Kvaliteedihindamine ja QA tunnistus

Hea siseauditi teenus on kvaliteetne teenus. ESAÜ aitab kaasa siseauditi üksuste kvaliteedi tagamisele - vastavusele IIA standarditega. ESAÜ pakub siseauditi üksustele kvaliteediteenuseid kindlustunde andmiseks, et nende tegevus on tõhus, mõjus ja vastab parimatele praktikatele. ESAÜ pakub selleks koolitusi, nõustamist ja kvaliteedihindamise teenust.

Kvaliteedihindamise kohustus siseauditi üksustele tuleneb IIA standardist nr 1312 (Välishindamine)
Välishindamine tuleb läbi viia vähemalt kord viie aasta jooksul, kasutades sõltumatut ja pädevat organisatsioonivälist hindajat või hindamismeeskonda. Siseauditi juht peab juhtkonnaga arutama:

  • välishindamise vormi ja sagedust;
  • organisatsioonivälise hindaja või hindamismeeskonna sõltumatust ja pädevust, sealhulgas võimalikku huvide konflikti.

IIA standardid esitavad kvaliteedihindajatele järgmised nõuded

"Kompetentne hindaja või hindamismeeskond peab olema pädev kahes valdkonnas: siseauditeerimine ja välishindamine. Pädevust saab näidata kogemuse ja teoreetiliste teadmiste kombinatsiooni kaudu. Sarnase suuruse ja keerukuse, sama majandusharu või valdkonna ja tehniliste probleemidega organisatsioonides saadud kogemus on väärtuslikum kui vähem asjakohane kogemus. Hindamismeeskonna kõik liikmed ei pea olema pädevad igal alal: meeskond tervikuna peab olema kompetentne. Siseauditi juht kasutab hindaja või hindamismeeskonna kvalifitseerimiseks vajaliku pädevuse olemasolu hindamisel ametialast professionaalset hinnangut.

Organisatsioonivälise hindaja või hindamismeeskonna sõltumatus tähendab tegeliku või näiva huvide konflikti puudumist ning seda, et hindaja ei ole osa organisatsioonist, mille juurde siseauditi üksus kuulub ega selle kontrolli all. Siseauditi juht peaks soodustama juhtkonna järelevalvet välishindamise üle, et vähendada näivaid või potentsiaalseid huvide konflikte."

Seega peaks kompetentne hindaja olema sõltumatu hinnatavast, omama kogemust siseauditi valdkonnas ning hindamise läbiviimises. Kasuks tuleb valdkondlik kogemus ning erialane sertifikaat.

Kvaliteedihindamise käsiraamat

IIA andis 2017. aastal välja uue kvaliteedihindamise käsiraamatu, mis on kooskõlas samal aastal kehtima hakanud IIA standardite ning rakendussuunistega. Käsiraamatu eestikeelse versiooni leiate paremal asuvast menüüst "Lisad". Käsiraamatut saab laenutada ka ESAÜ raamatukogust.

ESAÜ liikmed, kes on läbinud IIA kvaliteedihindamise koolituse ja omavad tunnistust "Certificate of Accreditation in Internal Quality Assessment / Validation" (QA):

QA sertifikaat:

Andre Kaldamäe

Ramirent Grupp

Anna Di Gregorio

KPMG Switzerland

Britt Marie Kutser

Doris Bergmanis

Coop Pank AS

Erki Usin

Ernst & Young Baltics AS

Hedy Hoomatalu

Heli Jalakas

Keskkonnaministeerium

Kadi Peets

Eesti Rahvusringhääling

Karin Karpa

Justiitsministeerium

Karin Rätsep

Bigbank AS

Krisi Pungas

Siseministeerium

Maarja Kilter

Keskkonnaministeerium

Maarja Roose

Siseministeerium

Margit Krieger

Maaeluministeerium

Marin Korela

Luminor Bank AS

Merike Hvalõnski

Merike Rabi

Medivar OÜ

Oliver Gross

Swedbank AS

Piret Lantin

Riigimetsa Majandamise Keskus

Reet Kontkar

Ida-Tallinna Keskhaigla AS

Riin Stamm

Grant Thornton Baltic OÜ

Siiri Antsmäe

Eesti Rahvusringhääling

Talvi Roosmaa

KPMG Baltics OÜ

Terje Keerberg

MTÜ Eesti Siseaudiitorite Ühing

Viljar Alnek

KPMG Baltics OÜ

Virve Rukholm

Kaitsevägi