Sertifikaatide uuendamine

Kõigil IIA sertifikaadi omanikel on iga-aastane kohustus oma sertifikaate uuendada. Selleks tuleb järgida pideva enesetäiendamise nõudeid (CPE - Continuing Professional Education) ning IIA-le tuleb esitada vajalikud kinnitused.

Sertifikaatide ajakohastamist kirjeldab uus juhend "Iga-aastane sertifikaadi uuendamise poliitika" (varasemalt "Pideva enesetäiendamise poliitika" ehk CPE poliitika), mis jõustus 1. septembrist 2023. a. 

Tõlkisime uue juhendi ka eesti keelde, tutvu SIIN.

Uus juhend "Annual Certification Renewal Policy" inglise keeles on SIIN

1. IIA sertifikaatide uuendamine

Sertifikaadi uuendamiseks tuleb siseneda IIA kutsetunnistuse taotlejate haldussüsteemi CCMS, kus sertifikaadi omanik saab esitada iga sertifikaadi kohta vajalikud kinnitused. Tõendeid CPE tundide kogumise kohta iga-aastaselt lisama ei pea, kuid neid tuleb säilitada 3 aastat juhuks, kui satutakse IIA auditisse.

Nii praktiseerivad kui mittepraktiseerivad sertifitseeritud siseaudiitorid peavad IIA sertifikaadi aktiivse staatuse säilitamiseks:

 • Kinnitama, et on läbinud iga-aastase nõutava CPE tundide arvu.
 • Kinnitama, et on läbinud kalendriaastas vähemalt 2 CPE tunni ulatuses eetikaalast täiendõpet.
 • Kinnitama vastavust IIA standarditele.
 • Kinnitama IIA eetikakoodeksi järgimist.

2. Iga-aastane nõutav CPE tundide arv

Kalendriaastas nõutav CPE tundide arv oleneb isiku sertifikaadist ja sellest, kas sertifikaadiomanik on praktiseeriv või mittepraktiseeriv.

- praktiseeriv sertifitseeritud isik: CIA sertifikaadiga 40 CPE ning CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadiga 20 CPE

- mittepraktiseeriv sertifitseeritud isik: CIA sertifikaadiga 20 CPE ning CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadiga 10 CPE

Need, kellel on mitu sertifikaati, võivad CCSA, CGAP, CFSA, CRMA ja QIAL sertifikaadi jaoks teenitud CPE tunde arvestada ka CIA sertifikaadi jaoks nõutavate CPE tundide hulka.

Muudatus 1 - CPE tundide puudujäägi korral saab kasutada järgmise aasta tunde. Kui te ei kogunud aasta jooksul piisavalt CPE tunde ning ei saa seetõttu sertifikaati uuendada, võite te kasutada järgmisel kalendriaastal kogutud tunde, et kompenseerida puuduolevad tunnid. Neid CPE tunde, mida on kasutatud eelmise aasta nõuete täitmiseks, ei ole lubatud arvesse võtta jooksva aasta nõuete täitmiseks.

Muudatus 2 -  CPE tundide ülejääki saab kasutada ka järgmisel aastal. Kui te kogute aasta jooksul ettenähtust rohkem CPE tunde, siis ülejäänud tunde saab kasutada järgmise aasta CPE tundide arvestuses (nt kui teil on CIA sertifikaat ning te kogute 2023. a jooksul 45 tundi, siis neist 40 tundi võite esitada 31. detsembriks 2023. a. ning 5 tundi saate soovi korral lisada 2024. a tundide arvestusse). Üle saab kanda CIA sertifikaadi puhul kuni 20 CPE tundi ning teiste sertifikaatide puhul kuni 10 CPE tundi.

3. CPE tundide kogumise võimalused

Koolitusprogrammi läbimine. Koolituste läbimisega võib kokku koguda kõik aastas nõutavad CPE tunnid. Tuleb siiski arvestada, et igal aastal peab iga sertifikaadiomanik läbima vähemalt 2 CPE tunni ulatuses eetikaalaseid täiendkoolitusi. 

Muud asjakohased tegevused tõendamaks pidevat enesetäiendamist: eksami sooritamine, publikatsioonide avaldamine või kaastöö publikatsioonidele, publikatsioonide tõlkimine, suuliste ettekannete tegemine, vabatahtlik töö eksperdina, väliste kvaliteedihindamiste läbiviimine. 

Kõik muud tegevused, kus suudetakse tõendada asjakohasust ja osavõttu. CPE tunde on võimalik sertifikaadiomanikul deklareerida mistahes tegevuste eest, mis on asjakohased ja neist osavõtt on tegelik. 

Koolitusprogrammidele ja muudele tegevustele kehtestatud nõuetest ja maksimaalselt lubatud tundide arvust loe täpsemalt juhendist.

4. CPE tundide mõõtmine

CPE programmis osalemise ajaks arvestatakse programmi sisulise osa aega selliselt, et üks 50-minutiline koolituse osa on võrdne 1 CPE tunniga. Kui koolitusprogramm on lühem kui 50 minutit, võivad osalejad teenida ja raporteerida CPE punkte 10- või 25-minutilise sammuga. CPE tegevustes, mille üksikute osade kestus on vähem kui 50 minutit, võib osad summeerida üheks programmiks. Näiteks viie 25-minutilise koolitusprogrammi osad on summeeritult kokku 125 minutit ning arvestatakse 2,5 CPE tunnina.

5. Sertifikaadi uuendamise tähtaeg

Sertifikaat peab olema uuendatud CCMS-is hiljemalt sama aasta 31. detsembriks. Uuendada saab 100 päeva jooksul enne tähtaega.

Isikul, kes ei täida oma sertifitseerimise uuendamise nõudeid hiljemalt 31. detsembriks, muutub sertifikaadi staatus aktiivne automaatselt staatuseks mitteaktiivne (koos tähtaja pikendamisega). Sel juhul tuleb sertifikaat viivitamatult uuendada järgneval kalendriaastal.

Kui sertifikaadi staatus on mitteaktiivne (koos tähtaja pikendamisega), siis ei tohi sertifikaadile viidata. Sertifikaadi omamist võib kinnitada ja sellele viidata ainult juhul, kui sertifikaadi staatus on aktiivne ehk sertifikaat on uuendatud.

Muudatus - Isikutel, kes on staatuses mitteaktiivne (koos tähtaja pikendamisega) kauem kui 24 kuud, sertifikaat/sertifikaadid tühistatakse. Kui sertifikaat on tühistatud, ei ole seda võimalik ennistada. Sertifikaadi saamiseks peab isik uuesti kandideerima sertifitseerimisprogrammi ja täitma kõik programmi nõuded, sealhulgas sooritama uuesti ja edukalt läbima sertifikaadieksami(d).

6. Sertifikaadi uuendamise tasu

Iga sertifikaadi osas arvestab IIA tasu eraldi.

IIA liikmetele on CIA ja QIAL sertifikaadi uuendamise tasu 30 USD ning teiste sertifikaatide puhul 20 USD.

Mitteliikmele on tasu 120 USD kõikide nimetatud sertifikaatide puhul.

Kõige värskema info tasude osas leiad IIA lehelt SIIN.

7. CPE tõendusmaterjalide säilitamine

Tõendusmaterjale tuleb säilitada vähemalt kolm aastat. Säilitatud tõendusmaterjalid peavad sisaldama:

 • Programmi nimetus ja/või sisu kirjeldus
 • Osalemise kuupäev(ad)
 • Kursuse või programmi toimumise asukoht
 • Korraldav organisatsioon
 • Kursuse või programmi korraldaja poolt arvestatud CPE tundide maht
 • Kiri, sertifikaat või muu kirjalik tõend kursuse läbimise kohta
 • Dokumendid, mis tõendavad publikatsioone, suulisi ettekandeid ning osalemist komiteedes või mujal

8. CPE tundide auditid

IIA viib igal aastal läbi auditeid CPE tundide kogumise osas. Auditisse valitud isikud peavad esitama tõendusmaterjalid oma kogutud CPE tundide kohta. Kui tõendusmaterjale ei esitata ettenähtud tähtajaks, siis sertifikaat tühistatakse.

Jaga sotsiaalmeedias