Liikmeküsitlus näitab liikmete aktiivsust ja rahulolu ühingu juhtimisega

Kuupäev
Sildid: liikmed, küsitlus
Sisu

2019. aasta lõpus oli ühingus 279 liiget ning aasta jooksul liitus meiega 17 uut tulijat. Ühingus on tänuväärselt palju liikmeid, kes on ühingusse kuulud üle 10 aasta - neid on pea 40% liikmeskonnast. Meie siht on, et kõik meie liikmed leiaksid endale ühingust just talle olulist ja vajalikku. Kas see nii on, mida ühingult ja juhatuselt oodatakse, saame teada ühingu liikmeskonna iga-aastasest tagasiside küsitlusest, mille eesmärgiks on:

  • saada liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatusele seatud eesmärkide täitmise kohta,
  • küsida liikmetelt nende soove ja ootusi koolituste, arendustegevuse, konverentside, ühistegevuste ja muu olulise kohta. 

Küsitluste fookus on igal aastal mõneti erinev ning need valikud teeb juhatus lähtuvalt ühingu eesmärkidest ja jooksvatest tegevustest. Küsitluses on alati läbivalt sees ühingu põhiteemad nagu juhtimine ja kommunikatsioon, koolitus- ja arendustegevused, liikmete kaasamine jms.

Liikmeküsitlusi oleme teinud igal-aastal alates 2015

Küsitlused on praktilised - saadud tulemusi ja infot kasutab juhatus tegevuste planeerimiseks ja otsuste tegemiseks, sisendiks koolituskomisjonile koolituste planeerimiseks, lektorite leidmiseks jne. Küsitlused annavad juhatusele infot liikmete ettrepanekutest, soovidest, huvidest ühingu töösse panustamisel jms.

Miks ESAÜsse kuulumine kasulik on?

Valdav osa vastanutest peab ESAÜ-sse kuulumisel kasulikuks nii arendavat keskkonda kui infovahetust. Arendav keskkond tähendab sertifitseerimist, koolitusi ja seminare, iga-aastast ESAÜ konverentsi ning raamatukogu teenust. Infovahetuse osas on oluline ESAÜ / IIA uudiste ja artiklite vahendamine, uute kutsealaste kontaktide vahendamine, siseauditi valdkonna tööpakkumiste vahendamine ühingu liikmetele. Nii arendavat keskkonda kui infovahetamist pidasid ESAÜsse kuulumisel kasulikuks 85% küsitlusele vastajatest. Teemade lõikes tulemused:

  • Koolitused, seminarid, konverentsid – 96% vastajatest
  • IIA info, juhendmaterjalid, artiklid ja teenuste vahendamine – 79% vastajatest
  • Tööpakkumiste vahendamine – 71% vastajatest
  • Infohommikud, ümarlauad, „Külla kolleegile“ üritused – 69% vastajatest
  • Kutsealaste kontaktide vahendamine – 47% vastajatest
  • Raamatukogu, väljaanded ja koolitusmaterjalid – 40% vastajatest
  • Kvaliteediteenuse pakkumine (nt siseauditi kvaliteedihindamine) – 15% vastajatest

Tagasiside ESAÜ koolitustele on väga hea

94% küsitlusele vastajatest hindab koolituste kvaliteeti väga heaks või pigem heaks. Üle poole vastanutest (56%) pidas kasulikuks ka toetavat kogukonda: kolleegide iga-aastane tunnustamine, „Külla kolleegile“ üritused ning siseauditi kutseala parimate praktikate jagamine.

ESAÜ liikmed tajuvad ühingu mainet positiivsena

Küsitluse tulemustest näeme, et 97% vastajatest tajub ESAÜ mainet positiivsena. Pea kõik vastajad andsid ESAÜ mainele hinnangu "väga hea" või hinnangu "pigem hea". 2 vastajat ei osanud hinnangut anda ning negatiivseid hinnanguid ei antud.

2019. aasta liikmeküsitluse kokkuvõte

Muutsime varasemat praktikat ja tegime katseks küsitluse seekord mitte aasta lõpus vaid uue aasta alguses, 2020. a esimeses kvartalis. Saime kinnituse, et see oli õige ja hea otsus, sest seekord oli rohkem vastajaid kui paaril viimasel aastal.

Liikmeküsitluste kokkuvõtted on kättesaadavad ühingu liikmetele, vajalik on kodulehele sisselogimine. Viimase küsitluse kokkuvõtte leiad siit https://www.siseaudit.ee/liikmete-kusitlused-ja-statistika

 

 

Jaga sotsiaalmeedias