Ülevaade ESAÜ 16 tegevusaastast, 2. osa

Kuupäev
Sisu

Jätkame 2. osaga ESAÜ 2016. tegevusaastal tehtust. 1. osa avaldasime 13.04, selles rääkisime peaasjalikult koostööst ja ESAÜ koostööpartneritest. 2. osas räägime ESAÜ inimestest ehk kõikidest nendest vabatahtlikest ja aktiivsetest inimestest, kes moel või teisel ühingu tegemistele ja headele tulemustele oma õla alla on pannud.

Ühingu komisjonid

Ühingu juhatus on küll seitsma liikmeline, aga kuna ühingu eesmärgid on suured ja plaanid uhked, siis jääb juhatusel üksinda jaksu väheks seda suurt ja tähtsat koormat vedada. Seega toetavad meie tööd ja aitavad ühingu eesmärke saavutada meie tublid komisjonid: koolitus- ja arenduskomisjon, revisjonikomisjon ja eetikakomisjon. Komisjonide liikmete töö on vabatahtlik, selle eest tasu ei maksta. Komisjonide liikmed ja tegevused 2016. aastal:

1) Koolitus- ja arenduskomisjon tegutses koosseisus Piret Kustasson (komisjoni juht), Evelin Pungas, Viljar Alnek, Roman Laidinen ja Anna-Mari Oomer. Komisjon korraldas 2016. aasta koolituskava elluviimist ja koostas ühingu 2017. aasta koolituskava.

2) Eetikakomisjon koosseisus Juhan Kull (komisjoni juht), Karin Rätsep ja Kristi Vinkel 2016. aastal kokku tulema ei pidanud, sest siseaudiitorid olid eetilised ja hoidsid au sees siseaudiitori ametiga kaasas käivaid väärtusi.

3) Revisjonikomisjon koosseisus Heli Laasik, Pille Pärnpuu ja Mihhail Sinani andis hinnangu ESAÜ 2015. a majandusaasta aruandele.

Revisjonikomisjoni volitused lõppesid 2016. aasta üldkoosolekuga. Ühingu finants- ja majandustegevuse revideerimiseks järgmisel kolmel aastal kinnitas üldkoosolek uued liikmed: Ilona Reiljan, Kristi Selgis ja Anne Hansberg.

tallinna_sadam2.jpg

ESAÜ liikmed "Külla Kolleegile" üritusel Tallinna Sadamas

Tasulised teenused

Ühingu tegevjuhtimises ning raamatupidamise korralduses muudatusi ei toimunud. Tegevjuhtimise teenust osutab ühingule jätkuvalt O&M Konsult OÜ (tegevjuht Mariliis Männik-Sepp), kes korraldab ühingu tulemuslikku toimimist tulenevalt põhikirjalistest eesmärkidest, juhatuse tegevuskavast ja otsustest, sh ürituste organiseerimine ning igapäevane ühingu asjaajamine. 2016. aastal juhtis tegevjuht järgmiseid suuremaid projekte – välislektoriga koolitus, ühingu üldkoosolek, aastakonverents, IIA presidendi R.Chambersi visiidi korraldamine Eestisse (mis jäi kahjuks ära) ning ühingu liikmete pidulik aastalõpuseminar.

Raamatupidamise teenust osutab ühingule jätkuvalt JHM Profit OÜ, kes korraldab ühingu igapäevast raamatupidamist, pakub vajadusel raamatupidamisalast nõustamist ning koostab ühingu majandusaasta aruande.

E-dok audititarkvara arendamine

Väga oluliseks verstapostiks siseriikliku siseauditialase tehnoloogia arendamise vallas on comp-p2_-_copy.pngE-dok auditarkvarale siseauditi mooduli väljaarendamine ESAÜ töörühma poolt aasta esimeses pooles. Tarkvara on spetsiaalselt siseaudiitorite tööks loodud funktsionaalne töövahend kõigile siseauditi praktikutele. Töörühma juhtis ESAÜ liige Maria Ottesson, töögrupi liikmed olid Piret Lantin, Margit Krieger, Mare Timian, Janno Kase, Merili Kiipus, Roman Laidinen.

Aasta sees alustasime ka audititarkvara kasutajakoolitustega. E-dok siseauditi tarkvara saavad kasutusele võtta kõik siseaudiitorid, kes on läbinud kasutajakoolituse ja sõlminud litsentsilepingu E-dok OÜ-ga. ESAÜ eesmärgiks on võimalikult suur hulk siseauditi üksusi haarata kasutajate ringi, et tõhustada siseaudiitorite igapäevatööd ning tõsta ja ühtlustada siseauditi kvaliteeti. Aasta lõpuks olid esimesed organisatsioonid juba tarkvara kasutusele võtmiseks lepingud sõlminud, sh Maaamet, Tartu Ülikkool ja mõned teised veel.  

Uus koduleht ning uued lahendused liikmete haldamises ja kommunikatsioonis

Olulise eduloona ja samas väga mahuka tööna saame esile tuua ka ühingu uue kodulehe arendamise projekti, mida projektijuhina vedas juhatuse liige Mare Timian (töörühmas olid ka juhatuse esimees Roman Laidinen ja tegevjuht Mariliis Männik-Sepp). Aasta keskel valmis põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud moodsa disaini ja paljude uute lahendustega koduleht. Uue kodulehe loomisel oli eesmärgiks ühingu tegevusvaldkondade selgem väljatoomine, kaasaegsete kommunikatsiooniviiside kasutuselevõtt ja kasutajamugavus ning sisu mitmekesisus.

Uuel kodulehel on veebipõhise uudiskirja lahendus, liikmeskonna haldamise moodul, uudiskirja liitumise võimalus ka mitteliikmetele, sisu kommenteerimise võimalus sisseloginud kasutajatele ja palju muud kasulikku nii liikmetele kui kodulehe administraatoritele info mugavaks haldamiseks. Lisaks on kodulehel ka vaid liikmetele ligipääsetav keskkond, mis sisaldab siseaudiitori tööks ja arenguks vajalikke materjale ning ühingu juhtimise ja juhatuse ning komisjonide otsustega seotud infot.

Koduleht pakub lugemiseks ESAÜ, IIA ja ECIIA uudiseid, IIA tuntud inimeste automaatselt vahetuvaid artikleid, vaatamiseks IIA loodud videosid siseauditi teemadel, ülevaadet ühingu enda korraldatavatest ja ka koostööpartnerite koolitustest, seminaridest, konverentsidest ja muudest üritustest; infot ESAÜ raamatukogus olevast jooksvalt uuenevast kirjandusest; infot tööpakkumistest ja palju muud.

Ühingu teised töörühmad

Ühingu juhatuse ja komisjonide tööd toetasid ühingu liikmetest töörühmad ning vabatahtlikud liikmed. Vabatahtlikud aitasid korraldada ühingu üritusi nagu infohommikud: Tarmo Meresmaa, Viljar Alnek, Elsa Leiten; „Kolleegile külla“ üritused: Triin Tats, Helen Anijalg, Piret Kustasson, Reet Kontkar; ümarlauad: Helen Anijalg, Viljar Alnek, Piret Kustasson ja ESAÜ aastakonverents: Evelin Pungas, Laura Lätt, Urmas Peterson, konverentsi modereeris Villu Vaino ning ettevalmistusi koordineeris ja fotograafi tööd tegi Mariliis Männik-Sepp.

tallinna_sadam7_2.jpg

Pildil ESAÜ liikmed "Külla Kolleegile" üritusel Tallinna Sadamas

Ühingu liikmeid kaasati ka teistesse ühingu tegevustesse: audititarkvara E-dok töörühm, ESAÜ raamatukogu töö korraldamine, ESAÜ infolehte ja kodulehele artiklite kirjutamine, ESAÜ esindamine konverentsidel ja väliskülaliste võõrustamine Eestis, uuringutes osalemine jne. Näiteks Karin Karpa osales ESAÜ esindajana Andmekaitsinspektsiooni algatatud andmekaitsespetsialisti kompetentsi/kutsestandardi loomise töörühmas, mille tegevused jätkuvad ka 2017. aastal.

Vabatahtlik töö ja aktiivsed liikmed

2016. aasta alguses asus ühingu koolituskoordinaatorina vabatahtlikuna ametisse ESAÜ liige Elis Kõrvek, kes toetab koolitus- ja arenduskomisjoni tööd, organiseerib ühingu koolitusi ning muid liikmete üritusi ja on kõigis koolitusküsimustes esmane kontaktisik. Elise, koolituskomisjoni, juhatuse ja kõigi teiste hea koostöö tulemused paistavad kenasti kätte ka ühingu tulemustes, sh finantsnäitajates – oleme koolituste ja seminaride osas tegutsenud oluliselt tõhusamalt kui aasta tagasi.

Aasta viimases kvartalis osales ühingu tegevustes, sh juhatuse koosolekutel, ka praktikant Helina Rajasalu Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor. Kasu oli mõlemapoolne – praktikant tutvus toimiva MTÜ tööga, aitas analüüsida ühingu liikmeküsitluse tulemusi (mis on mahukas töö) ning andis ühingu uue kodulehe funktsionaalsusele ja toimimisele oma tagasiside. ESAÜ on jätkuvalt avatud vastu võtma siseauditi valdkonnast huvitatud praktikante. Kes teab selliseid üliõpilasi, palun andke juhatusele märku.

Kokku osales aasta jooksul vabatahtlikes tegevustes üle 30 liikme, mis on ca 13% liikmeskonnast, kolmel viimasel aastal on neid inimesi olnud kokku enam kui 80, mis on 30% ühingu liikmeskonnast. Juhatus tunnustas ja avaldas vabatahtlikele tänu ühingu pidulikul aastalõpuseminaril ning kinkis tänutäheks ESAÜ meeneid.

img_1731_2.jpg

Pildil ESAÜ liikmete pidulik aasatalõpu seminar 2016 Tallinnas

Aasta Vabatahtlik 2016 tiitli pälvis Elis Kõrvek. Ühingu juhatus algatas tiitli väljaandmise traditsiooni 2016. Aastal. Sellega soovime tunnustada aktiivseid ja pühendunud inimesi, kes aitavad kaasa ühingu heale käekäikule. Tänu vabatahtlikule tegevusele on ESAÜ jätkuvalt toimekas ja elujõuline ühing, koos oleme jõudnud teha palju ja ka varasemast enam. Sh on meile kui vabaühendusele hästi oluline, et oleme kasvatanud koos tegemisest tulenevat nii sotsiaalset kui ka materiaalset väärtust – ühing on organisatsioonina sidusam ja ühingu majandusnäitajad on kasvutrendis.

aasta_tegijad_2016_3.jpg

Pildil ESAÜ Aasta Tegijad 2016: vasakult Elis Kõrvek - Aasta Vabatahtlik 2016, Deivi Kiviste - aasta Tegu 2016 ja Maria Ottesson - Aasta Tegija 2016

ESAÜ väärtustab liikmete kaasamist komisjonide, töörühmade ja muu vabatahtliku tegevuse vormis ühingu tegemistesse, et suurendada liikmete kuuluvustunnet, teha oluliste partneritega koostööd, kasvatada ja arendada meie kogukonda, pakkuda liikmeskonnale mitmekesiseid teenuseid ja olla väärikas 16 aastat tegutsenud vabaühendus.

Jätkub 3. osaga

Jaga sotsiaalmeedias