Ülevaade ESAÜ 16. tegevusaastast. 1. osa

Kuupäev
Sisu

Aasta 2016, meie 16. tegevusaasta, oli ühingu töörühmadele, komisjonidele, juhatusele, tegevjuhile ja kõigile vabatahtlikele aktiivne, sisukas ja tulemuslik aasta. Siseauditorite Ühingu suurim väärtus on meie liikmeskond ja inimesed, kes iga päev ühingu hea käekäigu nimel tööd teevad. Tegutseme vabatahtlikkuse alusel lähtuvalt ühingu missioonist ja eesmärkidest. Vabaühendusena järgib ESAÜ kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid vastavalt vabaühenduste eetikakoodeksile.

Siseaudiitorite Ühinguga liitus aasta jooksul 28 uut tegevliiget, aasta lõpuks sai meid kokku 234. So 13 liiget enam, kui aasta varem. Kõik ESAÜ liikmed on ühtlasi ka rahvusvahelise katusorganisatsioni IIA liikmed. Ühingus on esindatud pea 100 organisatsiooni, sh kõik ministeeriumid (v.a Välisministeerium), suuremad pangad, riigi äriühingud, kindlustusseltsid, audiitorettevõtjad. Ühingu liikmeskonnast 30% on avaliku sektori esindajad ning 70% on erasektorist. Sarnane on ka meeste ja naiste jaotus, kaalukauss on naiste poolel. Ja huvitav, et sama jaotus on ka siseaudiitorite ja muude ametite esindajate osas, kaalukauss on arusaadavalt kaldu siseaudiitorite poole.

img_5282.jpg

Pildil ESAÜ liikmed ühingu aastakonverentsil 2016 „New Age siseauditi maastikul – uued riskid auditiuniversumis" Lillepaviljonis

Nagu ikka, peame kord aastas ka ühingu üldkoosolekut, mis toimus 12. mail. Meid võõrustas Riigimetsa Majandamise Keskus koos ühingu juhatuse liikme Piret Lantiniga, kes on RMK siseauditi juht. Üldkoosoleku avas tervitussõnade ja ettekandega RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. Suur tänu Piretile ja tema tööandjale väga meeldiva vastuvõtu eest! Ühingu üldkoosolekutel on saanud juba meeldivaks tavaks, et lisaks ametlikule koosoleku osale pakume ka nö silmaringi laiendavat ettekannet üllatuskülaliselt ning pauside ajal on aega vabaks suhtluseks. Seekordseks üllatuskülaliseks oli Eva Truverk, kes on ülemaailmseks liikumiseks kujunenud rahvaalgatuse "Teeme ära!" tegevjuht. Eva rääkis "Teeme ära!" sünniloost ja selle vabatahtliku liikumise fenomenist, mida kannab missioonitunne ja ühise tegutsemise energia. RMK on üks "Teeme ära!" koostööpartneritest ja hea näide koostöö sünergiast.

On suur heameel, et ühingu liikmeid osaleb üldkoosolekutel aina enam, viimasel kohtumisel oli meid kokku juba 79. Üldkoosolek on kujunenud heaks võimaluseks mõnusas õhkkonnas kolleegidega kohtuda, jagada rõõme ja muresid, arutada plaane ja küsida kasvõi nõu kolleegidelt. Juhatus andis koosolekul liikmeskonnale ülevaate 2015. aasta tegevustest ja majandusaasta tulemustest.

img_5346.jpg

Pildil ESAÜ liikmed ühingu aastakonverentsil 2016 New Age siseauditi maastikul – uued riskid auditiuniversumisLillepaviljonis

ESAÜ juhatus on 7-liikmeline, kõigil on oma selge vastutusvaldkond ja teemad, mille eest igaüks hea seisab. Juhatus lähtub oma tegevustes vabaühenduste väärtustest ja eetikakoodeksist. 2016. aastal pidas juhatus 11 koosolekut ning tegi 5 otsust kirjaliku menetluse teel. Jooksvaid küsimusi ja teemasid arutasime ka jooksvatel kohtumistel, e‑kirja, skaibi ja telefoni teel. Tegevuste korralduse ning tööpõhimõtete ühtse lähenemise huvides korrastas juhatus jätkuvalt ka ühingu tegevuspõhimõtteid ja töökordi. Koostasime ühingu privaatsuspõhimõtted, liikmete tunnustamise põhimõtted ja raamatukogu töökorra. Uuendasime koolituste korraldamise põhimõtteid ja raamatupidamise sise-eeskirja.

Ühingu strateegilised suunad ja eesmärgid

Juhatus pidas aasta lõpus 26.11.2016 Telliskivi Loomelinnakus strateegiapäeva ühingu arengu järgmise perioodi suundade ja eesmärkide kujundamiseks. Kutsusime strateegiapäeva modereerima meie hea koostööpartneri Margo Loori SpeakSmart OÜ-st, Margol on mh ka pikaajaline vabaühenduste juhtimise kogemus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust (EMSL).

strateegiapaev3.jpg

Pildil ESAÜ juhatuse strateegiapäev, kus osalesid juhatuse liikmed (paremalt) Roman Laidinen, Krista Nelson, Mare Timian, Terje Keerberg ja Piret Lantin ning tegevjuht Mariliis Männik-Sepp ja ühingu auliige ja varasem pikaaegne tegevjuht Apo Oja

Strateegiapäeval osalesid lisaks juhatuse liikmetele ka tegevjuht Mariliis Männik-Sepp ning ühingu auliige ja varasem pikaaegne tegevjuht Apo Oja. Ootasime ka kõikide komisjonide juhte, aga aasta lõpu kiired toimetused ei võimaldanud seekord nii mõnelgi inimesel osaleda. Strateegiapäeval uuendasime ühingu strateegilisi eesmärke, vaatasime üle ühingu missiooni ja visiooni sõnastuse. Koostasime ka järgmise perioodi tegevuskava ühingu põhikirjast ja strateegilistest eesmärkidest ning lepingust IIA-ga tulenevate ülesannete kavandamiseks. Ühingu uuendatud strateegilisi suundi, missiooni ja visiooni tutvustasime oma liikmetele ühingu aastalõpuseminaridel Tallinnas ja Tartus ning kaasasime kogu liikmeskonna sõna sekka ütlema.

Koostöö

ESAÜ väärtustab mitmekesist ja vastastikku kasulikku koostööd. Ühingu peamised koostööpartnerid Eestis on Audiitorkogu, Rahandusministeerium, Ühing Korruptsioonivaba Eesti, Riigikontroll, Kutsekoda SA, SpeakSmart OÜ, RMP Eesti OÜ, Corpore Konverentsid OÜ, Äripäeva Konverentsid, Eesti Raamatupidajate Koda, ülikoolid ja kõrgkoolid, Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, Eesti Kvaliteediühing, suuremad audiitorettevõtjad. Ühing vahendab liikmetele koostööpartnerite koolituste ja konverentside infot ning soodushindu liikmetele osalemiseks. 2016. aastal edastasime partnerite infot 15 ürituse kohta.

20161020_102626_-_copy_2.jpg

Pildil ESAÜ ja Korruptsioonivaba Eesti esimene ühine seminar 20.10.2016, kus korruptsiooniga seotud riskidest tegi ettekande ühingu liige Taavi Saat, kes on Eesti Raudtee AS siseauditi ja riskijuhtimise üksuse juht

On suur heameel, et ühingul on tekkinud head koostöösuhted ja tänu sellel oleme kasvatamas koostööd konverentside korraldamisel. Hea näitena toimus oktoobris esimene ühisseminar Korruptsioonivaba Eesti MTÜ-ga. ESAÜ on partneriks ka Äripäeva 2017. aasta Sisekontrolli Aastakonverentsi korraldamisel, alustasime planeerimisega 2016. aasta lõpus. Sarnane koostöö on kavas ka Riskijuhtimise Aastakonverentsi korraldamisel, mida veab Corpore Konverentsid OÜ juba üle kümne aasta.

2016. aastal otsis ESAÜ juhatus aktiivselt uusi, täiendavaid võimalusi koostöösuhete loomiseks ja arendamiseks Eestis ning kutseala populariseerimiseks. Kõrgharidusasutustega jätkasime koostöö arendamist siseauditi kutseala populariseerimise ja siseaudiitorite järelkasvu eesmärgil. Aasta lõpus moodustasime ühingu liikmetest töörühma, kelle peamiseks ülesandeks saab olema siseauditi kutseala tutvustamine, teadlikkuse tõstmise tegevused ning suhete loomine ja hoidmine praeguste ja uute huvirühmadega. Siseauditi kutseala tulevikuvajaduste ja -võimaluste kohta andis hea sisendi 2016. aasta esimeses kvartalis lõppenud Kutsekoja OSKA projekt, milles osales ESAÜ esindajana Tartu Ülikooli siseauditi juht Elsa Leiten.

ESAÜ on jätkuvalt esindatud Rahandusministeeriumi nõustavas Siseaudiitorite kutsekomisjoni töös. Komisjoni tööd juhid ESAÜ liige ja EAS-i siseauditi juht Helen Anijalg. Juhatust esindas komisjonis varasemalt Elsa Leiten, üldkoosoleku järgselt nimetas juhatus uueks esindajaks juhatuse aseesimehe Anna Kon’i. Kutsekomisjonis arutati 2016. aastal siseaudiitorite sertifitseerimisega seotud teemasid, siseauditi kvaliteedihindamiste korraldamist ning IIA standardite muutumise ja nende tõlkimisega seotud küsimusi.

konkurss_2017_1.pngESAÜ korraldab koos Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja Eesti Raamatupidajate Kojaga juba kolmandat aastat arvestusala uurimustööde konkurssi. Konkursi eesmärgiks on avardada tudengite teadmisi arvestusala valdkonnast ning aidata kaasa raamatupidaja ja audiitori elukutse tuntusele ning arvestusalase arendustegevuse väärtustamisele. Konkursile esitati 54 uurimustööd. Hindamiskomisjoni töös osalesid ESAÜ juhatusest Roman Laidinen ja Piret Lantin. Parimaid töid auhinnati rahalise preemiaga. Siseauditi teemadel ei esitatud paraku konkursile seekord ühtegi tööd. ESAÜ juhatus pakkus välja teemad siseauditi alasteks töödeks 2017. Aastal ning olem andnud nõusoleku abistada ka tööde juhendamisel. Konkursi korraldamisel jätkatakse koostööd 2017. aastal.

ESAÜ jagab oma büroopinda Audiitorkoguga Tallinnas aadressil Tartu mnt 50. Seal asub ka ühingu raamatukogu ning seminariruume kasutame ühingu koosolekute, koolituste ja seminaride korraldamiseks. Audiitorkoguga teeme koostööd ka audititarkvara E-dok arendamiseks, turundamiseks ja ESAÜ liikmete koolitamiseks. Tegime oma liikmetele 2016. aastal kolm tarkvara kasutajakoolitust. Jätkame nende tegevustega ka 2017. aastal, et meie liikmed saaksid E-dok audititarkvara kasutusele võtta oma töö tõhustamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks.

Koostöö välispartneritega

Koostöö ESAÜ välispartneritega võimaldab luua häid suhteid kolleegidega ning välislektoritega teistest IIA tütarorganisatsioonidest. See loob meile soodsaid võimalusi tuua Eestisse jätkuvalt välislektoreid ning olla sihtkohana atraktiivsem seminarikorraldaja. Head suhted peamiste koostööpartnerite IIA ja ECIIA-ga loovad häid partnerlussuhteid ja koostöövõrgustikke siseauditi arenguks, uuringute tegemiseks ning parimate praktikate jagamiseks.

eciia_konv_2016_2.jpg

Pildil Stockholmis toimunud ECIIA aastakonverentsil 2016 osalenud ESAÜ liikmed (vasakult) Helen Anijalg, Piret Lantin, Maria Ottesson, Mariliis Männik-Sepp, Siiri Koplimaa

ESAÜ oli esindatud Euroopa IIA-de tegevjuhtide töögrupi töös. Tegime 2016. aastal koostööd ka Baltimaade ja Põhjamaade IIA-dega. Tänu sellele on hoogsalt käima läinud ESAÜ algatatud ja juhitav rahvusvaheline siseaudiitorite ümarlaud, mida korraldasime 2016. aastal Pärnus juba teist korda. Jätkame ümarlaudadega ka lähiaastatel.

Terje Keerberg ühingu juhatusest on ECIIA-EUROSAI kontaktisik. Ta andis ESAÜ sisendi üle-Euroopalisse auditikomiteede uuringusse, mille tulemused avaldatakse 2017. aasta I pooles.

ESAÜ tegevjuht esindas ühingut Euroopa tegevjuhtide koosolekul Frankfurdis ning juhatuse volituse alusel ECIIA General Assembly’l (ECIIA liikmesorganisatsioonide üldkoosolekul).

Ootasime oktoobris esmakordsele Eesti visiidile IIA Global presidenti ja tegevjuhti R. Chambers’it. Ettevalmistused plaanitud üritusteks ja muudeks vahvateks tegemisteks olid suured ja töömahukad. Paraku ühingust sõltumatutel põhjustel jäi Chambersi visiit ootamatult ära, kuid loodame võõrustada hr Chambers’it lähiaastail.

Detsembris sõlmisime IIA-ga CGAP eksami tõlke pikendamise lepingu kaheks aastaks ning selle tulemusena on kahel järgneval aastal jätkuvalt võimalik CGAP eksamit sooritada eesti keeles. Hilissügisel külastas Eestit, sh ESAÜ-d, IIA Norra siseaudiitorite delegatsioon.

Jätkub 2. osaga

Jaga sotsiaalmeedias