Atesteerimine

Märksõnad: kvaliteet, siseaudit

Siseaudiitorite siseriiklikku atesteerimist korraldab Rahandusministeerium. Atesteerimise, sh eksamite info leiad audiitortegevuse registrist.

Siseaudiitorite atesteerimise protsessist annab ülevaate dokument "Tegevusjuhend IIA kutsetunnistuse taotleja käsiraamatu juurde".

Juhendid siseaudiitori kutse või kutsetaseme taotlejatele:

  • Tegevusjuhend avaliku sektori ühingu siseaudiitori kutsetaseme taotlejale 2014
  • Tegevusjuhend avaliku sektori üksuse siseaudiitori kutsetaseme taotlejale 2014
  • Tegevusjuhend atesteeritud siseaudiitori kutse taotlejale  2014

Siseriiklikud täiendusõppe kohustuse täitmise nõuded ja nende täitmisest raporteerimine

Vastavalt audiitortegevuse seadusele § 67 lg 3 ja 4 on avaliku sektori siseaudiitor ning atesteeritud siseaudiitor kohustatud osalema ESAÜ või Audiitorkogu korraldatavas või ESAÜ, Audiitorkogu või siseaudiitorite kutsekomisjoni tunnustusega täiendusõppes. Tunnustatud koolitajate nimekirja on kinnitanud ainult Audiitorkogu.

Täiendusõppe nõude täitmisest tuleb raporteerida Rahandusministeeriumile Audiitortegevuse registri (ATR) vahendusel kord aastas hiljemalt veebruari lõpuks. Raporteerida tuleb siseaudiitori tegevusaruande koosseisus, mis hõlmab eelnevat kalendriaastat (AudS § 159).

Täiendusõppe arvestusperiood algab vastavalt audiitortegevuse seadusele (§ 67 lõige 8) kutse või kutsetaseme saamise aastale järgneva kalendriaasta algusest.

Siseaudiitorite kutsekomisjon loeb audiitortegevuse seaduse § 67 lõigete 3 ja 4 mõistes tunnustatuks koolitused, mis vastavad IIA haldusdirektiivi nr 4 nõuetele. Seega tuleb nii IIA-le kui RM-ile raporteerides lähtuda IIA direktiivist nr 4. Kuigi sisu osas on sarnasus olemas, tuleb arvestada mõningase erisusega:

  • IIA-le tuleb raporteerida CIA puhul 40 CPE (1 CPE = mahuga 50 min koolitust, + sobivad ka muud CPE kogumise vormid)
  • RM-ile tuleb raporteerida CIA puhul 40 täiendusõppe tundi (1 tund = 45 min, koolitamise puhul saab arvestada kahekordselt, muud IIA-le sobivad vormid aga ei sobi).

Tegevusjuhend siseaudiitori tegevusaruande esitamiseks.

Täiendav teave: Marika Taal, marika.taal@fin.ee, 6113765, Rahandusministeerium, ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond, nõunik

Jaga sotsiaalmeedias