Ühingust

Eesti Siseaudiitorite Ühing - ESAÜ - on kasvav ja elujõuline ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingusse kuulub üle 270 professionaalse siseaudiitori ja siseauditi kutseala huvilise.

ESAÜ on vabatahtliku liikmelisuse alusel siseauditeerimisest huvitatud isikuid ühendav kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. ESAÜ loodi 2000. aasta 2. mail. 2020. aastal tähistaSIme oma liikmeskonnaga ühingu 20. juubelit.

liikmed_yldkoosolek_14.05_46.jpg

Pilt: ESAÜ liikmed, üldkoosolek 2015

Vabaühendusena järgib ESAÜ kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid vastavalt vabaühenduste eetikakoodeksile

ESAÜ väärtused

Vabaühendusena väärtustab ESAÜ ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. ESAÜ koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Ühing annab oma tegevusega panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

ESAÜ missioon

Siseaudiitorite ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikute ühendamine, liikmete erialase arengu toetamine ning teiste huvirühmade kaasamine koostöösse.

ESAÜ visioon

Siseaudiitor on igas olulises organisatsioonis olemas.

ESAÜ strateegilised eesmärgid

1. Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikuid.
2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskuseid ja arendada kutsetegevusi.
3. Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit.
4. Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas.
5. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus.

Rahvusvaheline koostöö

ESAÜ on alates 17.06.2000 Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA, The Institute of Internal Auditors) liige. 1941. aastal asutatud Siseaudiitorite Instituut on rahvusvaheline kutseühing peakontoriga USA-s Florida osariigis Altamont Springsis. Siseaudiitorite Instituut on siseaudiitorite rahvusvaheline eestkõneleja, tunnustatud autoriteet ja juhtorganisatsioon, peamine kutseala propageerija ning täiendõppe pakkuja. IIA-l on üle 185 000 liikme enam kui 180 riigis. IIA tähistas 75. juubelit 2016. aastal.

ESAÜ on alates 06.07.2007 Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liidu (ECIIA, The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) liige. ECIIA on siseaudiitoreid esindav eestkõneleja Euroopas. ECIIA ühendab 34 Euroopa riigi siseaudiitorite ühinguid.

Koostööpartnerid Eestis