Strateegia ja eesmärgid

Märksõnad: juhtimine

Meie strateegia

Ühingu põhikirja ja The Institute Internal Auditors (IIA) seisukohti arvestades ESAÜ juhatus kinnitab, et teeme koostööd kõigiga, kes tahavad kaasa aidata siseaudiitorite kutsetegevuse arengule, kvaliteedi kasvule ja ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

Meie visioon, missioon ja peamised eesmärgid

Juhatus pidas 26.11.2016 strateegiapäeva Telliskivi Loomelinnakus, kus ajakohastasime ühingu eesmärke, missiooni ja visiooni. Liikmetele tutvustasime neid ühingu jõuluseminaridel Tallinnas ja Tartus ning üldkoosolek kiitis need heaks 9. mail 2017.

ESAÜ visioon

Siseaudiitor on igas olulises organisatsioonis olemas.

ESAÜ missioon

Siseaudiitorite ja siseaudiitori kutsetegevusest huvitatud isikute ühendamine, liikmete erialase arengu toetamine ning huvirühmade teadlikkuse suurendamine siseauditi kutsetegevusest.

ESAÜ eesmärgid 2017-2022

1. Ühendada ja esindada siseaudiitoreid ja siseaudiitori kutsest huvitatud isikuid

 • Liikmeskonna hoidmine ja kasvatamine
 • Liikmete kaasamine ühingu tegevustesse ja otsuste langetamisse
 • Kommunikatsioon liikmeskonna ja teiste huvigruppidega
 • Ühingu esindamine kutsealaga seotud kodu- ja välismaistel üritustel
 • Liikmeürituste korraldamine

2. Tõsta siseaudiitorite kutseoskusi ja arendada kutsetegevust

 • Kutsealane täiendkoolitus liikmeskonnale ja teistele huvigruppidele. Näiteks koolitused, seminarid, Balti- ja Põhjamaade siseaudiitorite ümarlaua, siseaudiitorite aastakonverentsi korraldamine jms
 • Siseaudiitori kutse-eetika kujundamine ja sellealane teavitustöö
 • IIA põhimõtete vahendamine ja kutsealased tõlketööd (IIA, ECIIA materjalid)
 • E-dok audititarkvara siseauditi mooduli turundamine ja kasutajakoolituste läbiviimine
 • Raamatukogu teenuse pakkumine ja arendamine
 • Kvaliteedihindamise, sertifitseerimise ja atesteerimise teavitustöö ning kvaliteedihindamise teenuse pakkumine

3. Teadvustada siseauditeerimist kui tõhusa juhtimise vahendit

 • ESAÜ esindajate ettekanded konverentsidel jt suurüritustel
 • Artiklite ja publikatsioonide avaldamine meedias
 • Koostöösuhete loomine tippjuhte ühendavate organisatsioonidega
 • Aasta tippjuhi tunnustamine

4. Väärtustada ja kaitsta siseaudiitori elukutse staatust ja mainet ühiskonnas

 • Siseriiklik koostöö partnerorganisatsioonidega
 • Rahvusvaheline koostöö partnerorganisatsioonidega, lepingu täitmine IIA-ga
 • ESAÜ turundustegevus läbi strateegiliste partnersuhete
 • Liikmete tunnustamine
 • ESAÜ ajalooraamatu väljaandmine

5. Tagada ESAÜ jätkusuutlikkus

 • Koostöö ülikoolide, kõrgkoolide ja teadusasutustega siseaudiitorite järelkasvu tagamiseks
 • Finantsvõimekuse kasvatamine kohustuste täitmiseks ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
 • Ühingu juhtimise kompetentside arendamine ja kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine
 • ESAÜ organisatsiooniline ja tehnoloogiline arendamine arvestades ühingu huvigruppide ja strateegiliste eesmärkidega
 • ESAÜ ja pakutavate teenuste turundustegevus ühingu kommunikatsioonikanalites (koduleht, sotsiaalmeedia, uudiskiri)

Jaga sotsiaalmeedias