Strateegia ja eesmärgid

Märksõnad: juhtimine, kommunikatsioon

Meie strateegia

Ühingu põhikirja ja The Institute Internal Auditors (IIA) seisukohti arvestades ESAÜ juhatus kinnitab, et teeme koostööd kõigiga, kes tahavad kaasa aidata siseaudiitorite kutsetegevuse arengule, kvaliteedi kasvule ja ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. 

ESAÜ visioon

Igas olulises organisatsioonis on siseaudiitor.

ESAÜ missioon

Teadlikkuse suurendamine siseauditist kui tõhusast juhtimisvahendist, liikmete koostöö ja erialase arengu toetamine.

ESAÜ eesmärgid 2023-2027

1. Teadvustada siseauditit kui tõhusat juhtimisvahendit ning väärtustada siseaudiitori elukutset

 • Siseauditi tutvustamine meediakanalites
 • Koostöösuhete arendamine partnerite ja huvigruppidega
 • Siseaudiitorite järelkasvu soodustamine
 • Osalemine valdkonna õigusloomes
 • Koostöö konverentside korraldamisel

2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskusi ja arendada kutsetegevust

 • IIA põhimõtete vahendamine ja kutse-eetika alane teavitus, sh tõlketööd
 • Kutsealane täiendkoolitus liikmeskonnale ja teistele huvigruppidele
 • Sertifitseerimise ja atesteerimise teavitustöö
 • Kvaliteedihindamise teavitustöö ja kvaliteedihindamise teenuse pakkumine
 • Raamatukogu teenuse pakkumine ja arendamine

3. Ühendada siseaudiitoreid ja siseauditist huvitatud isikuid

 • Liikmeskonna hoidmine, suurendamine ja tunnustamine
 • Liikmete kaasamine ühingu tegevustese
 • Liikmeürituste korraldamine
 • Kommunikatsioon liikmeskonnaga

4. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus

 • Ühingu esindamine kutsealaga seotud rahvusvahelistes organisatsioonides (IIA, ECIIA), lepingu täitmine IIA-ga
 • Finantsilise jätkusuutlikkuse tagamine
 • Ühingu tehnoloogiline arendamine
 • Ühingu teenuste arendamine

Jaga sotsiaalmeedias