
  • oleme kursis liikmete soovide ja ootustega koolituste, arendustegevuse, konverentside, ühistegevuste ja muu olulise osas.

Seekordne küsitlus 2016 on juba jõudnud liikmete e-poskastidesse. Seniks, kui küsitluse tulemused kogunevad, pakume ülevaatamiseks 2015. aasta küsitluse tulemusi:

Ühingu juhtimine ja eesmärkide täitmine

Valdavalt on liikmed ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmist hinnanud heaks või väga heaks. Kõige kõrgemalt hinnati siseaudiitorite organisatsioonilise ühendamise aspekti, 51% vastajatest andsid hinde „väga hea”. Liikmete kutseoskuste tõstmine sai kõige vähem hindeid „väga hea” (29% vastajatest), samas andsid hinnangu „hea” 67% vastajatest. Sarnased tulemused olid ka kutsealaste kontaktide arendamise ja siseauditi parima praktika tutvustamise osas.

Valdavalt on liikmed ESAÜ juhtimist hinnanud heaks või väga heaks. Kõige enam hindeid „väga hea” sai ühingu liikmete ühistegevustesse kaasamine (54% vastajatest). Muud aspektid, nagu juhatuse tegevuste ja eesmärkide läbipaistvus, olulise info kättesaadavus ja piisavus ning ühingu liikmetega suhtlemine ja probleemide lahendamine said enam hindeid „hea”. Oluline on teada, et juhatuse tegevus ja eesmärkide läbipaistvus sai kõige enam ka nõrku hinnanguid (kokku 8 vastajat).

Konverentsi korraldus ja teemad

ESAÜ juubelikonverents ja selle korraldustiim said ohtralt positiivset toetust ja kiidusõnu, nagu „väga hästi kavandatud ja läbiviidud konverents”, „väga hea esinejate valik”, „ladus korraldus”, „hea ajaplaneerimine”, „esinejate ja teemade mitmekesisus”, „välisesinejate rohkus” jne. Kõikides küsitud aspektides anti kõige enam hinnanguid „väga hea”. Kõige kõrgemalt hinnati konverentsi juhtimist ja ajakavas püsimist, konverentsi ruume ja toitlustamist. Üldine hinnang konverentsile oli „väga hea”.

Samas oli ka asjalikku kriitikat, nt paneeldiskussioone tuleks järgmisel aastal natuke enam läbi mõelda nii teemavaliku, osalejate kui tõlke seisukohalt. Tagumistes ridades oli probleeme heli kvaliteedi ja kuuldavusega jms.

Juubelikonverentsi esinejatest said osalejatelt enam positiivset tagasisidet Agu Uudelepp, kes tegi meeleoluka ja intrigeeriva ettekande teemal "Kuidas meiega manipuleeritakse" ning Taavi Kotka, kes rääkis veenvalt ja siseaudiitoritele südamele koputades teemal "Riskid suurtes IT projektides".

Liikmete kaasamine

Ühingus on palju aktiivseid inimesi, kes soovivad ühingu tegemistesse panustada - paljud huvitusid tööst eetikakomisjonis või koolitus- ja arenduskomisjonis. Soovitakse korraldada infohommikuid või Kolleegile külla üritusi ja ühingu aastakonverentsi. On mitmeid, kel on huvi infokirja artiklite, uudisnupukeste ja üritustest kokkuvõtete kirjutamiseks. 9 inimest avaldas soovi teha siseauditialast teavitustööd koolides ja aidata sponsorite leidmisel.

Aasta Tegu ja Aasta Nägu

Aasta suurimaks õnnestumiseks pakkusid liikmed küsitluses ESAÜ juubelikonverentsi ja nagu teame, siis tiitli "Aasta Tegu" juubelikonverents 2015. aastal ka pälvis. Tiitli "Aasta Tegija" sai 2015. aastal ESAÜ väga toimekas tegevjuht Mariliis Männik-Sepp.

Sisukaid mõtteid teile 2016. aasta küsitlusele vastamisel ja suur tänu juba ette!
ESAÜ juhatus

 

 

  

Jaga sotsiaalmeedias